بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های- قسمت ۴۳

برای بررسی این فرضیه از آزمون t تک‌نمونهای استفاده گردید. در جدول ( ۴- ۲۰ )، نتایج آزمونt تکنمونه‌ای در زمینه بررسی اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه پیام نور ارائه شده است. یافتهها نشان میدهد که میانگین اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه پیام نور برابر با ۲٫۳۸ و میانگین مورد انتظار (نظری) برابر با ۳ بود. مقدار t برابر ۷٫۴۶-و سطح معناداری حاصل Sig= 0.001 گزارش شد (P < 0.05).با توجه به اینکه مقدار tدر سطح خطای کمتر از۰٫۰۵معنیدار بود، لذا نتیجه گرفته میشود که میانگین تجربی با میانگین نظری تفاوت معنیداری دارد. همچنین از آن‌جا که میانگین تجربی کمتر از میانگین نظری بود، میتوان گفت فرض پژوهش مبنی بر اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه پیام نورتأیید نشد.
۴-۳-۵- فرضیه ۴: درس عملیات کشاوری برای دانشجویان رشته کشاورزی در دانشگاه آزاد اثربخش بوده است (میزان اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه آزاد در حد مطلوبی است).
جدول ۴-۲۱ : نتایج آزمون tتکنمونهای پیرامون اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه آزاد

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر تعداد میانگین انحراف استاندارد مقدار t درجه آزادی سطح معنیداری
درس عملیات ۴۵ ۳٫۱۱ ۷۲٫ ۱٫۰۸ ۴۴ ۲۸۳٫
میانگین نظری : ۳

 

برای بررسی این فرضیه از آزمون t تک‌نمونهای استفاده گردید. در جدول ( ۴- ۲۱ )، نتایج آزمونt تکنمونه‌ای در زمینه بررسی اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه آزاد ارائه شده است. یافتهها نشان میدهد که میانگین اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه آزاد برابر با ۳٫۱۱ و میانگین مورد انتظار (نظری) برابر با ۳ بود. مقدار t برابر ۱٫۰۸و سطح معناداری حاصل۲۸۳٫Sig= گزارش شد (P < 0.05).با توجه به اینکه مقدار t در سطح خطای کمتر از۰٫۰۵ معنیدار نبود، لذا نتیجه گرفته میشود که میانگین تجربی با میانگین نظری تفاوت معنیداری ندارد. از آن‌جا که میانگین تجربی بیشتر از میانگین نظری بود اما معنادار نیست بنابراین، میتوان گفت بالا بودن میانگین اثر بخشی درس عملیات در دانشگاه آزاد ناشی ا ز عوامل دیگری میتواند باشد.
۴-۳-۵-فرضیه ۵ : بین علاقه دانشجویان به رشته و اثربخشی درس عملیات رابطه معنی دار وجود دارد.(بین علاقه به رشته کشاورزی واثربخشی درس عملیات در کشاورزی و رابطه معناداری وجود دارد)
جدول ۴-۲۲ : نتایج آزمون همبستگی پیرسون پیرامون رابطه بین علاقه به رشته کشاورزی و اثربخشی درس عملیات در کشاورزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیرهای مستقل شاخص‌های مورد بررسی اثربخشی درس عملیات
علاقه به رشته کشاورزی ضریب همبستگی .۵۲**
سطح معنیداری .۰۰۱

 

* : در سطح ۰۵٫ معنیدار است.
**: در سطح ۰۱٫ معنیدار است.
جهت بررسی ارتباط بین علاقه به رشته کشاورزی و اثربخشی درس عملیات از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد (جدول ۴–۲۲). نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین علاقه به رشته کشاورزی و اثربخشی درس عملیات به صورت کلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (r =.52 ؛ p < 0.01) به این معنا که با احتمال افزایش علاقه فراگیران در دانشگاه اثربخشی درس عملیات نیز افزایش پیدا میکند و همینطور با کاهش علاقه فراگیران در دانشگاه اثربخشی درس عملیات آنها نیز کاهش مییابد.
۴-۲۳–بررسی دیدگاه دانشجویان کشاورزی در مورد علاقه آنها به کارهای کشاورزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *