بررسی تناسب محتوای کتاب دین و زندگی سال اول دبیرستان با نیاز بررسی تأثیر …

علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان این رشته نسبت به اینترنت، به عنوان یک دسته بسیار مهم از کاربران اینترنت و مقایسه با سایر دانشجویان دانشگاههای مزبور، مهم و لازم به نظر میآید. دلیل انتخاب این دو دانشگاه، حضور دانشجویان رشته کتابداری و اطلاعرسانی به صورت حضوری و تمام وقت در سطح دو دانشگاه مزبور در شهر اصفهان است.
۱-۲- اهداف پژوهش
۱-۲-۱- اهداف کلی
هدف کلی پژوهش تعیین اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اینترنت است.
بر این قرار اهداف جزیی عبارت است از:
۱-۲-۲- اهداف جزیی
تعیین اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اضطراب اینترنتی؛
تعیین اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به مفید بودن اینترنت؛
تعیین اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به لذت‌بخش بودن اینترنت؛
تعیین اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت.
۱-۳- اهمیت و ارزش پژوهش
اهمیت، جایگاه و چگونگی استفاده از رایانه، اینترنت و فناوری اطلاعات، یکی از زمینه‌های پژوهشی و نظری در تحلیل‌های اجتماعی تلقی شده و حوزه‌های جدید نظری و پژوهشی در علوم اجتماعی نوین را به خود اختصاص دادهاست. در سالهای اخیر، شیوع استفاده از اینترنت در سراسر جهان در حال افزایش است. تخمین زده میشود که میلیونها نفر از اینترنت استفاده میکنند و میزان آن به صورتی روزآمد افزایش مییابد.
برخی‌ از صاحب‌نظران، دوره‌ حاضر را به عصر رایانه و اینترنت تشبیه‌ می‌کنند. متناسب‌ با نفوذ رایانه در عرصه‌های‌ مختلف‌ حیات‌ اجتماعی‌، هر یک‌ از افراد جامعه از تجربه‌ عملی‌ کوتاهی‌ با رایانه و اینترنت برخوردار است. محاسبات‌، عملیات‌ بانکی‌، و سازوکارهای‌ رایانه‌ای، معرف‌ تجربه عملی‌ مذکور تلقی‌ می‌شود. بنابراین، افراد متناسب با‌ تجارب خود دارای‌ واکنش‌های‌ مثبت‌ و منفی ‌نسبت‌ به‌ رایانه و اینترنت هستند و‌ محققان، موضوعات‌ مذکور را در قالب‌ نگرش‌های افراد نسبت‌ به‌ رایانه و اینترنت مورد سنجش‌ قرار می‌دهند. از آنجا که اینترنت، شیوههای ارتباطی آینده انسان را دچار دگرگونی کرده، نحوه استفاده از آن مشکلات عمدهای را در بهداشت روانی جامعه فراهم آورده، بهگونهای که استفاده از آن باعث بروز اضطراب و تنش میشود.
امروزه اینترنت نقش مهمی را در رفتار اطلاعیابی افراد، خصوصاً دانشجویان دارد. کاربرانی که اطلاعات را در اینترنت جستوجو میکنند، ممکن است همانند کاربرانی که فقط به جستوجوی اطلاعات در کتابخانه میپردازند، رفتار نکنند، چرا که تفاوتی در فعالیتهای فیزیکی این دو گروه از کاربران وجود دارد. کاربرانی که اطلاعات را در کتابخانه جستوجو کرده، معمولاً از مکانی به مکانی دیگر حرکت میکنند و میتوانند رسانه اطلاعاتی را لمس کنند و ببینند، اما این مورد برای کاربران اینترنت وجود ندارد (خدیوی، ۱۳۸۳).
از زمانی که اینترنت، در اواسط دههی ١۹۹۰، به صورت جدی و بینالمللی راهاندازی شد و گسترش یافت، نگرش افراد نسبت به اینترنت از جمله موضوعات مورد علاقهی پژوهشگران و جامعهی عمومی تلقی شدهاست. سرعت خیره کننده پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، روشهای زندگی بشر را به طور شگفتانگیزی تحت تأثیر قرار دادهاست، به طوری که رواج گسترده استفاده از وب سایتها در مدارس و خانهها باعث شده که آموزش و یادگیری از طریق اینترنت به یک روش معمول فراگیر تبدیل شود. در همهی محیطها، به خصوص محیطهای آموزشی، وجود کاربرانی که این فناوری را به کار گرفته، با اهمیت تلقی میشود. با توجه به این که کتابداران و دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی به طور چشمگیری اینترنت و رایانه را مورد استفاده قرار داده، بررسی و تعیین نگرش نسبت به اینترنت و رابطهی آن با سازههایی مانند احساس خودکارآمدی، اضطراب اینترنت و تأثیر آن در مدت زمان و کیفیت استفاده از اینترنت در بین این قشر از کاربران ضروری به نظر میرسد.
۱-۴- کاربرد نتایج پژوهش
با توجه به این که استفاده از اینترنت به طور چشمگیری رو به افزایش است، نگرش افراد نسبت به اینترنت مورد توجه بسیاری است. کاربرد نتایج پژوهش میتواند به عنوان ابزاری کمکی در جهت آگاهی از میزان سنجش نگرش نسبت به اینترنت در دانشجویان رشته کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان، تصمیمگیریهای آینده و تشخیص نقاط قوت و ضعف، رفع موانع و تقویت آنها، انسجام رویه و جز اینها باشد.
موارد زیر از کاربردهای نتایج تحقیق میباشد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

  1. بهره جویی از منابع آن برای توسعه سواد اطلاعاتی دانشجویان در دانشگاههای مورد مطالعه؛
  2. سازگاری دانشجویان دانشگاههای مورد مطالعه با مباحث فناوری اطلاعات؛
  3. رفع موانع و مشکلات موجود در برقراری ارتباط با رایانه و کاهش اضطراب دانشجویان؛
  4. تشخیص و آگاهی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان از مهارت و توانایی دانشجویان در ارتباط با رایانه و مسائل آن.

۱-۵- سؤالهای پژوهش
۱-۵-۱- میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اضطراب اینترنتی تا چه حد است؟
۱-۵-۲- میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به مفید بودن اینترنت تا چه حد است؟
۱-۵-۳- میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به لذت‌بخش بودن اینترنت تا چه حد است؟
۱-۵-۴- میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاعرسانی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت تا چه حد است؟
۱-۶- تعریف اجزاء مسأله
۱-۶-۱- استفاده از اینترنت[۸]
ایگباریا و همکاران[۹] استفاده را به معنای زمان و دفعاتی که شخص صرف استفاده از یک سیستم خاص می‌کند، تعریف کردهاند (۱۹۹۵). در واقع میزان و استفاده از اینترنت را میتوان چنین تعریف کرد؛ دفعات استفاده روزانه از اینترنت و تنوع استفاده از اینترنت (تئو و همکاران[۱۰]، ۱۹۹۹، ص۱۱۷).
در اینجا منظور از استفاده، نوع کاربرد اینترنت از خدمات الکترونیکی همانند وب، پست الکترونیکی، چت، دانلود و گروههای خبری میباشد که از این ابزار اطلاعاتی در جهت فعالیتهای علمی، آموزشی، سرگرمی و اجتماعی بهره گرفته میشود.
۱-۶-۲- اضطراب[۱۱]
اضطراب، احساسی است که با درجات مختلفی از ترس و نگرانی شناخته میشود. اضطراب غالباً به عنوان یک مکانیزم یا سازوکار خود ایمنی در واکنش به موقعیتهای تهدید کننده ظاهر میشود. معمولاً، سطح بالای برانگیختگی روانشناختی و فیزیولوژیکی که با اضطراب همراه است، زمینههای ترس را فراهم میکنند (مثنوی، ۱۳۸۵).
۱-۶-۳- اضطراب رایانه[۱۲]
اضطراب رایانه ابتدا توسط رائوب[۱۳] (۱۹۸۱) تعریف شد: