(فانک۲۰۰۵).(شکل۲-۱۱)

شکل۲-۱۱- زوج نیرو در صفحه فرونتال

۲-۲-۴-۳- زوج نیروی صفحه عرضی
در سراسر دامنه حرکت، نیروی فشاری حاصل از واکنش مفصل در صفحه عرضی در پایداری مفصل مشارکت میکند این مکانیسم به طور عمده در برابر جابه جایی فوقانی مقاومت میکند تا زمانی که نیروی کوپل بین تحتکتفی و تحتخاری متعادل باشند مفصل در مرکزت خود

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهکردن،، کشیدن،، سوراخکاری، تراشکاری،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید