بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …

۴٫۰

۲

۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان

۷۷

۱۹٫۳

۳

۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان

۱۱۴

۲۸٫۵

۴

۷۰۰ تا ۱ میلیون تومان

۱۶۹

۴۲٫۳

۵

بیش از یک میلیون تومان

۲۴

۶٫۰


نمودار‏۴‑۴: درآمد

وضعیت اشتغال

جدول شماره(۴-۵) وضعیت اشتغال افراد نمونه را نشان می دهد. ۵۰٫۵ درصد پاسخگویان غیر شاغل و ۴۹٫۵ درصد نیز شاغل بوده اند.
جدول‏۴‑۵: اشتغال

این مطلب را هم بخوانید :
همجنس گرایی در دین و روانشناسی ۹۳- قسمت ۲۲
ردیف اشتغال تعداد