مرکز چرخشی که روی آن عمل میکنند نزدیکتر هستند، بازوی اهرمشان کوتاهتر و در نتیجه نیروی کمتری را تولید میکنند. موقعیت آناتومیکی RC، به خوبی یک نقطه اتکا دینامیکی در طول حرکت آبداکشن بازو را فراهم میکند( رینولد و ماکرینا۵۶ ۲۰۰۷).
عضلات RC با فشار دادن سر بازو به حفره گلنوئید از طریق زوج نیرو هم در صفحه فرونتال۵۷ و هم صفحه عرضی۵۸

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد سودآوری
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید