دانلود پایان نامه

بیوشیمیایی ۴۱ را موجب می شوند. روش ها برای حذف BOD از بسیاری برون ریز ها پایه گذاری شده است.رنگ ها ، با این حال، به خاطر ساختار مولکولی آروماتیک پیچیده و مبنای ترکیبیشان برای تیمار پیچیده تر هستند .
ناکموس۴۲ در سال ۱۹۹۶ نوشت ،ویژگی الکترون گیری گروه های آزو باعث کمبود الکترون می شود. که ترکیبی با آسیب پذیری کمتر برای

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع the، of، (SFG)، and
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید