تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت …

۳

۶

توسعه دانش

۳

۷

فشار عملکرد

۳

امتیازدهی:
برای هر گزینه کاملاً موافقم ۵، موافقم ۴، نه موافقم نه مخالفم ۳، مخالفم ۲ و کاملاً مخالفم ۱ امتیاز در نظر گرفته می شود.
– پاسخ هایی که به ۲۱ سؤال بالا داده شده با هم جمع شده تا امتیاز کلی هوش سازمانی به دست آید.
– امتیاز برای “چشم انداز استراتژیک” حاصل جمع امتیاز سؤالات ۱ تا ۳ می‌باشد.
– امتیاز برای “سرنوشت مشترک” حاصل جمع امتیاز سؤالات ۴ تا ۶ می‌باشد.
– امتیاز برای “تمایل به تغییر” حاصل جمع امتیاز سؤالات ۷ تا ۹ می‌باشد.
– امتیاز برای “تعهد و خوشبینی” حاصل جمع امتیاز سؤالات ۱۰ تا ۱۲ می‌باشد.
– امتیاز برای “همراستایی و همخوانی” حاصل جمع امتیاز سؤالات ۱۳ تا ۱۵ می‌باشد.
– امتیاز برای “توسعه دانش” حاصل جمع امتیاز سؤالات ۱۶ تا ۱۸ می‌باشد.
– امتیاز برای “فشار عملکرد” حاصل جمع امتیاز سؤالات ۱۹ تا ۲۱ می‌باشد.

۳-۶-روایی و پایایی

ابزاری که برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار می گیرد درمرحله نخست باید از روایی (اعتبار) برخوردار باشند و درمرحله دوم باید پایایی ( اعتماد ) داشته باشند .
روائی بدین معناست که روش یا ابزار به کار رفته تا چه حدی قادر است خصوصیت مورد نظر را درست اندازه گیری کند . در این تحقیق از روایی محتوایی برای سنجش روایی پرسشنامه استفاده می کنیم. بدین منظور پرسشنامه در اختیار اساتید و کارشناسان قرار گرفته و میزان انطباق سوالات پرسشنامه با مفاهیم و متغیرهای اصلی تحقیق مورد تایید واقع شده است.
پایایی قابلیت تکرار روش یا ابزار اندازه گیری است . اگر روشی از پایایی برخوردار نباشد ، داده های گردآوری شده روایی ( اعتبار ) نیز نخواهند داشت. متدوال ترین روش ارزیابی پایایی پرسشنامه استفاده از آماره آلفای کرونباخ است. محاسبه این شاخص با استفاده از رابطه زیر امکانپذیر خواهد بود. در این رابطه k تعداد پرسش ها و si  انحراف معیار امتیاز پرسش i- ام و سیگما انحراف معیار امتیاز کل پرسش ها است. هرچه این شاخص به ۱ نزدیکتر شود به معنی همبستگی درونی بالاتر و همگن تر بودن پرسش ها خواهد بود.  بدیهی است در صورت پایین بودن مقدار آلفا بایستی بررسی نمود که با حذف کدام پرسش ها مقدار آن افزایش خواهد یافت.
 
با توجه به یافته های پیش آزمون که به تعداد (۳۰ نفر) در بین نمونه مورد بررسی توزیع شده است مقدار الفای بدست آمده برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی برابر ۹۲۸/۰ و برای پرسشنامه هوش سازمانی برابر ۹۶۶/۰ می باشد که در حد بسیار خوبی قابل قبول است.

۳-۷-روش تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه از نرم افزار SPSS استفاده می شود. تجزیه و تحلیل در دو بخش آورده می شود : بخش آمار توصیفی و بخش آمار استنباطی.
آمار توصیفی: در این بخش اطلاعات جمعیت شناختی اعضای نمونه از قبیل سن، جنس، تحصیلات و سابقه کاری در قالب نمودار و جداول آماری گزارش می شود.
آمار استنباطی: در این بخش فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی مورد ارزیابی قرار می گیرد.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

۴-۱-مقدمه:

در فصل چهارم پژوهش اطلاعات گرد آوری شده بوسیله پرسشنامه ها پس از تعیین پرسشنامه های معتبر و ورود داده ها در نرم افزار SPSS16 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ابتدا مشخصات کلی پاسخگویان (جنسیت، سابقه، سمت و تحصیلات) گزارش می شود.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.