بررسی جامعه شناختی تاثیرات سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی زنان شهر …

۴٫۰

۲

۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان

۷۷

۱۹٫۳

۳

۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان

۱۱۴

۲۸٫۵

۴

۷۰۰ تا ۱ میلیون تومان

۱۶۹

۴۲٫۳

۵

بیش از یک میلیون تومان

۲۴

۶٫۰