??? کیلوگرم بر سانتیمتر مکعب
نقطه ذوب ??? درجه سانتی گراد
استحکام ریخته شده ??? تا?? نیوتن بر میلیمتر مربع
کششی نرم تابنده شده ?? نیوتن بر میلیمتر مربع
سخت شده در اثر

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدی ضیط، سناریو‌ها، فعالیت‌هایشان، تاپ
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید