تاريخ حديث و انديشه‌های حديثی در بحرين- قسمت 34

 • . «بحرین»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی. در دانشنامۀ جهان اسلام با وجود آمار سال 1999م به آمار سال 1988م استناد شده است. ↑
 • . «بحرین»، سایت ویکی پدیا. ↑
 • . «بحرین»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی. ↑
 • . برخی از این رودها عبارتاند از: عین محلم، عین هَجَر، عین خدد، عین جواثا، عین بنی أبیر، عین الزاره. ر.ک: البحرین فی صدر الاسلام، ص 39 ـ 41. ↑
 • . برخی از این چراگاه ها عبارتاند از: یجوده، میاة بطن غر، میاه القاعه، العتید، قبه، قنور، الطریفه، میاه الشواجن، ثبره، الرماده، طویلع، الجرباء، النقیر، النقیره. ر.ک: البحرین فی صدر الاسلام، ص 42 ـ 46. ↑
 • مسالک الممالک، اصطخری (چاپ لیدن)، ص 23؛ معجم البلدان، ج 1، ص 347؛ قبیلة عبد القیس، عبد الرحیم ال الشیخ مبارک، ص 19 ـ 26 (نقل از: أعلام هجر، ج 2، ص 49). ↑
 • الانساب، سمعانی، ج 4، ص 135. ↑
 • معجم قبائل العرب، ج 2، ص 726؛ معجم البلدان، ج 3، ص 275 و ج 5، ص 134. ↑
 • صحیح البخاری، ج 5، ص 117. ↑
 • صفة جزیرة العرب، ص 133؛ معجم قبائل العرب، ج 1، ص 176. ↑
 • معجم قبائل العرب، ج 2، ص 706. ↑
 • معجم قبائل العرب، ج 3، ص 1043؛ صفة جزیرة العرب، ص 133. ↑
 • اللباب فی تهذیب الانساب، ج 2، ص 364. ↑
 • مشاهیر علماء الأمصار، ص 70. ↑
 • الجمل، مفید، ص 172؛ تاریخ مدینة دمشق، ج 60، ص 283؛ تاریخ الطبری، ج 3، ص 530 و ج 4، و 480؛ الکامل فی التاریخ، ج 3، ص 236؛ تاریخ ابن خلدون، ج 2، ص 160؛ وقعة صفین، ابن مزاحم، ص 206. ↑
 • صفة جزیرة العرب؛ معجم قبائل العرب، ج 1، ص 93 ـ 94. ↑
 • فتوح البلدان، ص 90؛ معجم البلدان، ج 1، ص 349. ↑
 • البحرین فی صدر الاسلام، ص 53؛ الخراج وصناعة الکتابة، ص 278. ↑
 • الخراج وصناعة الکتابة، ص 278؛ صورة الارض، ج 1، ص 34؛ فتوح البلدان، ص 85. ↑
 • البحرین فی صدر الاسلام، ص 54 ـ 58. ↑
 • معجم البلدان، ج 2، ص 329؛ البحرین فی صدر الاسلام، ص 58. ↑
 • معجم قبائل العرب، ج 2، ص 751. ↑
 • معجم قبائل العرب، ج 2، ص 812. ↑
 • صفة جزیرة العرب، ص 137. ↑
 • معجم قبائل العرب، ج 2، ص 431. ↑
 • معجم قبائل العرب، ج 2، ص 680. ↑
 • معجم قبائل العرب، ج 1، ص 199. ↑
 • معجم قبائل العرب، ج 1، ص 356. ↑
 • معجم قبائل العرب، ج 1، ص 388. ↑
 • معجم قبائل العرب، ج 1، ص 392. ↑
 • معجم قبائل العرب، ج 1، ص 393. ↑
 • تاریخ ابن خلدون، ج 4، ص 91. ↑
 • معجم قبایل العرب، ج 1، ص 142 ـ 147. ↑
 • صفة جزیرة العرب، ص 133 و 171. معجم قبائل العرب، ج 2، ص 42. ↑
 • تاریخ ابن خلدون، ج 2، ص 92. ↑
 • معجم قبائل العرب، ج 2، ص 801. ↑
 • دیوان امرء القیس، چاپ بیروت، ص 92؛ معجم مقاییس اللغة، ج 1، ص 499.
 • لسان العرب، ج 11، ص 134؛ تاج العروس، ج 14، ص 132. ↑
 • البحرین فی صدر الإسلام، ص 61. ↑
 • العین، ج 6، ص 59؛ الصحاح، ج 1، ص 321. سند امروزه از استانهای پاکستان است. ↑
 • فتوح البلدان، ص 364 ـ 365؛ البحرین فی صدر الاسلام، ص 62 ـ 63. ↑
 • العین، ج 7، ص 347؛ الصحاح، ج 3، ص 1129؛ النهایة فی غریب الحدیث، ج 2، ص 302؛ لسان العرب، ج 7، ص 308؛ القاموس المحیط، ج 2، ص 362. ↑
 • الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 368؛ الوافی بالوفیات، ج 16، ص 84؛ فتوح البلدان، ص 363. ↑
 • فتوح البلدان، ص 364. ↑
 • الجمل، ضامن بن شدقم، ص 39. ↑
 • مسند احمد، ج 4، ص 206؛ مجمع الزواید، ج 5، ص 60؛ الآحاد والمثانی، ضحاک، ج 3، ص 258؛ معجم الکسیر، ج 22، ص 369. ↑
 • الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 368؛ البدایة والنهایة، ج 6، ص 360؛ تاریخ ابن خلدون، ج 2، ق 2، ص 76. ↑
 • . به عنوان مثال در جمل سه هزار نفر یا بیشتر از این قبیله در رکاب حضرت بودهاند. ر.ک: انساب الاشراف، ص 237؛ تاریخ الطبری، ج 5، ص 277؛ الکامل فی التاریخ، ج 5، ص 15. ↑
 • الفتنة و وقعة الجمل، ص 138؛ تاریخ الطبری، ج 3، ص 496؛ الکامل فی التاریخ، ج 3، ص 226؛ اعیان الشیعة، ج 1، ص 454. ↑
 • . ر.ک: «بحرین»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی. ↑
 • الروض المعطار فی خبر الاقطار، ص 593. ↑
 • مراصد الاطلاع علی أسماء الامکنة والبقاع، ج 3، ص 1196؛ معجم البلدان، ج 5، ص 9. ↑
 • معجم البلدان، ج 1، ص 274. ↑
 • المفصل فی تاریخ العرب، ج 6، ص 281. ↑
 • المعارف، ص 621. ↑
 • معجم قبائل العرب، ج 2، ص 801. ↑
 • تاریخ ابن خلدون، ج 2، ص 55؛ المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج 9، ص 783. ↑
 • المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج 6، ص 212، البحرین فی صدر الاسلام، ص 67 ـ 69. ↑
 • المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، ج 6، ص 55. ↑
 • فتوح البلدان، ص 85؛ معجم البلدان، ج 1، ص 348. ↑
 • المسبوط، شیخ طوسی، ج 2، ص 36؛ تذکرة الفقها، ج 9، ص 279؛ مسند احمد، ج 1، ص 191؛ صحیح البخاری، ج 4، ص 62؛ سنن ابی داود، ج 2، ص 43؛ سنن ترمذی، ج 3، ص 73؛ الخراج و صناعة الکتابة، ص 225؛ فتوح البلدان، ص 79؛ معجم البلدان، ج 1، ص 348. ↑
 • معجم البلدان، ج 1، ص 171. ↑
 • السنن الکبری، ج 9، ص 190؛ غریب الحدیث، حربی، ج 2، ص 655؛ إمتاع الأسماع، مقریزی، ج 9، ص 371. ↑
 • فتوح البلدان، ص 85؛ معجم البلدان، ج 1، ص 347. ↑
 • فتوح البلدان، ص 78؛ الخراج وصناعة الکتابة، ص 278. ↑
 • الخراج وصناعة الکتابة، ص 278؛ فتوح البلدان، ص 85؛ معجم البلدان، ج 1، ص 348؛ تاریخ الطبری، ج 2، ص 289؛ الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 210؛ الوافی بالوفیات، ج 1، ص 82؛ البدایة والنهایة، ج 5، ص 58. ↑
 • فتوح البلدان، ص 85. ↑
 • الطبقات الکبری، ج 1، ص 263. ↑
 • الطبقات الکبری، ج 4، ص 360. ↑
 • الطبقات الکبری، ج 4، ص 360 ـ 361. ↑
 • >. معجم ما استعجم من اسماء البلاد والمواضع، ج 2، ص 693؛ الخراج وصناعة الکتابة، ص 279؛ الروض المعطار فی خبر الاقطار، ص 181؛ فتوح البلدان، ص 90؛ معجم البلدان، ص 174 ـ 175؛ تاریخ الطبری، ج 2، ص 519 ـ 528؛ الکامل فی التاریخ، ج 2، ص 368 ـ 372؛ تاریخ ابن خلدون، ج 2، ص 108 ـ 109. ↑
 • معجم البلدان، ج 4، ص 227؛ المواعظ والاعتبار بذکر الخط والآثار، ج 3، ص 331. ↑
 • . «بحرین»، دایرة المعارف بزرگ اسلامی. ↑
 • تاریخ الطبری، ج 4، ص 439؛ الکامل فی التاریخ، ج 4، ص 167؛ الخوارج والشیعة، ص 55؛ البحرین فی صدر الاسلام، 164 ـ 167؛ تاریخ الاسلام، ذهبی، ج 5، ص 44؛ تاریخ ابن خلدون، ج 3، ص 145. ↑
 • المواقف، ج 3، ص 698؛ تاریخ ابن خلدون، ج 3، ص 145؛ تاج العروس، ج 5، ص 274؛ فرهنگ فرق اسلامی، ص 438 ـ 440. ↑
 • معجم قبائل العرب، ج 1، ص 312 ـ 313. ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *