در رابطه با ساختار و عامل فضائی در کمپلکسهای فلزات واسطه با لیگاندهای باز شیف N2O2
قابل ذکر است این است که طبق واکنش زیر سه ساختار برای کمپلکس حاصل قابل تصور است] ۶۰. [

عمده ترین ساختاری که تاکنون در مقاله های مختلف برای این دسته از ترکیبها گزارش شده است ساختار ترانس است که لیگاند

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره سل-، (۱-، ماده‌های، پائین‌تر
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید