دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی میزان استفاده متخصصان مراکز تحقیق و توسعه صنعت خودروی ایران از کتابخانه ‌های …

۱٫۱%

۲

۳٫۹%

۷

۱٫۱%

۲

۱۶٫۹%

۴۸

۲۷%

۴۸

۲۰٫۲%

۳۶

۹۲٫۱%

۱۶۴

مجموع

نمودار ۴-۵ روش‌های جستجوی منابع الکترونیکی به تفکیک مراکز تحقیق و توسعه
۴-۱-۲-۹ میزان استفاده از انواع منابع اطلاعاتی
برای تعیین میزان استفاده از انواع منابع اطلاعاتی پرسشی در پرسشنامه طرح شده است، به گونه‌ای که متخصصان میزان استفاده از منابع مختلف را با اختصاص دادن یک عدد مشخص می‌نمایند. عددِ تخصیص‌داده شده به هر منبع اولویت استفاده از آن منبع نزد متخصص را نشان می‌دهد. ترکیب ۱۳ نوع منبع اطلاعاتی و اختصاص اولویت ۱ تا ۱۳ به هر منبع، موجب می‌شود که توصیف پاسخ‌های این پرسش به شکلی خاص ارائه گردد. سیزده جدول و سیزده نمودار در پیوست ۵ ارائه شده است که هر جفت جدول و نمودار نمایش‌گرِ میزان استفاده از یک منبع اطلاعاتی می‌باشد. این نمودارها و جداول دو کاربرد مهم دارند: اول این‌که می‌توان مشخص کرد که در یک مرکز تحقیق و توسعه‌ی مشخص، یک منبع خاص (مانند کتاب فارسی) به ترتیب اولویت در استفاده‌ی بیشتر، چندمین مقام را دارد. دوم این که بر اساس این نمودارها و جداول می‌توان مقایسه‌ای میان اولویت (میزان استفاده از) یک منبع خاص در بین متخصصان مراکز مختلف تحقیق و توسعه انجام داد.
از آن‌جا که هر یک از متخصصان میزان استفاده از منابع مختلف را با اعداد یک تا سیزده به گونه‌ای مشخص نموده است که منبع با بیشترین استفاده رتبه اول و منبع با کمترین استفاده رتبه سیزدهم را خواهد داشت، می‌توان با اختصاص یک ضریب وزنی به هر انتخابِ متخصصان میزان استفاده از هر منبع اطلاعاتی در کل را به دست آورد. برای این منظور ضریب وزنیِ اولویت اول را برابر ۱۳ و ضریب وزنی اولویت سیزدهم را برابر ۱ قرار می‌دهیم. به این ترتیب با جمع کردن تمام حاصل‌ضرب‌ها می‌توان میزان وزنی استفاده از هر منبع توسط افراد را مشخص نمود. در پیوست ۵ نمونه‌ای از این محاسبه برای منبع کتاب فارسی انجام و نشان داده شده است.
در جدول ۴-۱۴ میزان وزنی استفاده از هر منبع اطلاعاتی و جمع کل وزن استفاده هر مرکز تحقیق و توسعه ارائه شده است. با تقسیم کردن عدد به دست آمده برای هر منبع در این جدول بر مجموع کل حاصل‌ضرب‌های همان مرکز، می‌توان درصد وزنی استفاده از هر منبع را محاسبه کرد. بدین ترتیب می‌توان مقایسه‌ای کلی و جامع میان میزان استفاده منابع مختلف در شرکت‌های مختلف انجام داد. نتیجه‌ی این محاسبات در جدول ۴-۱۵ نشان داده شده است. همان‌طور که مشخص است در هر سه مرکز، کتاب لاتین بیشترین میزان وزنیِ استفاده و مواد دیداری و شنیداری کمترین میزان را داشته است. همچنین مقالات لاتین، استانداردها، نقشه‌های فنی، و کتاب فارسی دارای میزان وزنی استفاده‌ای بیشتر از سایر منابع بوده‌اند.
جدول ۴-۱۴ میزان وزنی استفاده از هر منبع

مجموع کتاب فارسی کتاب لاتین نشریه فارسی نشریه لاتین مقالات فارسی مقالات لاتین گزارش فنی پایان‌نامه مواد دیداری و شنیداری استانداردها پایگاه‌ اطلاعاتی نقشه‌‌ فنی کاتالوگ و بروشور
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.