بیان ژن های مرتبط با وقوع آپوپتوز در بافت بیضه ی موش پس از انجماد شیشه ای به روش انجمادی I در مقایسه با روش انجمادی II و گروه کنترل تفاوتی مشاهده خواهد شد؟
۱-۸-فرضیات
۱: تکنیک انجمادی I آسیب کمتری را در مقایسه با تکنیک انجمادی IIبر بافت بیضه وارد می کند.
۲: میزان بیان رونوشت ژن های آپوپتوزی مورد بررسی به جز عامل BCL2

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه )=(W_Y^n)/(W_X^n، Yباشد.، (D_X^n)/(D_Y^n، ۱۶۰
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید