تغییرات قیمت حساسیت زیادی بروز نمی دهند.
سیدان (۱۳۷۹) ضمن بررسی موقعیت مناسب استان همدان در تولید سیر به بررسی اقتصادی تولید سیر در این استان پرداخت. در این پژوهش شهرستان‌های همدان و بهار بعنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب و داده‌های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه با ۹۲ زارع برگزیده در سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ گردآوری شد.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان دربارهشخص ثالث، جهان اسلام، ضمن عقد
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید