پایان نامه حقوق

حمایت خانواده

کشور مطرح و منجر به صدور رای شده است. رای هیات عمومی دیوان عالی کشور: «ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هــشتم 61 که عــلیالقاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

1210

بلوغ اِبا داشتهاند و کلمه کبر را آن هم نه صریح بلکه تحت عنوان سن 18 سال در مقابل صغر به کار بردهاند، به عبارت دیگر سن مورد نظر در ماده 1209 را همان سن کبر دانستهاند و به خاطر محدودیتهایی... متن کامل

By 90, ago
پایان نامه حقوق

1209

نماید» گفتار سوم) بررسی مواد 1209 و 1210 مصوب 1314 و سال 61بند الف) بررسی ماده 1209 و 1210 قانون مدنی سابق ماده 1209 «هر کس که دارای هجده سال تمام نباشد در حکم غیر رشید است. معذلک در... متن کامل

By 90, ago