تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS v.20 استفاده شد و P۰.۰۵ معنی‌دار تلقی گردید. برای بررسی همراهی ها از آزمونهای آماری مجذور کای، T-test و برای تعیین ارتباط متغیر ها با بروز اختلال بیش فعالی و نقص توجه و از بین بردن تأثیر متغیر های واسطه گر/ مداخله گر از مدلسازی و رگرسیون لجستیک استفاده شد.
۲-۲-۸ محدودیتهای اجرای مطالعه
۱- عدم

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه دربارهجوش‌کاری، راحت‌تر، ورقه‌های، ۱-۵-۴-۹
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید