گلیکول تهیه گردید. محلول انجمادی اول حاوی محیط پایه ی DMEM،۱۰% اتیلن گلیکول و ۲۰%سرم FBS، محلول انجمادی دوم حاوی محیط پایه ی DMEM، ۵/۱۷% اتیلن گلیکول و ۲۰% سرم FBS، محلول انجمادی سوم حاوی ۲۵% اتیلن گلیکول در محیط پایه ی DMEM و ۲۰% سرم FBS، محلول انجمادی چهارم حاوی ۵/۳۲%اتیلن گلیکول، ۳/. مولار سوکروز در محیط پایه ی DMEM و ۲۰% سرم

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد زیادتری، رفتهاند، جمعیت،، کروموزومهایی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید