دانلود پایان نامه

و آمین های آروماتیک می شود ]۱۴.[
جنبه های سمی بودن:
سمی بودن حاد رنگ های آزاد توسط بحران Eu توسط طبقه بندی مواد خطرناک مطرح شد، رنگ های آزویی که وزن کمتر از ۲۵۰ mg/kg دارند خطر کمتری دارند، با این حال تجمع آن ها می تواند بسیار خطرناک باشد]۱۴[.
سه گروه رایج استفاده شونده در صنایع نساجی رنگ های راکتیو،اسیدی و دیسپرس می باشند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلمات کلیدی جمع آوری اطلاعات
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید