جمله کاربردهای آن در محیط زیست می باشد.
طیف های مشتق های اول هم ممکن به صورت دو طرفه حتی با دستگاه اسپکتروفوتومتر هم تولید شوند. مشتق طیف های تولیدی توسط مونوکروماتور و توسط تفاوت طول موج هایی که ثابت و کوچک هستند از هم جدا می شوند. مشتقات اول، دوم و همچنین بالاتر هم می توانند توسط دستگاه های آنالوگ هم تولید شوند. تولید مشتق به

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه ۱۲)، )(۱-، ، D_?=((A_(?-??)-2A_?+A_(?+??)))/(??^2
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید