دانلود پایان نامه

الگوی 5 بخش هوش هیجانی بار- آن
1-درون فردی
خودآگاهی
جرأت
حرمت نفس
استقلال
2-بین فردی
عمدلی
روابط میان فردی
مسئولیت اجتماعی
4-قابلیت سازگاری و انطباق
حل مسئله
انعطاف پذیری
5-مدیریت فشار روانی
عمق فشار روانی
کنترل تکانه
5-خلق عمومی
خوش حالی
خوش بینی
یافته های اصلی از مطالعه های مربوط به افراد باهوش هیجانی پایین و بالا
هین (1996) بر اساس الگوی مایر، سالووی و کارسوراجع به افراد با هوش هیجانی پایین موارد زیر را بیان کرده است.
از مسئولیت احساس های خود را بر عهده نمی گیرند.
2-از عبارتهای مانند «من احساس می کنم» استفاده نمی کنند.
3-افراد را ملامت می کنند و به دیگران دستور می دهند.
4-افراد دیگر را بی اعتبار می کنند و در مورد آنها قضاوت می کنند.
5-دیگران را موعظه می کنند.
6-در مورد احساسهایشان دروغ می گویند. احساسهایشان را کوچک یا بزرگ نمایی می‌کنند.
7-احساس های خود را به صورت غیر کلامی و کنش ابراز می‌کنند.
8-همدلی و محبت ندارندو
9-احساسهای دیگران را در نظر نمی گیرند.
10-هنگامی که به آنها انتقادی شود به فرد مقابل حمله می کنند.
11-در حالت دفاعی قرار دارند.
12-متعصبانه به نظرهای خود اصرار دارند. (هین 1996)

مطلب مرتبط :   کافئین به عنوان یک ماده مورد سوء مصرف
دسته بندی : مقالات