بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی- قسمت ۳۰

۵۸/۲۴

 

 

۳۶/۲۳

 

 

*اعداد زیرخطدار و ایتالیک نشانگر تیمارهایی هستند که در صفت مورد نظر بالاترین مقدار را داشتند
*حرف مشترک در هر ستون غیرمعنی دار بودن را نشان میدهد.
۴-۴ – درصد ماده خشک، وزن مخصوص، درصد نشاسته و نسبت درصد قند احیا
نتایج تجزیه واریانس در جدول ۴-۷ نشان داد که برای درصد ماده خشک، وزن مخصوص، درصد نشاسته و نسبت درصد قند احیا بین کلونها و ارقام مورد بررسی در سطح ۱% اختلاف معنیدار وجود دارد که با نتایج پرویزی (۱۳۸۵)، موسیپور گرجی و همکاران (۱۳۸۷ و ۱۳۸۴)، الفنش و همکاران (۲۰۱۱)، جم و همکاران (۱۳۸۴)، حسنپناه و همکاران (۲۰۱۱)، صمدی فروشانی و همکاران (۱۳۸۸)، حسنآبادی و همکاران (۱۳۸۲)، دخانی و ربیعی (۱۳۸۰)، لی و همکاران (۲۰۰۶)، عقیقی شاهوردیکندی و همکاران (۲۰۱۱)، موسیپور گرجی و همکاران (۱۳۸۵)، فلنجی و احمدیزاده (۲۰۱۱)، فرتاس و همکاران (۲۰۱۲)، کاشف و همکاران (۲۰۱۱)، دهدار و همکاران (۲۰۱۲)، شجاعی و همکاران (۱۳۸۷) و ریموزا و همکاران (۲۰۱۱) ، مطابقت داشت.
نتایج مقایسه میانگین برای صفت درصد ماده خشک طبق جدول ۴-۸ نشان داد که دامنه تغییرات آن بین ۲۸/۱۸ و ۳۲/۲۴ درصد بوده و کلون شماره ۵۷ همانطوریکه عملکردکل و قابلفروش بیشتری نسبت به بقیه داشت، درصد ماده خشک بالاتری نیز نسبت به ارقام شاهد و بقیه کلونها داشت و در گروه A قرار گرفت، رقم شاهد مارفونا درصد ماده خشک کمتری نسبت به ارقام شاهد و بقیه کلونها داشت و در گروه V قرار گرفت. دامنه تغییرات درصد ماده خشک در تحقیقهای انجام یافته توسط یقبانی و محمدزاده (۱۳۸۵) بین ۲/۱۷ و ۲۲ درصد، فرتاس و همکاران (۲۰۱۲) بین ۶/۱۵ و ۰۱/۲۰ درصد، موسیپور گرجی و همکاران (۱۳۸۵) بین ۱۵/۱۸ و ۵۲/۲۷ درصد، فلنجی و احمدیزاده (۲۰۱۱) بین ۳۷/۱۰ و ۱۷/۱۵ درصد، خیاطنژاد و همکاران (۲۰۱۱) بین ۳/۱۴ و ۷/۲۲ درصد، کاشف و همکاران (۲۰۱۱) بین ۹۵/۲۲ و ۸۵/۲۵ درصد، دهدار و همکاران (۲۰۱۲) بین ۵/۱۹ و ۳۱/۲۶ درصد، الفنش و همکاران (۲۰۱۱) بین ۳۳/۲۰ و ۳۳/۲۷ درصد بود. در این تحقیق کلونهایی نظیر کلون شماره ۱۰۸که دارای درصد ماده خشک پایینتری بودند (۲۹/۱۹%) عموما عملکرد پایینتری نیز داشتند (۲۱/۳۲ تن در هکتار) و بالعکس ولی بین آنها همبستگی معنیداری وجود نداشت. نتایج مشابه قبلا توسط فلنجی و همکاران (۲۰۱۱)، پرویزی (۱۳۸۵) و دهدار و همکاران (۲۰۱۲) بهدست آمد.
نتایج مقایسه میانگین برای صفت وزن مخصوص طبق جدول ۴-۸ نشان داد که دامنه تغییرات آن بین ۰۷۳/۱ و ۱۰۱/۱ بوده و کلون شماره ۵۷ همانطوریکه درصد ماده خشک، عملکردکل و قابلفروش بیشتری نسبت به بقیه داشت، وزن مخصوص بالاتری نیز نسبت به ارقام شاهد و بقیه کلونها داشت و در گروه A قرار گرفت، رقم شاهد مارفونا همانطوریکه درصد ماده خشک کمتری نسبت به بقیه داشت وزن مخصوص پایینتری نیز نسبت به ارقام شاهد و بقیه کلونها داشت و در گروه R قرار گرفت. کلونهایی نظیر کلون شماره ۱۰۸و ۵۱ که دارای وزن مخصوص پایینتری بودند (۰۷۸/۱) عموما عملکرد پایینتری نیز داشتند (بهترتیب۲۱/۳۲ و ۳۴/۴۷ تن در هکتار) و کلونهایی که وزن مخصوص بالاتری داشتند عموما عملکرد آنها نیز بالاتر بود ولی بین آنها همبستگی معنیداری وجود نداشت. نتایج مشابه قبلا توسط فلنجی و همکاران (۲۰۱۱)، پرویزی (۱۳۸۵) و دهدار و همکاران (۲۰۱۲) بهدست آمده است. دامنه تغییرات وزن مخصوص در تحقیق الفنش و همکاران (۲۰۱۱) بین ۰۷۸/۱ و ۱۱/۱ و در تحقیق کاشف و همکاران (۲۰۱۱) بین ۰۸۱/۱ و ۱۰۱/۱ بوده است.
نتایج مقایسه میانگین برای صفت درصد نشاسته طبق جدول ۴-۸ نشان داد که دامنه تغییرات آن بین ۴۷/۱۲ و ۴۹/۱۸ درصد بود و کلون شماره ۵۷ همانطوریکه درصد ماده خشک، وزن مخصوص، عملکردکل و قابلفروش بیشتری نسبت به بقیه داشت، درصد نشاسته بالاتری نیز نسبت به ارقام شاهد و بقیه کلونها داشت و در گروه A قرار گرفت، رقم شاهد مارفونا درصد نشاسته کمتری نسبت به ارقام شاهد و بقیه کلونها داشت و در گروه V قرار گرفت. دامنه تغییرات درصد نشاسته در تحقیقهای انجام شده توسط یقبانی و محمدزاده (۱۳۸۵) بین ۶/۱۰ و ۶/۱۴ درصد، دهدار و همکاران (۲۰۱۲) بین ۷۸/۱۳ و ۵۸/۲۰ درصد، خیاطنژاد و همکاران (۲۰۱۱) بین ۷/۹ و ۳/۱۴ درصد گزارش شده است. کلونهایی نظیر کلون شماره ۱۰۸ که دارای درصد نشاسته پایینتری بودند (۱۵/۱۳%) عموما عملکرد پایینتری نیز داشتند (۲۱/۳۲ تن در هکتار) و بالعکس.
نتایج مقایسه میانگین برای صفت نسبت درصد قند احیا طبق جدول ۴-۸ نشان داد که دامنه تغییرات آن بین ۸۸/۵۸- و ۸۹/۳۹۳ بود و کلون شماره ۳۲ نسبت درصد قند احیا بالاتری نسبت به رقم شاهد آگریا داشت. درصد ماده خشک، وزن مخصوص، عملکردکل و قابل فروش کلون شماره ۳۲ نسبت به بقیه ارقام و کلونها پایینتر بود. کلون شماره ۴۰۵ نسبت درصد قند احیا پایینتری نسبت به رقم شاهد آگریا داشت.
جدول ۴–۷ – تجزیه واریانس مربوط به صفات درصد ماده خشک، وزن مخصوص، درصد نشاسته و نسبت درصد قند احیا.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *