اندازه­ گیری دانش:”پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی”

اندازه­ گیری دانش

برای ارزیابی پیشرفت دانش نیازبه اندازه­گیری آن است به گونه­ای که درهراندازه­گیری نخست بایدهدف مشخص شود.هنگامی فرآینداندازه­گیری به وجودمی­آیدکه بدانیم چه کاری می­خواهیم انجام دهیم وچه اقداماتی انجام شده است(فتاحی،افرازه،2005).اندازه­گیری صرف کاربیهوده­ای است چراکه این کاربایدهدفمند،جهت­دارونیزدقیق ومعتبرباشد. از این رو لازم است برای این کار نخست اهداف را کاملا مشخص کرد اهدافی که ضرورتاتک منظوره نیستند و می­توانند چندمنظوره باشند ولی باید بتوان آنها را از هم تفکیک کرد. اندازه­گیری  معمولا سنجش اطلاعات گذشته است هر چند عملکردگذشته تضمینی برای آینده نیست ولی این سنجش­ها می­توانند با در نظر داشتن هدف مشخص کنند تا چه اندازه با هدف فاصله داریم و اکنون باید چگونه حرکت کنیم. به طور معمول اندازه­گیری در مدیریت دانش با اهداف زیرانجام می­شود: برگشت سرمایه­گذاری در پروژه دانشی، رفع موانع مشارکت و تبادل دانش، موفقیت درجمع­آوری و استفاده از دانش مشتریان، سنجش چگونگی احساس مردم از تبادل دانش، سنجش میزان کارآمدی کوشش­های مدیریت دانش، سنجش میزان کسب اهداف و استراتژی­های لازم، شناسایی کاستی­های روش­های به کاربرده شده، ارزیابی سرمایه­های فکری و غیرمادی و تداوم سلامت سیستم مدیریت دانش. همچنین از جمله هدف­های دیگر اندازه­گیری دارایی دانش می­توان به موارد زیر اشاره نمود: تخمینی روشن از دانش همکاران و نمایش آن ،بهینه­سازی پایه­های دانش سازمانی، ثبت و ارزیابی پایه­های دانش ونیز شاخص­های مالی، هدف­های استراتژیک  ­ و عملیاتی ­سازمان ، تعیین­ اقدامات ­مؤثر آموزش ، بهینه­سازی ­موفقیت­های سازمانی ، برآورد ارزش سازمان وارایه تصویری بهترازسازمان. درسیستم­هایی که درآن اندازه­گیری ازعملکرد افراد صورت می­گیرد نخست باید افراد در این رابطه توجیه شوند. آنان باید بدانندکه هدف ازاندازه­گیری آشکارشدن نقاط ضعف آنهانیست بلکه هدف ارتقاویاری رساندن به آنهادرجهت شناخت نقاط ضعف وقوتشان است.

بنابراین می­توان گفت که حاصل هراندازه­گیری دستیابی به اطلاعات است.درهراندازه­گیری باید به نکاتی ازاین قبیل توجه کرد؛اندازه­گیری بایداقتصادی واطلاعات بدست­آمده ازآن نسبت به هزینه­ای که برای جمع­آوری آن می­پردازیم ارزشمندباشد.نبایدهمه چیزرااندازه­گیری کنیم بلکه باید برعناصروپارامترهای ضروری تمرکزداشته باشیم.برای هرسیستم بایدبه شکلی کاملاملموس جستجووبیان شوندونبایدآنهارابنابرذهنیات وبه شکل غیرعینی بیان کنیم واینکه علاوه براندازه­گیری دقیق بستری برای ارایه نتایج فراهم آوریم وسرانجام ارزیابی دارایی دانش سازمان به منظورتعیین فاصله ارزش دفتری وارزش بازاری آن انجام­گیرد(ترایونرولاک[1]،2001).

بنابراین نتایج وکاربردهای موردانتظارازاندازه­گیری دارایی دانش عبارتنداز:استقراروبرانگیختن هدفمندترهمکاران،ارتقای رضایت مشتری، ارتقای اعتمادمشتری وازدیادفروش، ارتقای کیفیت خدمات، زیادشدن تقاضاومزیت­های رقابتی، اندازه­گیری، هدایت وکنترل ارزش دانش وازطریق آن ارزش سازمان به صورت واقعی شناسایی، هدایت وکنترل(بهینه­سازی)پارامترهای تصمیم­سازرقابتی مانند:روابط بامشتریان، کارآیی همکاران، ساختارسازمانی، محصولات وخدمات،استخراج شاخص­های کیفی اندازه­گیری برخی ازویژگی­های اندازه­گیری سرمایه دانشی نیزعبارت است از:(بیلان)ترازنامه دانش باترازنامه عادی سازمان قابل مقایسه نیست دانش نمی­تواندبه صورت آشکارثبت شود.همواره نمی­توان فاکتورهای مهم موفقیت بهبودیافته رامستقیمابه دانش مرتبط ساخت شفاف­سازی زیاددانش درآن باعث بروزمشکلات ازسوی همکاران می­شود(فرهنگ سازمانی-رفتارسیاسی)وخوداندازه­گیری هدف نیست.

[1].Trauner B.,Luck

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه رهبری تحول­آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز