دانلود پایان نامه

FBS و محلول انجمادی پنجم حاوی ۴۰% اتیلن گلیکول، ۶/. مولار سوکروز در محیط DMEM و ۲۰% سرم FBS بود (۳۷).
۲-۲-۳-مراحل انجماد شیشه ای
۲-۲-۳-۱-روش انجمادی I
قطعات بیضه ی شستشو داده شده در محیط DMEM حاوی ۲۰% سرم FBS، درون ویال های انجمادی ۵/۱ میلی لیتر قرار داده شدند و به ترتیب به مدت ۵، ۱۰ و ۱۰ دقیقه در محلول های

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره خریده، parfait، littéraire,، au
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید