مطالعات در جدول زیر نشان داده شده است ] ۱۳[.

جدول (۱-۲)

به نظر می رسد که با افزایش حجم استخلاف در زنجیره متیلنی و تغییر در افزایش قدرت کشندگی آنهاتبدیل Co(III)-Co(II) پتانسیل به سمت مقادیر مثبت تر پیش می رود.
نکته دیگری که

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع SFG، the، constituents، syntagmatic,
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید