قرار می‌گیرد باشد. هر واحد اضافی در طراحی، باعث کاهش میزان دیده شدن المان‌های ضروری می‌گردد.
۳-۹- کمک به کاربران برای تشخیص و رفع خطا و بازگشت به حالت قبل از خطا۲۹:
پیام‌های خطا باید به زبان ساده باشد و در برگیرنده خطا و دلیل آن باشد.
۳-۱۰- راهنما و مستندات سیستم۳۰:
در طراحی سیستم باید مدارک و مستنداتی تعبیه شود که در صورت

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ پایان نامه D?، (۱-۱۱)، D_(?+??)=((A_(?+??)-A_?))/??،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید