دانلود پایان نامه

احتمال ادغام میتوان گفت که در صد از رشته ها در عملیات ادغام به کار رفتهاند و در صد از جمعیت، باقی مانده است. این نرخ بیانگر تعداد کروموزومهایی است که وارد استخر آمیزش شده اند که هرچه این مقدار بیشتر باشد یعنی کروموزومهای جدید و زیادتری وارد این استخر شده اند.
اگر این مقدار خیلی زیاد گردد باعث می شود تا فرصت تطابق در کروموزوم

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان دربارهشخص ثالث، اشخاص ثالث، مواد مخدر
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید