که اندازه آنها به پهنای طبیعی طیف های در حال پردازش برای تولید داده بستگی دارد. به طور معمول برای طیف UV-Vis پهنای طبیهی طیف در محدوده ۵۰-۱۰ نانومتر می باشد. اولین مشتق طیفی ممکن است به سادگی به وسیله جذب بین دو طول موج نزدیک به هم محاسبه شود.
D_(?+??)=((A_(?+??)-A_?))/?? (۱-۱۱)
که در این رابطه D? از طول موج بین دو

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگان نمود.]، ۴۰،۴۱،۴۲[، کمپلکسها، Salen
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید