مقالات

مکتب های مدیریت تغییر از دیدگاه جامع نظران و روانشناسان

8  مکتب های مدیریت تغییر مدیریت تغییر شامل تعیین و برقراری ارزش ها، نگرش ها، معیارها و رفتارها در درون یک سازمان است که موجب حمایت روش های جدید در انجام کارها می شود و در عین حال غالب... متن کامل

By 92, ago