مراحل رشد تعارضات زناشویی
مرحله اول: در مرحله اول کمترین میزان تعارض وجود دارد و این مرحله معمولا در زوجینی که مدت کوتاهی از ازدواجشان می گذرد مشاهده می شود. تعارض بیش از 6 ماه ادامه نیافته و بی میلی یا تنش مهمی را در رابطه ایجاد نکرده است. همسران در این مرحله به خوبی به درمان پاسخ می دهند.
مرحله دوم : در این مرحله تعارض بیش از 6 ماه به طول می انجامد. سرزنش و مثلث سازی در این مرحله وجود دارد. هر دو نارضایتی خود را ابراز می کنند. در این مرحله گرچه زوجین اوقاتی را با همدیگر به تفریح می روند ، ولی سردی رابطه نیز آشکارا وجود دارد و برای پاسخ به استرس، الگو های تعاملی همدم طلب- دوری گزین، والد-کودک، یادآور- طفره رو را نمایش می دهند. درمان در این مرحله تمرکز بر خود، به جای سرزنش همسر می باشد( یانگ و لانگ 1998به نقل از ملک سعیدی، 1388).

مرحله سوم:در این مرحله زوجین، تعارضی همراه با خشونت را نشان می دهند و خشم و کنترل یکدیگر ، موضوعات اولیه تعارضات این نوع زوجین هستند. سرزنش و تحقیر ، قطبی سازی و دعوا بر سر قدرت آشکارا وجود دارد. ارتباطات بسته و اعتماد پایین است. درمان مفید در این مرحله تمرکز بر کاهش قطبی سازی و فعال سازی مجدد عاطفی و باز سازی اعتماد است .
مرحله چهارم: در این مرحله بالاترین استرس در رابطه وجود دارد . دعوا بر سر قدرت است. در نتیجه روابط ضعیف، انتقاد شدید و سرزنش زیاد بوده و خودافشایی و همکاری وجود ندارد. از آنجایی که خشم در حد بالایی در این مرحله وجود دارد، درمان به شکل جدی تری می بایست جریان یابد(یانگ و لانگ 1998به نقل از ملک سعیدی،

مطلب مرتبط :   مکتب های مدیریت تغییر از دیدگاه جامع نظران و روانشناسان
دسته بندی : مقالات