مدل تكنولوژي بروكر:/پایان نامه اجزاي سرمايه فکری

مدل تكنولوژي بروكر

بروكينگ معتقد است ارزش بازاری یک شرکت شامل 2 عامل است :

  1. داراییهای مشهود
  2. داراییهای نامشهود

و داراییهای نامشهود رابه 4 طبقه داراییها تقسیم می کند:

  1. دراییهای بازاری ( مشتریان ومارکها )
  2. داراییهای انسانی ( تحصیلات و دانش کاری و مهارتها)
  3. مهارتهای مالکیت معنوی ( حق امتیاز و کپی رایت و حقوق طراحی و رازهای تجاری )
  4. داراییهای زیر ساختاری ( فرهنگ و سیستم اطلاعاتی و فلسفه کسب وکار)

 

     مدل  مدیریت استراتژیک شایستگی :

بوئنو[1] سرمایه فکری را بصورت مجموعه  شایستگی های اصلی متمایز دارای ماهیت نامشهود  تعریف  می کند که مزیت رقابتی را برای سازمان خلق و حفظ می کند.

فرمول ارائه شده از سوی ایشان به صورت زیر است:

سرمایه فکری = سرمایه انسانی + سرمایه سازمانی + سرمایه تکنولوژی + سرمایه ارتباطی (Ordo´n˜ez de Pablos,2003).

 

ناظر داراييهاي نامشهود

در این رویکرد برخلاف کارت امتیازی متوازن؛  افرادبه عنوان مولدان سود و ارزش درنظر گرفته شده است و فاقد دیدگاه مالی مطرح شده در کارت امتیازی متوازن است.  درپایان باید گقت که برخی از این مدلهای اندازه گیری مستلزم گردآوری اطلاعات فراوانی است و در دسترس همگان قرار نمی گیرد و فقط بیشتر برای استفاده مدیریت مناسب ترا ست درحالی که برخی دیگر از آنها هم برای کاربران خارجی و داخلی شرکت مناسب است ( مانند نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری ) .

جدول2-3) نمایش ناظر داراييهاي نامشهود

ساختار بیرونی ساختار داخلی شایستگی
شاخص های رشد و بازسازی

سود آوری هر مشتری

رشد ارگانیک

شاخص های رشد و بازسازی

سرمایه گذاری در سیستم ها

کمک مشتریان به بهبود سیستم های فرآیندی

شاخص های رشد و بازسازی

هزینه های آموزش

ترک خدمت

سطح تحصیلات

سالها و مدت تخصص کارکنان

شاخصهای کارایی

فهرست مشتریان مشتری راضی

فروش سرانه هر مشتری

شاخصهای کارایی

نسبت کارکنان پیشتيبانی به کل کارکنان

میزان فروش به ازای هرکارمند پیشتبانی

نظر سنجی فرهنگ شرکت

شاخصهای کارایی

ارزش افزوده هر کارمند

اثر اهرمی

 

 

 

 
شاخصهای پایداری

ساختار سنی مشتریان

نسبت مشتریان وفادار

فراوانی سفارشات تکرار شده از سوی مشتریان

شاخصهای پایداری

سن سازمان

نرخ ترک خدمت کارکنان پیشتیبانی

 

شاخصهای پایداری

میانگین سنی

ارشدیت

نرخ ترک خدمت حرفه ی ها

 

 

منبع: (Kenndey , 1998)

[1] -Buene

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

« بررسي روابط متقابل ميان اجزاي سرمايه هاي فکری(سرمايه انساني، سرمايه ساختاري،سرمايه مشتري) واثرات اين سرمايه ها فکری بر عملكرد سازماني شعب بانک ملت استان تهران