بررسی علل اجتناب کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه کارگران به سازمان تامین اجتماعی دراستان زنجان- قسمت ۱۱

مصر

 

 

۱۴

 

 

۲۶

 

 

۴۰

 

 

 

آلمان

 

 

.۲۰

 

 

۳۳٫۲۱

 

 

۳۳٫۴۱

 

 

۱۰-۳-۲-مشمولان قانون تامین اجتماعی : (اعتضادپور، رجبی راد،۱۳۷۵،(۴۲
-افرادی که به هرعنوان درمقابل دریافت مزدیاحقوق کارمی کنند
-صاحبان حرف ومشاغل آزاد
-مستخدمین وزارتخانه هاوموسسات وشرکتهای دولتی ومستخدمین موسسات وابسته به دولت درمواردی که مشمول قوانین خاصی نباشد
-اتباع خارجی که طبق مقررات درایران به کاراشتغال دارند،درصورتی که قوانین خاصی نباشند.وروستائیان وافرادخانواده آنهانرخ حق بیمه ازاول مهرماه ۱۳۵۴تااسفندهمان سال به میزان ۲۸ درصد مزدوحقوق درنظرگرفته شدکه ۷ درصد آن برعهده بیمه شده ،۱۸ درصد برعهده کارفرماو۳ درصد باقیمانده بوسیله دولت تامین می شد.
اقدامات مهمی که درفاصله خرداد۱۳۴۲تا۱۳۵۴انجام شده به شرح زیرمیباشد
-قانون حمایت کارمندان دربرابراثرات ناشی ازپیری ،ازکارافتادگی وفوت درتاریخ ۱۹/۱۲/۴۹
-ازتاریخ ۱/۹/۵۱کلیه رانندگان وکمک رانندگان کامیون های باربری مشمول مقررات بیمه (۵/۱۲ درصد)شدند.
-اجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی ،که براساس مصوبه مورخ ۱/۹/۵۲کلیه کارگران شاغل درکارهای ساختمانی ازتاریخ ۷/۱۰/۵۲درمقابل حوادث ناشی ازکاربیمه شدند.درتیرماه سال ۱۳۵۵قانون تشکیل وزارت بهداری وبهزیستی ازتصویب دومجلس گذشت .برطبق این قانون وزارت بهداری ووزارت رفاه درهم ادغام شدوبه منظورتمرکزوجوه صندوقی به نام صندوق تامین اجتماعی تاسیس شد .همچنین ازاول سال ۱۳۵۵به حق بیمه سهم کارفرما۲ درصد اضافه شدوبه ۲۰ درصد رسیدکه درنتیجه نرخ حق بیمه درمجموع به ۳۰۵افزایش یافت .درتاریخ ۲۸/۴/۵۸به موجب اصلاحیه ای که به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید،صندوق تامین اجتماعی مجددابه سازمان تامین اجتماعی تغییرنام داده شدوشعب سازمان که زیرنظرنواحی بهداری وبهزیستی انجام وظیفه می کردنددرسازمان ادغام شدندوتحت مدیریت مناطق ۱۳گانه تامین اجتماعی ونهایتا سازمان مرکزی بکارخودادامه دادند.درتاریخ ۱۷/۱/۵۸لایحه قانون شورای فنی خدمات درمانی مستخدمین دولت وانحلال سازمان تامین خدمات درمانی ازتصویب مجلس شورای اسلامی گذشت .به این ترتیب سازمان مزبورمنحل شدواختیارات مجمع عمومی تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت به وزارت بهداری وبهزیستی واگذارشدومقررگردیدکه سازمان تامین اجتماعی ۹%ازحق بیمه های وصولی رابابت درمان دراختیاروزارت بهداری وبهزیستی قراردهد تاامردرمان توسط وزارتخانه مزبور انجام پذیرد.دراین این تاریخ کلیه مراکز درمانی واختصاصی سازمان تامین اجتماعی (اعم ازبیمارستانها،درمانگاهها وغیره )به تملک وزارت بهداری وبهزیستی درآمدکه درتاریخ ۲۱/۸/۶۸مجددابه سازما نتامین اجتماعی برگشت شدوخدمات درمانی به عهده خودسازمان واگذارگردید.
مهمترین لوایح قانونی که بین سالهای ۱۳۵۸تا۱۳۷۴به تصویب رسیدوبه قانون مصوب سال ۱۳۵۴منضم شدعبارتنداز:
-قسمتی ازحق بیمه ،بیمه شدگان کارگاههای صنعتی کوچک مشمول قانون تامین اجتماعی بخشوده شدونرخ حق بیمه برای کارگاههای مشمول از۲۷درصدبه ۱۸درصدکاهش یافت .
-برای بیمه شدگان واجدشرایط از۲۲/۱۲/۵۹بازنشستگی پیش ازموعداجراگردید.این قانون مجددادرتاریخ ۱۴/۳/۶۸وباردیگردر۵/۹/۷۰به مدت یک سال به اجراءدرآمد.
-معافیت کارفرمایان ازپرداخت حق بیمه سهم کارفرماتامیزان ۵نفر(مصوب ۲۲/۱۲/۶۱مجلس شورای اسلامی )شامل کلیه کارگاههای تولیدی وصنعتی وفنی که ازخدمات دولتی (برق،آب،تلفن وراه)استفاده می کنند.
-تصویب قانون بیمه صاحبان حرف ومشاغل آزادبه صورت اختیاری دربرابرتمام یاقسمتی ازمزایای تامین اجتماعی (مصوب ۳۰/۶/۶۵مجلس شورای اسلامی )
-تصویب قانون بیمه بیکاری ،براساس مصوبه ۴/۴/۶۶مقررشداین قانون بطورآزمایشی به مدت سه سال اجراءازاول سال ۶۸بودوقانون دائمی بیمه بیکاری درسال ۲۶/۶/۶۹به تصویبب مجلس شورای اسلامی رسید.
-پرداخت غرامت دستمزدمعادل آخرین مزدوحقوق روزانه به بیمه شدگانی که به علت همکاری بانیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مجروح شده ومی شوند.
احتساب مبلغ ازکارافتادگی جزئی بیمه شدگان بعنوان بخشی ازدستمزدبرای برقراری مستمریهای بازنشستگی ،ازکارافتادگی کلی وبازماندگان مصوب مورخ ۲۶/۲/۷۳شورای عالی سازمان تامین اجتماعی(اعتضادپور، رجبی راد،۱۳۷۵،۴۵ (
عضویت سازمان تامین اجتماعی دراتحادیه بین المللی تامین اجتماعی ISSA.
سازمان تامین اجتماعی ازسال ۱۳۳۹به عنوان عضووابسته دراتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ISSA)فعالیت داردوبه دلیل زیرپوشش داشتن بیش از۴میلیون نفربیمه شده اصلی درسراسرکشوردارای چهارحق رای درمجامع عمومی اتحادیه مزبوراست . سازمان تامین اجتماعی درسال ۱۳۶۸ازعضویت (ISSA)خارج شدامابراساس مصوبه مورخ ۸/۹/۷۱بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی وبه استناد تبصره ۵قانون عضویت جمهوری اسلامی ایران درسازمان ها ومجامع بین المللی مصوب سال ۱۳۷۰مجددا به عنوان نمانیده دولت جمهوری اسلامی ایران دراتحادیه بین المللی تامین اجتماعی تعیین شد.
۱۱-۳-۲-خدمات وحمایتهای سازمان تامین اجتماعی ایران
در حال حاضر سیستم بیمه‌های اجتماعی، عمده‌ترین سیستم‌ مورد عمل در جهان برای ارایه خدمات تأمین اجتماعی است. مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت،‌بیماری، بارداری، درمانی، حوادث ناشی از کار، بیکاری و عایله‌مندی برخی از خدمات قابل ارایه در این سیستم‌ها هستند. در ذیل هرکدام از خدمات یاد شده توضیح داده شده است.‌
– ‌‌‌‌‌بازنشستگی:‌ بازنشستگی عبارت است از : دوره ای از زندگی یک فرد که با داشتن سن معین (سن بازنشستگی)

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

و سنوات خدمتی مشخص و بی آنکه خدمتی انجام دهد،مستمری دریافت کند. سازمان بازنشستگی کشوری ، بازنشستگی را به صورت زیر تعریف می کند:
« حالتی که کارمند رسمی دولت با داشتن شرایط معین سنی و دارا شدن سنوات معینی از خدمت، طبق قانون و به موجب حکم مقام صلاحیتدار احراز می کند و ضمن خاتمه یافتن حالت اشتغال وی مادام العمر مستحق دریافت حقوق بازنشستگی می گردد.» این مقوله بند ۱۵ ماده ۲ در قانون تأمین اجتماعی چنین تعریف شده است: «… عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون. (مریدی، ۱۳۷۸،۵۰)
– ‌‌‌‌‌مزایای ازکارافتادگی:‌ ازکار افتادگی یا ناتوانی، وضعیت جسمانی یا روانی است که موجب می شود شخص، توانایی انجام یک یا چند وظیفه شغلی خود را از دست دهد. در برنامه‌های رفاهی و تأمین اجتماعی از افراد از کار افتاده حمایت مالی و شخصی می شود. از کار افتادگی ممکن است موقت و یا دایمی تلقی شود. از این رو در کشورهای مختلف جهان، قوانین خاصی برای تشخیص آن، وضع و اجرا می شود. به عنوان مثال در ماده ۲۳ قانون کار (مصوب ۱۳۶۹ ه ش) کارگران از لحاظ حمایتهای از کار افتادگی، تابع قانون تأمین اجتماعی اعلام شده اند. در فصل ششم قانون تأمین اجتماعی، مسایل مربوط به توان بخشی، تشخیص نوع و میزان از کارافتادگی، غرامت مقطوع، نقص عضو، مستمری از کار افتادگی و مانند آنها نیز آمده است. برای تعیین میزان از کارافتادگی طبق قانون مزبور، کمیسیون پزشکی بدوی و کمیسیون پزشکی تجدیدنظر تشکیل می شود و بر پایه «جدول درجه از کار افتادگی بر اثر حوادث و بیماریهای حرفه ای» رأی خود را صادر می کند(همان ماخذ،۵۱)
-مزایای فوت:‌ مزایای فوت یا بازماندگان، شامل پرداخت‌های نقدی دوره‌ای (مستمری) است که به بیوه زن بازمانده یا بیوه مرد تحت تکفل و کودکان پرداخت می‌شود. افراد مذکور پس از فوت بیمه شده، “مزایا‌‌‌بگیران اصلی” تلقی می‌شوند. در برخی از طرح‌ها نیز سایر بازماندگان از قبیل والدین تحت تکفل، پدربزرگ و مادربزرگ و برادران و خواهران مجرد، “مزایابگیران ثانوی” محسوب شده و مزایا دریافت خواهند کرد.‌
– مزایای نقدی بیماری:‌ مزایای نقدی بیماری یا آنچه در برخی طرح‌ها به عنوان غرامت دستمزد ایام بیماری خوانده می‌شود، شامل پرداخت‌های نقدی دوره‌ای (کمک هزینه روزانه) است و به افراد تحت پوشش که به دلیل بیماری، موقتا دارای ناتوانی شغلی‌اند، تعلق می‌گیرد. شرایط احراز این مزایا، دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۲ تا ۶ ماه قبل از شروع بیماری است. ‌
– مزایای بارداری:‌ مزایای بارداری یا غرامت دستمزد ایام بارداری، شامل پرداخت‌های نقدی دوره‌ای برای ناتوانی کاری ناشی از بارداری، معمولا به مدت ۱۲ هفته خواهد بود. در بسیاری از کشورها، مراقبت‌های درمانی بارداری نیز ارایه می‌شود. برای احراز این مزایا، بیمه شده باید سابقه پرداخت حق بیمه کوتاهی داشته باشد. ‌
– خدمات درمانی:‌ مزایای مراقبت‌های درمانی شامل خدمات درمانی است که به افراد تحت پوشش مبتلا به بیماری که نیازمند درمان یا دریافت خدمات پیشگیری هستند، تعلق می‌گیرد. شرایط احراز برای استفاده از خدمات درمانی، به طور معمول دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۳ تا ۶ ماه قبل از وقوع پیش آمد خواهد بود. مراقبت‌های درمانی به صورت‌های مختلف توسط مؤسسات تأمین اجتماعی ارایه می‌شود. مؤسسات تأمین اجتماعی، خدمات مراقبت‌های درمانی را یا مستقیما از طریق بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها و سایر تسهیلات درمانی خود ارایه می‌دهند یا به طور غیرمستقیم این خدمات را تأمین می ‌کنند.‌
– بیمه حوادث ناشی از کار:‌ مزایای آسیب‌های ناشی از کار، شامل پرداخت‌های نقدی – که غرامت نیز نامیده می‌شود- و خدمات درمانی است که در صورت بیماری یا ازکارافتادگی موقت، ازکارافتادگی کلی و فوت ناشی از حادثه شغلی یا بیماری‌های حرفه‌ای تعلق می‌گیرد. به طور کلی، مزایای نقدی طی یک دوره کامل و در مقایسه با طرح‌های کلی ازکارافتادگی موقت، دایم و فوت، با نرخ بالاتری پرداخت می‌گردد.‌
– بیمه بیکاری‌:مزایای بیکاری شامل مزایای نقدی دوره‌ای برای شاغلان تحت پوشش است که به طور غیرارادی، بیکار شده و در نتیجه، درآمد خود را از دست داده‌اند. برای دریافت مزایا، فرد نه تنها باید دارای سابقه پرداخت حق بیمه به مدت ۶ ماه طی یک سال قبل از بیکاری باشد، بلکه باید در اداره کاریابی یا اشتغال ثبت‌ نام کرده و جویای کار باشد. مزایا معمولا طی مدت محدودی که بین ۸ تا ۳۶ هفته متغیر است، قابل پرداخت می‌باشد. در صورتی که بیمه شده به طور اختیاری و بدون دلیل، شغل خود را ترک کند و یا به علت سوء رفتار اخراج شود و همچنین درصورت عدم ثبت نام در اداره اشتغال یا عدم قبول شغل مناسب، مزایایی به بیمه شده تعلق نخواهد گرفت. طرح‌های مزایای بیکاری معمولاً در کشورهای صنعتی برقرار بوده و اجرای آن در کشورهای در حال توسعه، بسیار نادر است.‌
– حق‌ عایله‌مندی: مزایای عایله‌مندی، شامل پرداخت کمک هزینه نقدی به خانواده‌ها برای نگهداری از کودکان است. مزایای غیرنقدی نیز جهت حمایت از کودکان، به صورت غذا، لباس، مسکن و سایر مزایا اعطا می‌شود. مزایا معمولا از طریق سیستم مسؤولیت کارفرما یا طرح کمک‌های اجتماعی ارایه شده و به ‌ندرت توسط طرح بیمه‌های اجتماعی پرداخت می‌گردد. هم‌ اکنون طرح‌های کمک هزینه عایله‌مندی در تمامی کشورهای صنعتی و برخی از کشورهای در حال توسعه برقرار ا
ست، اما در کشورهای در حال توسعه منطقه آسیا و اقیانوسیه، این گونه مزایا معمولا ارایه نمی‌شود.‌
۱۲-۳-۲-مقایسه حمایتهای بلند مدت سازمان تامین اجتماعی در ایران باسایرکشورهای جهان کشورهای درحال توسعه:
۱-۱۲-۳-۲-کشورترکیه(social security programs through out the world؛۱۹۹۵،۳۳۵)
دراین کشورمستمری بازنشستگی ،ازکارافتادگی وفوت به کارکنان بخش صنعت وتجارت وخدمات پرداخت می شودکارکنان بخش کشاورزی،کارگران خانگی،کارکنان دولت،حرف ومشاغل آزاد،کارگران ساختمانی،کارکنان بانکهاوشرکتهای بیمه تحت سیستم بخصوصی هستند،خارجیان وکارگرانی که برای کارفرمایان خارجی کارمی کنندبه صورت اختیاری می توانندتحت پوشش قرار گیرند.
– منابع درآمد برای پوشش حمایتهای بلندمدت شامل۹ درصد مزد یا حقوق کارگر(برای خویش فرمایان ۲۰ درصد)۱۱درصدسهم کارفرما(برای مستخدمین کارهای زیان آور۱۳ درصد)می باشدوحداکثرحقوق مأَخذ کسرحق بیمه وپرداخت مزایادرسال۱۹۹۵معادل۷۵۸۱۰۰۰لیره وحداقل آن معادل۱۲۹۵۰۰۰لیره می باشد(نرخ برابری دلارمعادل۳۵۳۰۰لیره در نظرگرفته شده.)
شرایط بازنشستگی
۱-برای بیمه شدگانی که ازتاریخ۱/۱/۱۹۹۰ تحت پوشش درآیندداشتن۶۰سال سن(مردان)و۵۵سال سن(زنان)باسابقه بیمه ای معادل۱۵سال وپرداخت۳۶۰۰یا۵۰۰۰روز حق بیمه می باشد.
۲-برای افرادی که قبل ازتاریخ۱/۱۰/۱۹۹۰تحت پوشش بیمه درآمده اند شرایط بازنشستگی همانند مورد قبل می باشد به جز اینکه سن بازنشستگی برای مردان۵۵ سال وبرای زنان ۵۰ سال می باشد.
۳-برای افرادی که قبل ازتاریخ۱/۱۰/۱۹۷۶تحت پوشش بیمه درآمده اند جهت بازنشستگی ،داشتن سن۴۶سال برای مردان و۴۱سال برای زنان با پرداخت ۵۰۰۰روز حق بیمه و۲۸سال سابقه کاربرای مردو۲۰سال برای زن لازم می باشد.
۴- برای افرادی که قبل ازتاریخ۱/۱۰/۱۹۷۶تا۱/۱۰/۱۹۸۱تحت پوشش بیمه درآمده اند شرایط بازنشستگی همانند مورد قبل(بند۳) می باشدبه جز سن بازنشستگی که دراین مورد برای مردان ۴۸سال وبرای زنان۴۳سال در نظرگرفته شده است.
۵- برای افرادی که ازتاریخ۱/۱۱/۱۹۸۱تا۱/۱۰/۱۹۸۶تحت پوشش بیمه درآمده اندشرایط بازنشستگی هماننددوروش قبل(بند۴و۳) می باشدبه جز سن بازنشستگی که دراین مورد برای مردان ۵۰سال وبرای زنان۴۵سال در نظرگرفته شده است.

 

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *