ب دبای)
Total
Z
Y
X
ساختارها
۶.۳۵۸
۰.۰۰۰
-۵.۰۷۵
-۳.۸۳۰
۱-methyl-1-nitrosourea
۱۱.۸۶۴
-۲.۳۴۷
-۱۱.۵۹۶
-۰.۸۷۸
BNNT (8-0)
۲.۱۴۵
۰.۱۲۳
۰.۷۶۵
-۲.۰۰۰
BPNT(7-0)
۰.۰۰۴
۰.۰۰۱
-۰.۰۰۱
-۰.۰۰۴
BNNT(5-5)
۰.۰۰۱
۰.۰۰۰
۰.۰۰۱
۰.۰۰۰
CNT(5-5)
۱۲.۱۵۵
۶.۳۵۷
۰.۸۳۹
-۱۰.۳۲۶
BNNT(8-0)-doped

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد HPA، استرس، بیولوژی، آدرنال(HPA)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید