بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت اقتصادی زنان مورد مطالعه فرهنگیان زن منطقه ۹ تهران- قسمت ۳۴

با توجه به اینکه مشارکت اقتصادی،مفهومی است که دامنه وسیعی دارد و در این تحقیق مجال آنکه به همه جوانب آن پرداخته شود وجود نداشت و همچنین برخی از کمبود ها و محدودیت ها اجازه نمی داد که انگونه که باید و لازم است به اطلاعات بیشتر و دقیق تری دست یافت ، بنابراین به محققان آتی پیشنهادات زیر ارایه می شود :
۱-پیشنهاد می گردد در آینده عوامل مداخله گر درمشارکت اقتصادی مورد مطالعه قرار گیرد .
۲-پیشنهاد می شود که پژوهشگران به بررسی ارتباط مشارکت اقتصادی با مولفه های دیگری بپردازند .
۳-پیشنهاد می گردد که محققان بعدی از روشهای دیگر گردآوری اطلاعات از جمله مصاحبه و غیره نیز استفاد کنند تا بتوانند پاسخ دهندگان را با مفهوم واقعی هر سوال آشنا سازند .
۴-پیشنهاد می گردد که محققان برای سنجش اعتبار پرسشنامه از پرسشنامه هایی از نوع سئوال باز استفاده نمایند.
۵-پیشنهاد می شود محققان آتی به بررسی شاخص های دیگر بر مشارکت اقتصادی درتحقیق بپردازند .
۶-با توجه به اینکه تحقیق حاضر در سطح خرد ودر ارتباط با فرهنگیان زن صورت پذیرفته است.لذا به پژوهشگران پیشنهاد می شود این تحقیق را در سایر سازمانها نیز انجام دهند تا زمینه مقایسه هر چه بیشتر فراهم گردد.
۵-۳-محدودیتهای تحقیق
در نگارش این تحقیق اطلاعات مرتبط در زمان اجرای تحقیق در سالهای ۱۳۹۱و۱۳۹۲ مبنا و ماخذ جمع آوری اطلاعات محسوب گردید.لیکن به دلیل اهمیت موضوع تحقیق،موجب گردید که پژوهش صرف زمان و انرژی قابل توجهی به خود معطوف نماید.
برای انجام این پژوهش در مراحل مختلف کار محدودیت هایی ایجاد گردید که مهمترین آنها به شرح زیر می باشند :
۱-عدم دسترسی کافی به ادبیات و پیشینه تحقیق به دلیل جدید بودن موضوع پژوهش .
۲-عدم همکاری کامل افراد در تکمیل پرسشنامه ها و سایر مراحل آن .
۳-ذهنیت منفی افراد نسبت به کارهای تحقیقاتی و پژوهشی که با درگیری های زیاد همراه است که این موضوع خود تاثیرات انکار ناپذیری بر مراحل وزمان تحقیق در نتایج مورد انتظار می گذارد .
۴-از آنجاییکه ماهیت تحقیق ،مقوله ای پویاست و شراط حاکم در زمان تحقیق ممکن است به مرور زمان تغییر کند ،در نتیجه گمان می رود نتایج این تحقیق ،بیشتر قابل تعمیم به همان مقطع زمانی است که تحقیق در آن صورت گرفته است.
فهرست منابع وماخذ
۱-افشاری ، زهرا و شیبانی ، ابراهیم (۱۳۸۰) ” تجزیه جنسیتی بازار کار در ایران” ، پژوهش زنان ، دوره ۱، شماره ۱٫
۲-احمد نیا ، شیرین، (۱۳۸۰) ” برخی عوامل فرهنگی_ اجتماعی موثر بر مشارکت محدود زنان” نامه انجمن جامعه شناسی ایران ، شماره۴ .
۳-پریور ، علی ، (۱۳۸۹) ، “هنر زن بودن”، نشر آثار.
۴- ترکمانی ، جواد،میرزایی،مهرنوش (۱۳۷۸) ” تحلیل اقتصادی عوامل موثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت های تولیدی همراه با دستمزد” فصل نامه روستا و توسعه.
۵-تدین ،احمد،(۱۳۸۶)،”توسعه در جهان سوم “،تهران،نشرسفیر .
۶-توسلی ،غلامعلی،(۱۳۷۵)،”جامعه شناختی،تهران “،انتشارات سمت .
۷-جاراللهی ، عذرا ،(۱۳۷۴) ” اثرات اشتغال زنان کارگر بر میزان باروری آنان” ، در مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل جمعیتی ایران ، جلد دوم ، شیراز : مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز.
۸-خواجه نوری ، بیژن ،(۱۳۸۶) ” بررسی عوامل اجتماعی _ اقتصادی موثر بر بیگانگی زنان” مطالعه موردی زنان شیراز ، رساله کارشناسی ارشد جامعه شناسی _ دانشگاه شیراز.
۹-رئیسی مبارکه ، سهیلا (۱۳۷۵) ” تحولات فرایند مشارکت زنان روستایی در گذر به جامعه صنعتی” گردهمایی زنان ، مشارکت ، کشاورزی ۱۴۰۰ ، گزارش چهارم
۱۰٫ﺭﺳﻮﻝ ﭘﻮﺭﻋﺮﺑﻲ ،حسین، (۱۳۷۶)”بررسی نقش زنان در فعالیت های روستایی شهرستان رامسر” رساله کارشناسی ارشد،دانشگاه تنکابن
۱۱-رمضانی ، احمد،(۱۳۸۷)، “پارادایم ها و نظریه های مشارکت در جامعه شناسی”،انتشارات سخن گستر.
۱۲-ریتزر،جورج،(۱۳۷۴)،”نظریه های جامه شناختی”،مترجم ثلاثی محسن،انتشارات علمی .
۱۳-زیبایی نژاد ، محمد رضا،(۱۳۸۸) ،” اشتغال زنان، پیامد و رویکردها”، تهران، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
۱۴-ساروخانی ، باقر،( ۱۳۷۸ ) ،”فرهنگ علوم اجتماعی”، تهران: انتشارات کیهان .
۱۵ – شادی طلب، ژاله ،( ۱۳۸۱ ) ،”توسعه و چالشهای زنان ایران”، چاپ اول، تهران، نشر قطره
۱۶ – شادی طلب ، ژاله، (۱۳۸۲) “مشارکت اجتماعی زن ، پژوهش زنان” ، پاییز ،سال سوم ، شماره ۷
۱۷-عظیمی، لیلا ، (۱۳۸۳)،”بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی زنان مطالعه موردی زنان “. رساله ی کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
۱۸٫علیرضا نژاد،سهیلا،(۱۳۷۳)،” بررسی مشارکت زنان در فعالیت های تولیدی و دگرگونی آن با ورود تکنولوژی به مطالعه فعالیت های زراعی زنان روستایی گیلان (روستای گوهردان ) “رساله کارشناسی ارشد،دانشگاه نور
۱۹-عفتی ، محمد، (۱۳۷۳) ” موانع مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی ، اجتماعی” مجله جهاد ، شماره ۱۶۹٫
۲۰-عمادی ، محمد حسین ،(۱۳۸۰) “تسریع روند توسعه روستایی از طریق اولویت بخشی به زنان ، مجموعه مقالات زن و مشارکت سیاسی و اجتماعی “، مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری.
۲۱-فیرحی ، داوود،(۱۳۸۷)،”مفهوم مشارکت ،فصلنامه سیاسی”،،سال اول ،شماره سوم .
۲۲-کار ، مهرانگیز، (۱۳۷۹) “زنان در بازار کارایران”، تهران ، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
۲۳-گیدنز ، آنتونی،(۱۳۸۶)،”سیاست جامعه شناختی و نظریه اجتماعی “،ترجمه صبوری ،منوچهر،نشرنی .
۲۴-لیپست ،مارتین،(۱۳۸۲)،”جامعه شناسی “،مترجم فرجادمحمدحسین،تهران ،نشرقومس .
۲۵-مرکز مطالعات وتحقیقات زنان،(

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

۱۳۸۲)،”بررسی ساز و کارهای مناسب در ایجادفرصت های اشتغال زنان در بخش های دولتی “،وزارت کشور
۲۶٫مرکزمشارکت زنان وخانواده ،(۱۳۸۴)،”زنان ومشارکت درتوسعه”،دومین کنگره زن وخانواده تهران،مرکزپژوهش های مطالعات زنان
۲۷–مطیع ، ناهید ،(۱۳۷۶) ،” زنان در اشتغال کشاورزی”،مجموعه مقالات دومین کنگره گردهمایی زنان.
۲۸٫ ﻣﻬﺮﻧﻮﺵﻣﻴﺮﺯﺍﻳﻲﺑﺎﻓﻘﻲ،( ۱۳۷۸ )،” بررسی بهره وری و دستمزد نیروی کار زنان ومردان در بخش کشاورزی “،رساله کارشناسی ارشد،دانشگاه اهواز
۲۹–مهدوی ،صادق ،(۱۳۸۳)،”بررسی موانع و مشکلات اشتغال زنان در بخش های دولتی کشور”،ایسنا .
۳۰–نقیب السادات، سیدرضا،(۱۳۸۸)،”وضعیت زنان در روند جهانی شدن “. فصلنامه ی کتاب زنان، شماره ١١.
۳۱-وبر،ماکس،(۱۳۸۰)،”روش شناسی علوم اجتماعی”،ترجمه چاووشیان حسن،تهران ،نشر مرکز.
REFRENCE :
Almond,G & verba(1975)”civic culture”,priceton university press. 1-
2-Beaudry, P. et al., “Evolution of the Female Labour ForceParticipation Rate in Canda 1976-1994: a Cohort Analysis”,www.csls.ca/events/cea1998/chort.asp .
3- Basset, P.(1990) “Declining Female Labour Force Participation”,Perspective on Labour and Income, Vol. 6, No. 2, Summer 1992.
4- Callan, T., B. Nolan,O. Donal and Olive Sweetman,(1987) “FemaleLabour Supply and Income Inequality in Ireland”, www.may.ie/ecedemic/ economics /Polf/N 790698. Spring 1994
5-Cole, R. E.; Bachayan, P. & White, B. J. (1993)” Quality, Participation andCompetitivenes”s,California Management Review, vol. 35, No. 3.Spring 1993.
6-Collins, Randall (1975) “Conflict Sociology”; Toward an Explanatory Science, New YorkAcademic.

 

عکس مرتبط با اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *