بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران بر اساس نظریه ACHIEVE


دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمسار
موضوع:
بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد مدیران فرهنگسراهای شهر تهران بر اساس نظریه ACHIEVE
رشته:
مدیریت آموزشی
مقطع:
کارشناسی ارشد
استاد راهنما:
دکتر پری ناز بنی سی
استاد مشاور:
دکتر بیژن عبدالهی
نگارش:
مهدی فراست
سال ۱۳۸۸

Islamic Azad University
Garmsar Branch
Dissertation for master of science in educational administration
Title:
Surveying the factors effective on performance of managers of cultural centers in Tehran on the basis of ACHIEVE theory.
Supervisor:
Dr. Parinaz Banisi
Advisor:
Dr. Bijan Abdollahi
By:
Mehdi Ferassat
۲۰۱۰
با سپاس از:
تمامی تعلیم دهندگانم که تا به این روز به من کلامی آموختند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نورزیدند به ویژه جناب آقای دکتر نادر سلیمانی که از دریای بیکران معرفت ایشان بهره ها آموختم و سرکار خانم دکتر بنی سی و جناب آقای دکتر عبدالهی که در راه انجام این پژوهش با راهنمایی های خود مرا یاری نمودند و تشکر ویژه از محبت های بی دریغ دوست گرامیم جناب آقای حائری.
تقدیم به:
پدرومادر عزیزم که با حمایتهای بی دریغ و عشق سرشارشان همواره پشتیبانم هستند.
و
همسر عزیز و فداکارم که با سعه صدر در این دوران پشتیبان، راهنما و مایه دلگرمی ام بود و دخترم ، یکدانه هستی زندگیم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………..۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………۳
۲-۱- بیان مسأله…………………………………………………………………………………………۴
۳-۱- اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………..۶
۴-۱- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………۷
۵-۱-سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………..۸
۶-۱- تعاریف نظری و عملیاتی متغییرهای تحقیق……………………………………………………۹
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
۱-۲- مقدمه…………………………………………………………………………………………….۱۳
۲-۲- عملکرد چیست؟…………………………………………………………………………………۱۳
۳-۲- نیروی انسانی عامل استراتژیک………………………………………………………………..۱۴
۴-۲- عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان………………………………………………………………۱۶
۱-۴-۲- توانایی………………………………………………………………………………………..۱۸
۱-۱-۴-۲- دانش……………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۱-۴-۲- مهارت شغلی……………………………………………………………………………..۲۳
۳-۱-۴-۲- تجربه………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۴-۲- وضوح(ادراک شغل)…………………………………………………………………………۲۴
۱-۲-۴-۲- شناخت شغل………………………………………………………………………………۲۴
۲-۲-۴-۲- وظایف سازمانی………………………………………………………………………….۲۵
۳-۲-۴-۲- اهداف واضح و روشن…………………………………………………………………..۲۵
۴-۲-۴-۲- تجزیه و تحلیل شغل………………………………………………………………………۲۶
۵-۲-۴-۲- شرح شغل…………………………………………………………………………………۲۶
۳-۴-۲- کمک(حمایت سازمانی)………………………………………………………………………۲۷
۱-۳-۴-۲-عملکرد مستلزم حمایت است………………………………………………………………۲۷
۴-۴-۲- انگیزش………………………………………………………………………………………۲۸
۱-۴-۴-۲- انگیزش چیست؟…………………………………………………………………………..۲۸
۲-۴-۴-۲- تئوری های انگیزش………………………………………………………………………۲۹
۳-۴-۴-۲- سیستم پاداش………………………………………………………………………………۳۶
۵-۴-۲- ارزیابی(بازخورد)…………………………………………………………………………..۳۷
۱-۵-۴-۲- بازخورد چیست؟………………………………………………………………………….۳۷
۲-۵-۴-۲- وظایف بازخورد………………………………………………………………………….۳۸

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *