دانلود پایان نامه

گردد. همچنین از کارشناسان و محققین، خواسته شد تا مشکلات احتمالی پرسشنامه را در مقابل هر گویه و سؤال متذکر شوند. پس از جمعآوری پرسشنامهها و بررسی نظرات کارشناسان بانک اطلاعاتی تشکیل و پایایی شاخص‌ها مورد سنجش قرار گرفت که در ادامه، نتایج بدست آمده برای هر شاخص بصورت مجزا ارائه میشود. همچنین سؤالات و گویههایی که برای سنجش متغیرها ساخته شده بود بواسطه نظر کارشناسان و اساتید مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت و پرسشنامه اولیه پس از حذف و اصلاح سؤالات و گویهها، نهایی شد. معمولاً آلفای کمتر از 5/0 پایایی ضعیف، 5/0 تا 7/0 قابل قبول و بالاتر از 7/0 نشاندهنده پایایی بالا میباشد. بدیهی است که هر چه این عدد به یک نزدیکتر باشد، بهتر است. نتایج حاصل از ضریب آلفای کرونباخ هر یک از شاخص های تحقیق به شرح جدول (3-4) است:

جدول (3-3) میزان آلفای بدست آمده برای هر یک از شاخص‌های تحقیق
شاخص
ضریب آلفای کرونباخ
نظام تشویق و تنبیه
873/0
انگیزش
798/0
کارائی کارکنان
814/0
کل پرسشنامه
788/0

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها:
به منظور تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از اجرای ابزارهای پژوهش، شاخصهای توصیفی (شامل محاسبه جداول توزیع فراوانی، درصدها، جداول توافقی، و محاسبه شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین و واریانس و …) و سپس شاخصهای استنباطی محاسبه و برآورد شده است. جهت توصیف نمونه آماری و دادههای خام حاصل از متغیرهای پژوهش، ابتدا ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش محاسبه و سپس شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش محاسبه و نمودارهای مربوط به آنها ترسیم شده است.
در بخش روشهای استنباطی و تحلیلی به منظور پاسخگویی به سؤالات پژوهش و به عبارتی تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه به جامعه آماری تحقیق، از آزمون تحلیل عامل تأییدی و مدل معادلات ساختاری استفاده شد که نتایج در جداول جداگانه آورده شده است وهمچنین از چند شاخص نیکویی برازش استفاده شده است.
در این پژوهش با استفاده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی به تحلیل داده ها می پردازیم. در قسمت تحلیل این پژوهش مراحل زیر اجرا میشود:
1- ارائه آمار توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی سن، جنسیت، میزان تحصیلات، و …
2- بررسی نرمال بودن دادهها با استفاده از آزمون کلموگرف- اسمیرنوف جهت مشخص کردن نوع آزمون همبستگی( پیرسون یا اسپیرمن).
4- محاسبه آزمون همبستگی(پیرسون یا اسپیرمن) بین متغیرهای پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS.
5- بررسی روایی سازه مربوط به هرکدام از متغیرها و آزمون فرضیات و برازش مدل نهایی با استفاده از روش معادلات ساختاری نرم افزار LISREL 8.72..
3-9 ملاحظات اخلاقی در تحقیق:
در این تحقیق تلاش شده که تمامی موارد زیر رعایت شوند:
اخذ مجوز جهت توزیع پرسشنامه
جلب رضایت پاسخگویان در خصوص پاسخ دهی به پرسشنامه ها و تامین رضایت آنها
محرمانه بودن اطلاعات ومحرمانه بودن نام شرکت کنندگان
توجه به مالکیت فکری و ذکر نام مولفین و محققین
انجام تحقیق بدون سوگیری و دوری از هر گونه تعصب صورت پذیرفته است

فصل چهارم:
تحلیل داده ها

4-1 مقدمه
تحلیل داده‌ها فرایند چند مرحله ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه ( جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کد بندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می‌باشد: ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه‌ها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که از فرضیه‌ها انتظار داشتند.
تحلیل داده ها از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تحقیق محسوب می‌شود. داده های خام با استفاده از نرم افزار آماری مورد تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند.
برای تحلیل داده های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می‌گردد. در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگی‌های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان حاصل گردیده و ادامه در آمار استنباطی این تحقیق و با استفاده از نرم افزار لیزرل به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته می شود.

4-2 آمار توصیفی
4-2-1 توصیف ویژگیهای جمعیت شناختی
4-2-1-1 جنسیت
جدول 4-1 توصیف نمونه آماری بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
86
66%
زن
45
34%
جمع کل
131
100%

بر اساس جدول 4-1 بیشترین آمار از بین نمونه آماری را مردان تشکیل می دهند (66 درصد). این ویژگی در نمودار 4-1 توصیف شده است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعتشویق و تنبیه، انگیزش کارکنان، نیروی انسانی، تحقیق و توسعه

نمودار 4-1 تفکیک نمونه آماری بر اساس جنسیت

4-2-1-2 سن
جدول 4-2 تفکیک نمونه آماری بر حسب سن
سن
فراوانی
درصد
20 – 30
20
15%
30 – 40
37
28%
40 – 50
63
48%
بیشتر از 50 سال
11
9%
جمع کل
131
100%

بر اساس جدول 4-2 بیشترین آمار از بین پاسخ دهندگان را افراد رده سنی 40 تا 50 سال تشکیل می دهند (48 درصد). این ویژگی در نمودار 4-2 توصیف شده است.

نمودار 4-2- تفکیک نمونه آماری بر اساس سن

4-2-1-3 تحصیلات
جدول 4-3 تفکیک نمونه اماری بر حسب تحصیلات
تحصیلات
فراوانی
درصد
دیپلم
15
11%
فوق دیپلم
13
10%
لیسانس
87
67%
فوق لیسانس
13
10%
دکتری
3
2%
جمع کل
131
100%

بر اساس جدول 4-3 بیشترین آمار از بین نمونه آماری را افراد با لیسانس تشکیل می دهند (67 درصد) و کمترین آنها دکتری می باشند. این ویژگی در نمودار 4-3 توصیف شده است.

نمودار 4-3 تفکیک نمونه آماری بر اساس تحصیلات

4-2-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
جدول 4-4 شاخصهای مرکزی، پراکندگی و توزیع متغیرهای تحقیق
Statistics

tashvigh
angizesh
karaee
N
Valid
131
131
131

MissingMean
3.5053
3.1466
3.6580
Median
3.6000
3.2000
3.8000
Std. Deviation
.78459
.87559
.76480
Variance
.616
.767
.585
Skewness
-.579
-.350
-.692
Std. Error of Skewness
.212
.212
.212
Kurtosis
-.033
-.103
.378
Std. Error of Kurtosis
.420
.420
.420
منبع داده های پژوهش
تحلیل داده های جدول 4-4 به شرح زیر می باشد:
متغیر نظام تشویق و تنبیه؛ دارای میانگین (50/3)، میانه (60/3)، انحراف معیار (78/0) و واریانس (61/0) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (57/0-) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله به چپ است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب بیشتر از مقدار (5/0) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (03/0-) میباشد که نشاندهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کمتر از مقدار (5/0) است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
متغیر انگیزش؛ دارای میانگین (14/3)، میانه (20/3)، انحراف معیار (87/0) و واریانس (76/0) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (35/0-) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله به چپ است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب کمتر از مقدار (5/0) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (10/0-) میباشد که نشاندهنده کوتاه تر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کمتر از مقدار (5/0) است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
متغیر کارائی کارکنان ؛ دارای میانگین (65/3)، میانه (80/3)، انحراف معیار (76/0) و واریانس (58/0) میباشد. ضریب چولگی این متغیر برابر (69/0-) است که نشان میدهد این متغیر دارای چوله به چپ است. از آنجایی که قدرمطلق این ضریب بیشتر از مقدار (5/0) است، ازنظر قرینگی دارای تفاوت زیادی با توزیع نرمال است. ضریب کشیدگی این متغیر نیز برابر (37/0) میباشد که نشاندهنده بلند تر بودن (پراکندگی کمتر) توزیع این متغیر نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدرمطلق ضریب کشیدگی کمتر از مقدار (5/0) است، کشیدگی توزیع، تفاوت اندکی با توزیع نرمال دارد.
4 -3 آمار استنباطی
4-3-1 بررسی نرمال بودن دادهها
برای اجرای روشهای آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و استنتاج منطقی درباره فرضیههای پژوهش؛ مهمترین عمل، قبل از هر اقدامی انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است. برای این منظور آگاهی از توزیع دادهها از اولویت اساسی برخورداراست. برای همین منظور در این پژوهش از آزمون معتبر کلموگروف- اسمیرنف برای بررسی فرضیه نرمال بودن دادههای پژوهش استفاده شدهاست. این آزمون باتوجه به فرضیات زیر به بررسی نرمال بودن داده می پردازد.
H0: دادهها دارای توزیع نرمال هستند.
H1: دادهها دارای توزیع نرمال نیستند.
نحوه داوری با توجه به جدول آزمون کلموگروف- اسمیرنف بدین صورت است که اگر سطح معنیداری (sig) برای کلیه متغیرها بزرگتر از سطح آزمون (05/0) باشد توزیع دادهها نرمال میباشد. همچنین میتوان از قضیه حد مرکزی نرمال بودن متغیرها را سنجید. در این قضیه هرگاه حجم نمونه بزرگتر از 30 باشد میتوان توزیع دادهها را نرمال در نظر گرفت.
جدول4-5 آزمون کلموگروف اسمیرنوف
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درموردتشویق و تنبیه، رابطه مثبت و معنی دار، حقوق و دستمزد، معادلات ساختاری

tashvigh
angizesh
karaee
N
131
131
131
Normal Parametersa,b
Mean
3.5053
3.1466
3.6580

Std. Deviation
.78459
.87559
.76480
Most Extreme Differences
Absolute
.117
.089
.131

Positive
.059
.057
.056

Negative
-.117
-.089
-.131
Test Statistic
.117
.089
.131
Asymp. Sig. (2-tailed)
.123c.d
.062c.d
.094c.d
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance

تحلیل جدول 4-5 :
متغیر نظام تشویق و تنبیه ؛ با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال میباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر 123/0 بوده و این مقدار بزرگتر از 05/0 میباشد .
متغیر انگیزش ؛ با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال میباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر 062/0 بوده و این مقدار بزرگتر از 05/0 میباشد .
متغیر کارائی کارکنان ؛ با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف- اسمیرنف دارای توزیع نرمال میباشد چون سطح معنیداری به دست آمده از این آزمون برابر 094/0 بوده و این مقدار بزرگتر از 05/0 میباشد.
4-3-2 محاسبه همبستگی بین متغیرهای تحقیق
برای محاسبه همبستگی بین کلیه متغیرهای تحقیق به دلیل نرمال بودن توزیع داده ها ونیز با توجه با اینکه دو متغیر مورد مطالعه در مقیاس نسبی و فاصله ای هستند(استفاده از پرسشنامه با طیف لیکرت) از ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده می شود. ض
ریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان میدهد. این ضریب بین 1 تا 1- میباشد و درصورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر میباشد. این آزمون با توجه به فرضیات زیر به بررسی ارتباط بین دو متغیر میپردازد.
فرضیه (H0): همبستگی معنیدار بین دو متغیر وجود ندارد. H_0:ρ=0
فرضیه (H1): همبستگی معنیدار بین دو متغیر وجود دارد. H_1:ρ≠0
نحوه داوری در مورد وجود یا عدم وجود ارتباط براساس سطح معنیداری بهدست آمده صورت میپذیرد. بدین ترتیب که اگر sig آزمون کوچکتراز 05/0 باشد فرضیه H0 رد شده و بین دو متغیر ارتباط معنیداری وجود دارد.

جدول (4-6). نحوه داوری میزان عددی ضریب همبستگی
مقدار
نحوه داوری
25/0تا 0
همبستگی مستقیم- ضعیف
5/0تا 25/0
همبستگی مستقیم – نسبتا قوی
75/0تا 5/0
همبستگی مستقیم- شدید
1تا 75/0
همبستگی مستقیم- بسیار شدید

همبستگی وجود ندارد
25/0- تا 0
همبستگی معکوس – ضعیف
5/0- تا 25/0-
همبستگی معکوس – نسبتا شدید
75/0- تا 5/0-
همبستگی معکوس – شدید
1- تا 75/0-
همبستگی معکوس – بسیار شدید

جدول 4-7 نتایج آزمون همبستگی
Correlations

tashvigh
angizesh
karaee
tashvigh
Pearson Correlation
1
.564**
.668**

Sig. (2-tailed)

.000
.000

N
131
131
131
angizesh
Pearson Correlation
.564**
1
.642**

Sig. (2-tailed)
.000

.000

N
131
131
131
karaee
Pearson Correlation
.668**
.642**
1

Sig. (2-tailed)
.000
.000

N
131
131
131
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
با توجه به جدول (4-7)؛ همانگونه که مشاهده میگردد، سطح معناداری (sig) آزمون برای تمامی روابط بین متغیرهای تحقیق کمتر از مقدار (05/0) است. لذا فرضیه صفر (H0) آماری مبنی بر عدم ارتباط دو به دوی متغیرها با هم رد و فرضیه پژوهش مبنی بر ارتباط آنها تأیید می شود.
4-3-3 مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیه های تحقیق
بطور کلی با تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار لیزرل فرضیه‌های تحقیق مورد آزمون قرار گرفته اند. برای نیل به این منظور نخست آزمون نرمال بودن داده ها صورت گرفته است. سپس تحلیل عامل تائیدی برای هر یک از پرسشنامهها انجام شده است. در نهایت نیز مدل مربوط به فرضیه اصلی و فرضیه‌های فرعی تحقیق اجرا شده است.
جدول 4-8 نام گذاری کدهای مدل کلی تحقیق
کد
نام متغیر
Reward
نظام تشویق و تنبیه
Motivation
انگیزش
Efficiency
کارائی کارکنان

4-3-3-1 تحلیل عاملی تائیدی متغیرها
در این بخش، نتایج حاصل از تحلیل عاملی تائیدی هر یک از متغیر‌های پژوهش توسط نرم‌افزار LISREL به صورت جداگانه برای هر متغیر آورده شده است. لازم به ذکر است که به منظور کاهش متغیرها و در نظر گرفتن آنها به عنوان یک متغیر مکنون، بار عاملی به دست آمده باید بیشتر از 3/0 باشد (مؤمنی و فعال قیوم، 1386). در تحلیل عاملی تائیدی محقق میداند چه سوالی مربوط به چه بعدی است. یعنی در تحلیل عاملی تائیدی مدل


دیدگاهتان را بنویسید