??? کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب
نقطه ذوب ??? درجه سانتی گراد
استحکام ریخته شده ??? تا?? نیوتن بر میلیمتر مربع
کششی نرم تابنده شده ?? نیوتن بر میلیمتر مربع
سخت شده در اثر

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره passé,، a، est، au
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید