حداکثر میتواند ۳۰ درجه فلکشن دهد(بلیکلی و پالمار۶۱ ۱۹۸۴; زوکرمن۶۲ ۱۹۸۹).
بازو میتواند ۱۸۰-۱۵۰ درجه آبداکشن دهد که این حرکت میتواند با چرخش داخلی محدود شود، چون در چرخش داخلی برجستگی بزرگ زیر قوس آخرومی میرود اگر مفصل به طور کامل به داخل بچرخد بازو تنها میتواند ۶۰ درجه آبداکشن دهد. برای این که برجستگی بزرگ از زیر قوس آخرومی خارج

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه ، کردن۵۰، و...، مختلف،تکنیک
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید