دانلود پایان نامه

فرومغناطیس از خود نشان می دهد و در طیف IR VO(Sal-4) نیز دو نوع فرکانس V-Oدیده می شود، که هر دو اثر مشاهده شده تایید کننده یک ساختار دیمری برای این دو گونه می باشد .] ۳۷،۳۸،۳۹[
بنابراین می بینیم که با افزایش یا کاهش یک گروه متیلنی تاثیرات عمده ای در ساختار وخواص این سری از کمپلکسها بوجود می آید.
کمپلکسهای نیکل (II) با

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه درمورد می‌کند،، انتخاب۴۱، ۳-۳-۱-۴،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید