دانلود پایان نامه

تصمیمگیری در موزهها کنار گذاشته میشوند. مانند ارائه دهندگان خدمات، حفاظتگران خصوصی باید کاری انجام دهند که مشتریان و متصدیان خواستار انجام آن هستند. آیا راهکار و چارهای وجود دارد؟آیا زمانی میرسد که مهارتهای حرفهی را شاهد باشیم؟
نتیجهی که میتوان از مباحث بالا گرفت این است که، موزههای اندکی هستند که در آنها، همه مجموعهها به خوبی مراقبت میشوند. وقتی حفاظت صورت میگیرد قسمت اصلی منابع موزه، صرف آن خواهد شد و این نیازمند مدیریت و کنترل درست است. در بسیاری از موزهها (شاید اکثرشان)، وظیفه بهبود شرایط و حفاظت مجموعهها با توجه کمی به مدیریت صحیح همراه بوده است. اجرای این وظایف نیازمند جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه و ماهیت چیزهایی است که باید گردآوری شوند و به راه حل ها رسیدگی به آنها و گزینهها و تصمیمیات اجرایی مربوط است. برای رسیدن به همه این اهداف، اطلاعات دقیق به موقع و مرتبط ، جنبه اساسی دارد.
در انگلستان و خارج از آن ، فشارهای دولتی برای پاسخگویی، موزهها را مجبور میکنند فرآیندهای مدیریت رسمی را بپذیرند. در نتیجه، مدیران و مسئولین موزهها به وسعت کاری توجه میکنند که در زمینه مدیریت کل و اطلاعات مدیریت وجود دارد. اطلاعات مدیریت اصولا اطلاعات کمیتی است اما روشن است که کاربرد این اطلاعات در سازمانهای غیرانتفاعی که شامل موزهها میشود، مشکلات خاص ارائه میکنند که باید مورد توجه قرار بگیرند. علی رغم این، موزههای بخش عمومی بیش از پیش ناگزیرند از معیارهای کمیتی اجرایی استفاده کنند. در واقع اینها در قلب هر اطلاعات مدیریت قرار میگیرند و باید سوژه اصلی باشند. ملزومات تدارک و کاربرد اطلاعات جهت انگیزش پرسنل، یک بعد مهم دیگر است که باید به طور کامل مورد توجه باشد.
3-4-“احتمال حفاظت” و ” ارزش گذاری میراث فرهنگی”
« بناری » هنگامی که سردبیر «خبرنامه میراث فرهنگی اروپا » بود، گهگاه این موضوعات را پیگیری میکرد.«بناری» در مورد احتمال حفاظت میراث فرهنگی، کاربرد اصول مدیریت خطر از مهندسی صنعتی بحث کرده است. علت ناکامی و تحلیل موثر شامل اینهاست : شناسایی جزییات سیستم، تعریف مدل عدم موفقیت یعنی شیوههایی که طبق آن، میتوان بخشی فرو پاشد و مدل سازی رفتار سیستم، اغلب پیشآمد یا حادثه درختی نامیده میشود. احتمالات مدل عدم موفقیت را میتوان از پیشآمد درختی، محاسبه کرد. «بناری» پیشآمد درختی از فاکتورهای منجر به حفاظت اشیاء میسازد :
عامل اصلی :یکی از مهمترین عوامل ارزش شیء در زمانی که ساخته شده بوده است.
حجم ،پایداری و دوام ماده تشکیل دهنده شیء نیز مهم است.
مالک یا گردآورنده :هرچه مالک ثروتمندتر یا قدرتمندتر باشد، احتمال بیشتری دارد که شئ باقی بماند.
مسئولیت در مقابل غارتگری و سرقت یا تخریب :ارزش ذاتی، بحث انگیزی و عوامل ژئوپلتیک نیز در حفظ شی مهم میباشد.
تغییرات سلیقه
زمان
این عوامل بیرونی هست که میتوانند اشیاء را تحت تأثیر قرار دهند وخارج از کنترل هر موسسهی است.
سپس «بناری» به ارزیابی ارزش اشیاء می پردازد. که نتایج این بررسی را در یک منحنی زنجیروار که در زیر مشخص شده است، نشان داده شده است.( نمودار 3-2).
وقتی که شیء جدید باشد، ارزش زیادی دارد وقتی قالب و حالت خود را از دست می‌دهد و متحمل صدمه می‌شود، ارزش آن کم می‌شود و با گذر زمان، کمیاب می‌شود و ارزش چیزهای نادر را پیدا می‌کند و بنابراین ارزش پولی آن، زیاد می‌شود، «بناری» فرمولهایی جهت محاسبه‌ی مقدار صدمه‌ی وارد شده، نصف عمر مورد انتظار برای یک شیء و برای تعداد این گونه اشیاء پیشنهاد می‌کند و همچنین برای افزایش قیمت شان به عنوان گروه اشیاء کمیاب، می‌تواند یک روش محاسبه‌ی فواید مراقبت و حفاظت و بنابراین ارزیابی ارزشهای کمی ‌باشد.
نمودار3-2- تغییر در ارزش اشیاء در طول زمان و تخمین تأثیرات در حفاظت: نمودار منحنی زنجیروار
Resource:Managing Conservation in Museums/P.51
منحنی‌های «بناری» ارزش پولی را نشان می‌دهند و بسیاری منحنی‌های مختلف دارد که طبق سلیقه‌ی دنیای تجاری مالکین و معامله گران است. تغییر سلیقه که در یک هدف یا مأموریت متغیر منعکس می‌شود، همچنین بر ارزش بر آورده شده یک شیء برای موزه شاید تا آنجا مؤثر باشد که در معرض عوامل آسیبزای بیرونی قرار می‌گیرد. ارزش واقعی یک شیء برای موزه از ارتباط تاریخی و ذاتی آن برای مجموعه ها ناشی می‌شود اما ارزش پولی هرگز نمی‌تواند نادیده گرفته شود.
این مفاهیم می‌تواند به مزایای ارزیابی کمی اقدامات حفاظتی کمک کند. اقدامات پیشگیرانه مانند همیشه حتی مؤثرتر از راه حل حفظ ارزش است. اگر شیء در حد انتظار، از صدمه دور نگه داشته شود، می‌توان انتظار داشت که نه منحنی ارزشی بتواند قطع شود و ارزش آتی یک شیء کمیاب که خوب نگهداری شده و به طور اصیل( بازسازی و مرمت نشده)، بیشتر خواهد بود.
3-5- تصمیم گیری در مورد اولویتها
سلسله مراتب هدف
چندین روش عددی هست که برای طراحی به کار می‌روند. این یک ضعف است که بعضی از آن روشها از فرمولهای آماری بی نهایت پیچیده استفاده می‌کنند و فقط یک متخصص آمار می‌تواند نتایج را با اطمینان، ارزیابی کند، یک روش نسبتاً مستقیم، درک سلسله مراتب هدف است. این تکنیک متمرکز بر روشن ساختن اصول و موقعیتهای مبهم، روابط بین مفاهیم علاوه بر خود مفاهیم است که امکان دارد بسیار مبهم یا بحث انگیز باشند.

یک نمونهی سلسله مراتب هدف برای مفهوم اختصاری «ساماندهی مجموعه های تاریخی» در نمودار(3-3) آمده است. هیچ سلسله مراتب منفرد یا «صحیحی» وجود ندارد. ترسیم یک سلسله مراتب هدف، دشوار نیست و این می‌تواند به گونه‌ای مفید مورد کاربرد یک گروه باشد که با هم کار می‌کنند که در آن درک مربوط به گزینه‌های موجود و توافق عام نسبت به اعمال مطلوب، گسترش خواهد یافت. یک هدف ابتدا پذیرفته می‌شود. گام بعدی شناسایی این است که چه چیزی برای حصول آن ضروری است، سپس فاکتورهای رده دوم است و به همین ترتیب.

نمودار3-3 -نمودار سلسله مراتب هدف برای «ساماندهی مجموعه های تاریخی» Resource: Managing Conservation in Museums/P.54
فقط 4 سطح درمثال (نمودار3-3 ) می آید. اما می‌توان تقسیمات فرعی تری داشت (نمودار 3-4). وقتی کسی به سطح پایین می‌رسد، جزئیات طرحی عملی، ظاهر می‌شوند. به هر حال، سر تا سر سلسله مراتب، کاربرد اهدافی، مطلوب است که هر چه خلاصه تر که ممکن باشد بیان می‌شوند چون این خلاصه سازی، تفکر جانبی را تسهیل می‌کند. نمودار 3-4 سطوح دیگر در یک جزء سلسله مراتب هدف را نشان میدهد.
نمودار3-4- سطوح دیگر در یک جزء سلسله مراتب هدف.
Resource: Managing Conservation in Museums/P.55
اگر چه یک سلسله مراتب هدف می‌تواند گسترش طرح را تسهیل کند، هنوز هیچ کمکی به تقدم و اولویت چیزی که باید انجام شود، نمی‌کند. برای کمک به این مسئله اهمیت مربوط به هر هدف مؤثر هر سطح می‌تواند با یک نمودار ارزیابی، ترسیم شود. ارزیابی‌ها برای اهداف فرعی هر هدف باید یکپارچه شوند. نمودار 3-3 ارزیابی‌های مربوط به اقدام آزمایشی را نشان می‌دهد.
بعضی از مشکلات نسبی به تعیین ارزیابی‌ها، بلافاصله برای هر حفاظتگر مربوط به آن، آشکار خواهد شد. هیچ دو نفری درمورد فاکتورهای مختلف، توافق نمی‌کنند و ارزیابی‌های امکان دارد برای انواع مختلف مجموعه متفاوت باشد. این بهتر هم می‌شود اگر ارزیابی‌ها، نتیجه‌ی یک توافق گروهی باشد. که ترکیبی از کسانی باشد که به یک برآیند خاصی علاقمند باشند.
3-6- تعیین کمیت حفاظت مجموعه ها
هزینه‌های کنترل شرایط محیطی هرگز صفر نمی‌شود، چون نشان دهنده تغییرات رطوبت محیط، دما و کیفیت هواست. هر چه محیط نیازمند اصلاح بیشتر باشد، هزینه‌های بیشتری هم برای سرمایهگذاری اولیه و هزینههای در حال اجرا لازم است. جهت تهیه‌ی اطلاعات صحیح جهت تصمیمگیری، ما نیازمند شیوه‌ای جهت ارتباط مستقیم شرایط محیط با تخریبهای اشیاء هستیم.
3-7- محیط و تخریب : علت و معلول
اگر چه تأکید جامع بین‌المللی بر اهمیت ایجاد یک محیط مناسب جهت حفاظت اشیاء هست. توجه ‌اندکی به تعیین کمیت اثرات عملی شرایط آب و هوایی بر تخریب مواد مختلف هست. «میکالسکی» ادعا می‌کند که وجود استانداردها بحث و پژوهش در مورد این موضوعات اساسی را فرو مینشاند. برای مثال، آیا قانون کاهش بازده‌ها، کارآمد، است و اگر هست، تا چه حد؟ مزایای حصول استانداردهای کم و بیش یا تقریبی یا معمول چیست که امکان دارد ارزان تر از حصول استانداردهایی باشند که صدرصد هستند؟
3-7-1- ارزیابی «تهدید» محیط
تحقیقاتی که کمیت رابطه‌ی فاکتورهای مخالف محیط را ارزیابی می‌کنند و به اشیاء لطمه می زنند در جدول 3-2 فهرست می‌شوند. کار اولیه عمدتاً متمرکز بر اثرات نور، مانند کار هریسن(1953) و استرامبورگ (1950) بود. هر دویشان رابطه‌ی بین صدمه‌ی شدید به مواد و در معرض نور بودن را محاسبه کردند(ساعات تابش و طول موج)
اثرات عملی که بر روی اشیاء با مقادیر مختلف رطوبت نسبی و دمای ویژه، ایجاد میشود چیزی است که باید درک کنیم. در «آزمایشگاه تحلیلی حفاظت» مؤسسه‌ی «اسمیتسونین» یک برنامه‌ی آزمایش مواد جهت توسعه‌ی پایگاه داده‌های خواص مکانیکی مواد هنرمندان نظیر رنگ، بوم (کرباس) و زمینه‌ها در دست اقدام است(مکلنبرگ و توموسا). نتایج این تحقیق بر روی بعضی از اشیایی که با موادی قابل مقایسه ساخته شدهاند، میباشد. بررسی خواص مکانیکی که شامل استحکام، سفتی یا انعطاف پذیری و خواص پلاستیکی یا الاستیکی است یعنی ماهیت واکنش ماده نسبت به فشارها، به همراه ترکیب خواص فیزیکی و مکانیکی، شرایط واکنش ماده را نسبت به تغییرات فاکتورهای محیطی تعیین خواهد کرد. (مانند دما و رطوبت نسبی و فشارهای فیزیکی نظیر آنهایی که در حمل و نقل یا حرکت دادن یک شیء دخالت دارند). واکنش در اشیاء بسته به ورقه ورقه شدن ساختارهای لایه لایه، متفاوت است (از قبیل سطوح رنگ شده، ترک، تخریب و بسیاری اثرات دیگر که نشانه‌های آشنای تخریب هستند).
جدول 3-1- مدل سازی و سنجش تجربی عوامل اثرات محیط بر روی اشیاء
نوع شیء یا مواد شرایط محیطی منابع
الیاف پارچه نور Stromberg, 1950
کاغذ نور Harrison, 1953
رنگ طبیعی نور Cox Crews, 1988
رنگینه های ژاپنی آلاینده(ازن) Whitmore and Cass, 1988

رنگینه سازهای هنرمندان آلاینده(دی اکسید نیتروژن) Whitmore and Cass, 1988
حجم زیادی از چوب رطوبت نسبی Padfield and Jensen, 1990
یا مواد آلی دیگر
(مثل کتابخانه یا انبارمبلمان)
نقاشی روی کرباس دما+ رطوبت نسبی Mecklenberg and Tumosa,1991
آهن باستانی رطوبت نسبی:مخزن خشک شده keene, 1994
نقاشی سه پایهای دما+ رطوبت نسبی Michalski, 1993

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و اشیاءتاریخ اجتماعی
پدفیلد و جنسن تغییرات عملی که سطح چوب طی تحولات رطوبتی متحمل می‌شود را دستهبندی کردند و این نتایج پژوهش را با هزینه‌های کنترل محیط، گرد آوردند تا یک ارزیابی کمی از مزایای راهکارهای مختلف به دست آورند. مزایا خاص برای هر نوع ماده یا شیء خواهد بود، برای مثال، کار «مکلنبرگ» مربوط به نقاشیهای روی کرباس می‌شود و نتایج آن را می‌توان به بسیاری انواع شیء تاریخی اجتماعی با پوسته‌های رنگ روی زمینه‌های انعطاف پذیر تعمیم یابد اما آنان در مورد اشیایی که عمدتاً از جنس فلز هستند، کاربرد ندارند. این راهکارها،

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید