انجمادی را مورد ارزیابی قرار گیرد.
۱-۶-هدف
هدف از اجرای این طرح بررسی و مقایسه دو تکنیک مختلف انجماد شیشه ای از لحاظ میزان تاثیر آنها بر زنده مانی سلولها، میزان وقوع آپوپتوز و تعیین مسیر های آپوپتوزی فعال شده از طریق بررسی میزان بیان رونوشت ژن های آپوپتوزی است.
۱-۷-پرسش پژوهشی
آیا در میزان بقا سلول ها و

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درموردشخص ثالث، بازپرداخت
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید