دانلود پایان نامه

??? کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب
نقطه ذوب ??? درجه سانتی گراد
استحکام ریخته شده ??? تا?? نیوتن بر میلیمتر مربع
کششی نرم تابنده شده ?? نیوتن بر میلیمتر مربع
سخت شده در اثر

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه ، (۱-۱۵)، nام، گوسی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید