(d^n A)/(d?^n )=(d^n E)/(d?^n ) bc (1-9)
برای ترکیبات تک جزئی انتخاب طول موجها برای مشتق گیری زیاد ساده هم نمی باشد زیرا هم قله های مثبت و هم قله های منفی در هر دو سمت نمودار وجود دارد و کار را مشکل میکند. برای مشتق های زوج ماکزیمم ها و مینیمم

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان نمود.]، ۴۰،۴۱،۴۲[، کمپلکسها، Salen
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید