پایان نامه بازاريابي و توسعه فروش:چالش های بنگاههاي کوچک

سازمان هايي که درک مطلوبي از بازار داخلي جهت دسترسي به دانش و تکنولوژي دارند قادر به توليد محصولات جديد و انحصاري هستند که باعث ايجاد فرصت هاي صادرات مستقيم و کاهش اتکا بر واسطه ها مي شود و همچنين براي صادرات مستقيم نياز به مجموعه کاملي از منابع و قابليت ها دارند ( هسل و ترژسن،2010).

پيشرفت قابليت هاي رقبا منجر به کوتاه شدن چرخه حيات محصول و افزايش پيچيدگي در محصول مي شود و اين امر دسترسي به پيشرفت هاي فني را زياد مي کند. امروزه با بالا رفتن رقابت جهاني، سازمان ها ملزم به پاسخگويي به نيازهاي مشتريان و اعمال نوآوري هستند. افزايش در رقابت جهاني سازمان ها را وادار به ارتقا دادن استانداردهاي عملکرد در ابعاد بسياري مانند کيفيت، هزينه، بهره وري، زمان معرفي کالا و جريان روان فعاليت ها کرده است. فشارهاي متفاوت اعمال شده بر اس ام اي ها ناشي از ايجاد تطبيق در کيفيت مانند نرخ پايين کالاي معيوب، ويژگي ها و خصوصيات محصول، عملکرد و قيمت رقابت پذير است. توانايي يک سازمان براي حفاظت از يک کسب و کار قابل اعتماد در حال توليد و توسعه به منظور غلبه بر چالش هاي ذکر شده، يک شرط اساسي براي اطمينان از رقابت پذير بودن در بلند مدت است.

 

 

2-13-6- چالش ها و محدوديت هاي بنگاه هاي کوچک و متوسط

اس ام اي ها معمولا گرايش به فعاليت در بازارهاي جديد داخلي دارند و فعاليت هاي تخصصي نسبتا محدودي انجام مي دهند. محدوديت هايي که اين سازمان ها با آن مواجه اند عبارت است از منابع محدود، ساختار سازماني تخت، کمبود متخصصين فني، کمبود نوآوري، دانش محدود و غيره. ساختار سازماني تخت غالبا باعث دلسردي کارکنان مي شود زيرا آنها قادر نخواهند تا اهداف ميان مدت و بلند و مدت خود را درک کنند و اين دليل محدديت اين سازمان ها در استخدام کارکنان با صلاحيت و دشوارتر از آن، نگه داشتن اين کارکنان است.

چالش هاي اصلي که اين سازمان ها براي رقابت در بازارهاي جهاني با آن مواجه اند عبارتند از :

  1. تکنولوژي ناکافي همانند کمبود در ديگر منابع
  2. هزينه زياد پروژه هاي توسعه محصول
  3. نداشتن تکنيک هاي فروش موثر و تحقيقات بازار
  4. فاصله اطلاعاتي ميان فعاليت هاي توليد و بازاريابي همچنين کمبود بودجه براي استفاده از نرم افزارهاي گران قيمت مانند سيستم اي آر پي[1]( سينگ و ديگران، 2008).

از ديگر چالش هاي اساسي اس ام اي ها توانايي در به روز کردن تکنولوژي، توسعه منابع انساني، توسعه محصول جديد و در نهايت اداره زنجيره تامين[2] ، از طريق شراکت و همکاري با مشتريان، تامين کنندگان، توزيع کنندگان، رقبا و ديگر سازمان ها مانند شرکت هاي مشاوره اي و مراکز تحقيق مي باشد.

همچنين توانايي در به روز کردن تکنولوژي، توسعه منابع انساني، توسعه محصول جديد و در نهايت اداره زنجيره تامين[3] ، از طريق شراکت و همکاري با مشتريان، تامين کنندگان، توزيع کنندگان، رقبا و ديگر سازمان ها مانند شرکت هاي مشاوره اي و مراکز تحقيق از جمله چالش هاي اساسي است که اس ام اي ها با آن مواجه مي شوند.

 

 

[1] ERP

[2] Supply chain

[3] Supply chain

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نقش استراتژي بازاريابي بر توسعه فروش شرکت هاي کوچک و متوسط غذايي دريايي( مطالعه موردي شرکت توسعه صنايع شيلاتي ميلاتون جنوب )