بررسی همبستگی و روابط رگرسیونی بین صفات مختلف سیب زمینی- قسمت ۷

بهمنظور استقرار بهتر ساقهها در خاک، خاکدهی پای بوتهها در مرحلهای که ارتفاع بوتهها به ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر رسید، صورت پذیرفت.
۳-۵-۴- مبارزه با آفات و بیماریها
بهدلیل عدم مشاهده، بیماری یا آفتی که دارای خسارت اقتصادی قابلملاحظهای بر روی محصول باشد، سمپاشی برعلیه آفات و بیماریها در مزرعه انجام نگردید.
۳-۶- برداشت
جهت کاملتر شدن پوست غدهها و تسهیل در امر برداشت، همچنین کاهش احتمال انتقال عوامل آلودگی از طریق اندامهای هوایی، ۱۵ روز قبل از برداشت، که مصادف با نیمه دوم آبان بود، آبیاری در سطح مزرعه متوقف شد. یک هفته پس از شروع به زرد شدن برگها و ریزش برگهای پایین که همزمان با شروع به سفت شدن پوست غدهها میباشد، عمل قطع اندامهای هوایی (سرزنی) انجام شد. ده روز پس از انجام عملیات سرزنی برداشت غدهها بهصورت دستی و برای هر تیمار بهصورت جداگانه انجام شد. توضیح اینکه ابتدا پنج بوته از هر ردیف جهت اندازهگیری عملکرد تکبوته و تعداد غده در هر بوته بهصورت جداگانه برداشت و سپس برداشت کلی انجام گرفت. غدههای برداشت شده جهت بررسی و اندازهگیری صفات پیشبینی شده به انبار منتقل و مورد استفاده قرار گرفتند.
۳-۷- مراحل نمونه برداری و اندازهگیریها
کلیه یادداشتبرداریها و مطالعات از دو خط هر کرت با حذف دو بوته از ابتدا و انتهای هر خط بهعنوان حاشیه انجام شد. بعد از سبز شدن، تعداد بوتههای سبز شده و تعداد گیاه استقراریافته تعیین گردید، در طی رویش گیاه صفات تعداد ساقه اصلی، ارتفاع بوته، قطر ساقه توسط کولیس دیجیتالی انجام شد و در موقع برداشت صفات تعداد غده در بوته، وزن متوسط غده، اندازه غده اندازهگیری شدند.
۳-۷-۱- گروهبندی فرم غده
بهمنظور گروهبندی فرم غدهها، بیست غده از هر تیمار بهصورت تصادفی انتخاب و طول و عرض آن با استفاده از کولیس اندازهگیری شد. نسبت طول به عرض غدهها محاسبه شد و نسبتهای بدست آمده بر اساس جدول ۳-۲ گروهبندی شدند.
جدول ۳-۲- نحوه گروهبندی فرم غده‌های کلونهای مورد بررسی ( داسکویچ و روگوسکی[۵۳] ، ۱۹۷۰)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت طول به عرض غده نوع شکل غده
۹/۰> فشرده
۲/۱-۹/۰ گرد
۵/۱-۳/۱ گرد تخممرغی
۷/۱-۶/۱ تخممرغی
۲-۸/۱ تخممرغی کشیده
۲< کشیده

 

۳-۷-۲- نحوه اندازه‌گیری وزن مخصوص
برای اندازه‌گیری این صفت ابتدا حدود ۳ تا ۵ کیلوگرم سیب‌زمینی از هر کلون انتخاب شد و در داخل بسته‌های توری پلاستیکی دقیقاً توزین شدند. سپس وزن همان بسته با استفاده از ترازوی خاص با غوطهور کردن در داخل آب توزین شده و وزن مخصوص آن از طریق رابطه ۳-۱ محاسبه شد ( هندرسون [۵۴]، ۲۰۰۰).
( وزن غده در آب – وزن غده در هوا ) / وزن غده در هوا = وزن مخصوص : رابطه ( ۳-۱)
۳-۷-۳- نحوه طبقهبندی کلونها بر اساس ماده خشک غده
درصد ماده خشک غده بهصورت غیرمستقیم و با استفاده از رابطه ۳-۲ (موسی پور و همکاران، ۱۳۸۷) اندازهگیری شد.
ماده خشک : رابطه ( ۳-۲) = ۴۱۲/۲۱۱- +) ۸۷۲/۲۱۳ × ( وزن مخصوص
پس از محاسبه ماده خشک طبقهبندی کلونها طبق جدول ۳-۳ انجام گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *