۱۱،۱۲[

شکل(۱-۵)

شکل (۱-۶)

در بررسیهای دیگری که در همین آزمایشگاه انجام شده است، دسته ای ازکمپلکسهای کبالت با لیگاند استوائی
Me-salpn سنتزشده اند، که آمینهای مختلفی، از انواع دهنده ی سیگما و پذیرنده ی پای ، در موقعیتهای محوری آنها قرار دارند .] ۵۷[.

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد تابع تقاضا، نیروی کار
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید