دانلود پایان نامه

ساختمان باشد و احتمالاً نیازمند راه حل‌های اساسی باشد از قبیل انتقال به یک ساختمان جهت ذخیره سازی(مخزن). به سادگی، شناسایی خطرات و هزینه‌های پیشگیریشان و قرار دادن شان در فهرستی منظم، به نظر می آید بهترین کمک جهت تصمیم گیری باشد.
جدول3-3- خطرات برای مجموعهها و هزینههای پیشگیری
Resource:Managing Conservation in Museums/p67
خطر بسامد شدت قابلیت پیشبینی هزینه پیشگیری
کم در صورت کنترل بهتر/تجهیزات لازم است زیاد اگر ساختمان نامناسب باشد
شرایط محیطی خیلی زیاد خیلی کم خیلی زیاد
سرقت، واندالیسم متوسط متوسط معقول به طور طبیعی کم
بررسی و لمس زیاد کم معقول هیچ- فقط طرز عملکردمناسب کارکنان و و با آموزش عمومی
کم در مرحله طراحی
بعداً خیلی زیاد
نشت سرویسها کم متوسط معقول
زیاد میتواند باشد،به طور طبیعی کم در مرحله طراحی

فاجعه خیلی کم زیاد اندک
بسیاری یا حتی اکثر تهدیدها برای مجموعه‌ها را با مدیریت صحیح و برنامه ریزی جهت جلوگیری از وقوع آنها در جلسه توجیهی مرحله طراحی و اجتناب، میتوان کاهش داد و هزینه‌ها را به حداقل رساند (جدول3-3). برای مثال، در مخزنی که احتمال آتش سوزی وجود دارد، تقسیم مخزنها به محدوده‌های ضد آتش کوچکتری میتواند مؤثرتر باشد به جای آن که پاشنده‌های گران قیمت نصب شود که خودشان می‌توانند عامل ایجاد خطر باشند. تأسیسات نباید هرگز با لوله‌هایی طراحی شوند که از انبارها می‌گذرند. انبارها نباید در زیرزمین یا نزدیک منبع آب باشند. تالار نمایش اشیاء می‌توانند به گونه‌ای طراحی شوند که خطرات برای اشیاء را به حداقل برسانند.
3-10-تحقیق موردی
«موزه‌ی شهر تاریخی» چه اقدامی باید انجام دهد؟ بررسی شورا نشان داده است که پیشرفتهای چشمگیری برای مراقبت از مجموعه‌ها مورد نیاز است. اگر مخزن‌ها (انبارها) همچنان مانند مکانی برای انبار کردن وسایل نامناسب و بلاستفاده باشد، عواقب بدی دارند اما علیرغم تعهد نمایندگان، نمی‌تواند بودجهی بیش از یک سال آتی را تعهد کرد. تا آن موقع، بودجه‌ی دولت محلی امکان دارد کاهش یابد و موزه امکان دارد بیش از پیش متکی به درآمد از ناحیه‌ی بازدیدکنندگان باشد. موزه چگونه می‌تواند بودجه‌ی کوتاه مدت جهت بهبود مراقبت از مجموعه‌هایی استفاده کند که در آینده مفید باشد؟
موزه، دست به تشکیل بخش مراقبت از کار مجموعه‌ها، جهت کمک به تصمیم گیری در مورد اولویت‌ها می زند.
آنان ابتدا دو آینده‌ای متفاوت را تعیین می‌کنند :
مراحل طراحی
برآیندها
آیندهها
بیشترین کمک مالی دولت به حفاظت مجموعهها

سرمایه گذاری در تهویه مطبوع
انتخاب سرمایه گذاری
تهویه هوا مستقل درمخزن
پیشنهاد سرمایه گذاری
بیشترین پشتوانه از تأمین و دسترسی مجموعهها

ارتقاء سیستم تهویه هوا در گالری اصلی
زوال اشیاء،
مخزن قابل رویت

تصمیم در زمینه اصلی برای سرمایهگذاری
سرمایه گذاری در قفسه جدید
قفسه استاندارد در مخزنها
قفسههای متحرک در مخزنها

سرمایه گذاری در مخزن
اشیاء خوب مراقبت شده،
مخزن قابل رویت
تخلیه بدترین مخزنها

اشیاء خوب مراقبت شده،
مخزن بسته
گذاشتن همه اشیاء را در بسته بندی مناسب
سرمایه گذاری در مخزن جدید
سرمایه گذاری در بسته بندی اشیاء

ارزیابی نتایچ
سرمایه گذاری در درمان حفاظت
زوال اشیاء،
مخزن بسته
برنامه اصلی حفاظت

قابل قبول
مطلوب
نمودار3-6 – تجزیه و تحلیل مقاوم:تصمیمات،نتایج و آینده سرمایهگذاری در موزههای تاریخی شهر

فرض بر این است که در تصمیمات سرمایهگذاری دو به دو ناسازگارند
نامطلوب

1-بیشتر بودجه موزه همچنان از جانب شورا میآید که بنابراین بر قابلیت پاسخگویی برای حفاظت مجموعه‌ها و دسترسی به آنها تأکید خواهد داشت (به واسطه «کمیسیون حسابرسی» و استانداردهای کمیسیون موزه‌ها و گالری‌ها)
2-بودجه دولت محلی و بنابراین فشارها برای قابلیت پاسخ گویی، به شدت کاهش خواهند یافت. فشارها جهت بازدیدکنندگان بیشتر و تهیه‌ی خدمات بیشتر، افزایش خواهد یافت و دسترسی به مجموعه‌های انبار شده، می‌توانند به این کمک کنند.
در هر دوی این حالتها، مطلوب ترین نتیجه آن است که در آن، مجموعه‌ها به خوبی مراقبت شوند و همچنین به شیوه‌ای نگه داشته شوند که در دسترسی عموم باشند.
تصمیمی‌که باید اتخاذ شود، این است که در کدام زمینه‌ی اصلی بهبود مجموعه‌ها باید سرمایه گذاری کرد؟ این در سمت راست نمودار تحلیل3-6 نگاشته می‌شود. انتخاب سرمایه گذاری‌ها ستون بعدی را شکل می‌دهد. ستون مرکزی، یک یا دو راهکار را برای هر انتخاب سرمایه گذاری نشان می‌دهد که توسط خطها متصل می‌شوند. در نهایت وضعیت 4 برآیند ممکن، ترکیبات اشیاء محفوظ (یا در حال تخریب) و انبار قابل مشاهده (یا مسدود) هست. یک خط نشان می‌دهد کجا یک راهکار سرمایه گذاری می‌تواند به برآیند مرتبط شود.
در مباحث قبلی، چندین روش جهت تصمیم گیری و طراحی، بررسی شده‌اند. هر یک از آنها دارای کاربردهایی در مدیریت حفاظت از مجموعه‌های موزه‌اند و همه‌ی آنان به روش ساختن ماهیت تصمیم مورد اتخاذ کمک می‌کنند. فرآیندهای طراحی راهکارهای مقابله با خطرات باید در فواصل منظم، ارزیابی شوند و به روز گردند.
شیوه‌های استفاده از این روشها، شامل کنار گذاشتن یک روز برای طراحی خاص، روزهایی برای مدیریت طرح و سمینار ویژه‌ی پرسنل‌ها است. باید هزینه‌های بیهدف، شناخته شوند. طراحی نادرست بر ساختار کار مؤثر میباشد. فرآیندهای ارزیابی صحیح نیازمند وقت و تلاش میباشد.
3-11- حفاظت
سیستم حفاظت، دارای 9 فرآیند اصلی است (نمودار 3-7). عملیات حفاظت پیشگیرانه آسان نیست و مانند مدیریت کیفی خیلی دقیق، روش اجرا عملاً در عملیات موزه مؤثر است. این شامل افزایش آگاهی در مورد چیزی است که باید جهت جلوگیری از آسیب به اشیاء انجام شود. بسیاری اقدامات ضروری متأسفانه به گونه‌ای است که انجامشان برای همه قابل درک نیست و باعث خدشه دار شدن اعتبار حفاظتگر می‌شود. حفاظتگران اغلب مجبور به مصالحه‌اند. مصالحه در این مراحل می‌تواند به این معنا باشد که امکان داده شود اشیاء در شرایطی به نمایش گذاشته شوند یا نگه داری شوند که کمتر از حد مطلوب است. این نقش حفاظتگر نیست، نقش او این است که منبع اطلاعات تخصصی در مورد اثرات فاکتورهای فیزیکی و آب و هوایی بر اشیاء باشد و بداند چگونه باید اصلاح شان کرد و توصیه‌ی لازم را ارائه کند. او نمی‌تواند بگوید که آبرنگ اگر درمعرض 2000 لوکس باشد کمرنگ می‌شود. همان طور که یک روز یک طراح در مورد ضروریات حفاظت گفت که این ضروریات نه بهتر و نه بدتر از مقررات آتش سوزی و ساختمان نیستند. این‌ها برای اهداف گسترده تری وجود دارند و اگر سازمان بخواهد باید اجرا شوند.
اگر سازمان چنین تصمیمی ‌بگیرد، اغلب وظیفه‌ی حفاظتگر نیست که استفاده از اشیاء را مجاز یا منع کند. بیشترین کاری که آنان می‌توانند انجام دهند، دادن بهترین توصیه‌ی سنجیده و حرفه‌ای است و نبایدتصور کنند که شنوندگان حرفهایشان را نادیده می‌گیرند. در دیدگاه «اسپالدینگ» در مورد دنیایی که آنها مسئول آن هستند، این امکان دارد تغییر کند و موجب صدمه شود.
2.جلوگیری از زوال:
شناسایی علل زوال
شرایط مشخص برای حفاظت

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته حقوق : خمر

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ارائه شرایط
ارتباط حفاظت دوباره
1.شرایط حفظ:
تشخیص وضعیت مناسب
درمان اشیاء
توسعه بهتر درمان

4.حفاظت کردن تاریخی
حفاظت امانت تاریخی
از صدمه محفوظ داشتن
موافقت درمان با موزهدار

6.کمک کردن در فعالیتهای موزه
آماده کردن اشیاء برای نمایش و غیره
بررسی اشیاء و ثبت اطلاعات
داشتن کارشناس متخصص

3.کنترل استفاده
مجموعه سیاست
بالا بردن آگاهی از چگونگی حفظ
روش ایجاد و استاندارد

5.ارائه آموزش به افراد
به دست آوردن مهارت
مهارت حفاظت و نگهداری کردن

9. بدست آوردن کنترل فعالیتها
8. طرح و پایش(آگاهی دهنده)
برنامه فعالیتها
راندمان پایش(آگاهی دهنده)
اثر پایش
ارائه مدیریت اطلاعات

7.قابل اجراء و تأثیرپذیر
تعریف ضوابط برای قابل اجرا و تأثیر پذیرشدن

نمودار3-7- طرح حفاظت با جزئیات دقیق
Resource:Managing Conservation in Museums/p103
جایی که مفهوم مصالحه مطرح شود، پذیرش این مسئله مطرح است که خطر شرایط ناقص در یک دوره‌ی معین می‌تواند حداقل باشد. خطرات فاکتورهای محیطی در حقیقت امکان دارد کمتر از آنی جدی باشد که ما در گذشته، فکر می‌کردیم. شیوه‌های ابتکاری یافت می‌شوند که به ضرورتها میپردازند. آبرنگ می‌تواند در 2000 لوکس به مدت ده روز نمایش داده شود و باز هم طبق استانداردهای «تامسون» باشد، اگر بقیه‌ی سال در تاریکی حفظ شود. در حقیقت، اگر چه 50 لوکس به عنوان سطح نور حداکثر برای ماده‌ی حساس پذیرفته می‌شود، حفاظتگر نمی‌تواند حتی بگوید که آبرنگ کمرنگ نخواهد شد اگر در 50 لوکس نمایش داده شود. 50 لوکس به عنوان حد نور انتخاب شد نه چون صدمه نمیزند، بلکه چون پایین ترین سطح نور است که در آن، مردم می‌توانند به طور مؤثر، رنگ را دریافت کنند. تحقیقات اخیر نشان داده که افراد بیش از 50 سال نیازمند سطوح نور بالاتری هستند و بنابراین استاندارد باید با آن تنظیم شود. تلاشهای حفاظتگرها گاهی بهتر است صرف این شود که اطمینان بدهد، نور در ساعت غیر بازدید، حداقل است که کسی با این مسئله مخالفتی ندارد.
حفاظتگرها باید بسیار باهوش و آگاه باشند و در زمینه‌های فنی تخصص داشته باشند. در واقع در حفاظت، یک درک وسیع در مورد اثرات فاکتورهای محیط بر اشیاء و نحوه‌ی کنترل این فاکتورها و شیوه‌های ابتکاری هست که این را میتوان طبق آن انجام داد.

3-11-1- حفاظت و خط مشی‌ها (سیاستها)
حفاظتگرها باید استانداردها را رعایت کنند. این استانداردها اعتبار رسمی‌ دانش و عقیده‌ی حرفه‌ای است. ارتباط استانداردها با موزه‌ها معمولاً توسط «کاتن» بحث می‌شود.
«کاسر و کین»، کاربرد استانداردها را به ویژه برای حفاظت بررسی می‌کنند. به هر حال، استانداردها امکان دارد وجود داشته باشند اما سازمان باید اراده‌ی سازمانی خودش را جهت کاربردشان طوری اعمال که مناسب ترین تلقی شود. استانداردها و خصوصیات برای محیط مجموعه‌ها کاملاً مورد بررسی تامسون(1994) است و متون زیادی را به آن اختصاص داده است. اینها اکنون شامل استانداردهای ترمیمی است که کمیسیون موزه‌ها و گالری‌ها برای انواع مختلف مجموعه توسعه داد.
استانداردها باید با احتیاط، اعمال شوند و بسیاری مؤلفان از کاربرد استانداردهای ثابت دفاع می‌کنند و میکالسکی(1990) دیدگاه دیگری مطرح می‌کند. او استدلال می‌کند که استانداردها بسیار سخت گیرانه‌اند و نهادها را تشویق می‌کند که این حقیقت مسلم را نادیده بگیرند که بعضی اشیاء حتی با رعایت استانداردها تخریب می‌شوند.
اعتقاد به استانداردها هر قدر باشد، نادیده گرفتن و فقدان مراقبت امکان دارد به سرعت منجر به تخریب مجموعه‌ها شود، راههایی هم موجود است که حفاظت شان را ارتقاء می‌دهند. مهمترین فاکتور، سیاست سازمان است، مؤثرترین معیارها، ترکیبی از استانداردها مانیتوررینگ، گزارش، رویه‌ها و نگرشهای مردم است.
استانداردها عموماً برای دما، رطوبت و نور پذیرفته می‌شوند. اما متغیرها برای آلودگی گازی و..، کمتر به طور مشخصی بیان می‌شوند چون ارزیابیشان خیلی دشوارتر و کنترلشان گران است. «تامسون» متغیرهایی برای این فاکتورها میدهد اما جز برای ذراتی

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید