دانلود پایان نامه

NH2(c)
۹.۶۵۵
۰.۱۸۳
۶.۸۳۵
۶.۸۱۶
BPNT(7-0) and MNU CO, NO (d)
۶.۹۴۱
-۰.۰۰۱
۴.۵۱۳
۵.۲۷۴
BNNT(5-5) and MNU NH2(e)
۷.۹۹۲
۰.۰۰۳
۱.۷۸۷
۷.۷۸۹
BNNT(5-5) and MNU CO, NO(f)
۷.۲۱۹
۲.۵۳۸
-۶.۲۴۳
۲.۵۸۸
CNT(5-5) and MNU NH2(g)
۸.۳۷۴
۳.۹۲۵
-۴.۵۶۳
-۵.۸۲۲
CNT(5-5) and MNU CO,NO

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه های دسته بندی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید