افسرده سرپایی و ۴۰ تا ۶۰ درصد بیماران افسرده بستری دیده شده است ( سادوک و سادوک،۲۰۰۷، ترجمه رضاعی ، ۱۳۹۱).
۲-۷-۱-۷-فعالیت محور تیروئید
حدود ۵ تا ۱۰ درصد افرادی که برای افسردگی ارزیابی می شوند قبلاً کژکاری شناسایی نشده تیروئید داشته اند( سادوک و سادوک،۲۰۰۷، ترجمه رضاعی ، ۱۳۹۱).
۲-۷-۱-۸- تغییرات نوروفیزیولوژی خواب
افسردگی با از

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان فرومغناطیس، .]، ۳۷،۳۸،۳۹[، متیلنی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید