دانلود پایان نامه

اساسی است و اکنون استانداردها و ویژگی‌هایی را تغذیه می‌کنند که می‌توانند به آسانی و کلیشه ای، به کار بردند.
3-8- مدیریت خطر در میراث فرهنگی
امروزه در راستای مقابله با سوانح احتمالی به ویژه سوانح طبیعی، مدیریت خطر پذیری جایگزین تفکر مدیریت پس از سانحه شده است، به عبارتی در یک جامعه بخصوص در حیطه میراث فرهنگی و یادمانهای تاریخی، بهتر است قبل از وقوع سانحه نقاط آسیب پذیر را مشخص نموده و با برنامه ریزی صحیح خطرات ناشی از آن را کاهش دهیم.
اهداف کلی ایکوم در زمینه مدیریت خطر:
اشاعه اطلاعات در مورد آسیب پذیری میراث تاریخی جهان و حمایت از موزه در شرایطهای خاص مانند سرقتهای مسلحانه و بلایاهای طبیعی، با هدف ارتقاء درک و آگاهی از ماهیت حوادث و به منظور محدود کردن خسارت و نجات میراث فرهنگی از طریق اقدامات حفاظتی پیشگیرانه و مداخله سریع میباشد.
برنامه های ایکوم در زمینه مدیریت خطر شامل حفاظت، آموزش پرسنل و تأمین امنیت میباشد.
3-8-1-قانون پیشگیرانه:
وقتی فعالیتی تهدید و خطر را زیاد میکند اقدامات پیشگیرانه باید انجام شود حتی اگر علتها و تأثیرات روابط کاملاً آشکار نشده باشد.

3-8-2- حفاظت پیشگیرانه:
حفاظت پیشگیرانه طبق تعریف IIC:
تمام فعالیتهایی که برای کنترل روند تخریب و جلوگیری از آسیب رسیدن به آثار فرهنگی انجام میشود ، البته به صورت فراهم کردن بهترین شرایط نگه داری و استفاده و جابجایی.
حفاظت پیشگیرانه برنامه توافقی است که منجر به کند شدن فرآیند تخریب و کاهش خطرات مجموعههای موزه میگردد، مواد تشکیل دهنده هر اثر اعم از بنا، بافت، اشیا فرهنگی و تاریخی، تحت تأثیر عوامل شیمیایی فیزیکی و بیولوژیکی در حال تغییر هستند. این روند بر اساس ساختار مواد آلی سریعتر و در مواد معدنی به صورت عمومی ، دیرتر اتفاق میافتد. هنگامی که شرایط محیطی با دخالت فاکتورهای حاصل از فرایند تکنولوژیکی تغییر میکند، تأثیرات همسان با میزان تغییرات عوامل مذکور در روند پیر شدن آثار را در پی خواهد داشت. انتشار مواد آلاینده حاصل از فعالیتهای روزمره جامعه صنعتی موجب افزیش عوامل آسیبرسان فیزیکی و شیمیایی گردیده و روند تبدیل و اضمحلال اجزاء را از لحاظ شیمیایی و فیزیکی سرعت میبخشد.

به لحاظ مزیت های موجود در حفاظت در قیاس با مرمت از نظر افزایش عمر اثر و حفظ اصالت آن و جلوگیری از تغییرات ناشی از انجام مراحل مرمتی، ضرورت تقدم اقدامات حفاظتی را از اهم موارد قرار داده و همواره مورد تأکید بوده است.
حفاظت پیشگیرانه روشی است که اصالت اثر را حفظ و نیاز به اقدامات مرمتی را کاهش میدهد . هرچند خود در ابتدا هزینه هایی را جهت ایجاد شرایط ساماندهی و همچنین اقدامات حفاظتی بر روی خود اثر را دارد اما مزیتهای موجود آن بار هزینه های اندک را توجیه میکند.
این نگرش از ابتدای طرح نیاز به توجه جدی در مراکز موزهای و آرشیوی دارد و به همراه اهداف نمایشی و مطالعات علمی و فرهنگی مد نظر قرار میگیرد . انتخاب محل ساخت مراکز آرشیوی و موزه ای ، مصالح استفاده شده در بدنه بنا ، ابعاد بنا و تهیه نقشه های کلی و اجرایی، تأسیسات برقی، نورپردازی، شرایط رطوبتی و حرارتی و به کار گیری هرنوع تأسیسات و تجهیزات که در فاکتورهای شیمیایی، فیزیکی و انسانی نقش دارد، نیاز به اظهار نظر کارشناسان حفاظت و مرمت دارد.
به منظور حصول به شرایط مطلوب در موزهها و مخازن نیاز است تمهیدات ویژه ای اندیشیده و به کار گرفته شود. در انتخاب تجهیزات و تأسیسات حتی الامکان از خواص آن ، اطلاع حاصل نمود.
حفاظت پیشگیرانه بوسیله تمام کارکنان موزه با حمایت سازمانهای مرتبط ، اساتید دانشگاه و عموم مردم درک و اجرا میشود. مستندسازی و نظم در نگهداری مجموعهها، اقدامات حفاظتی مناسب مجموعهها و برنامههای آموزشی و پژوهشی (انتشارات،سخنرانی ها و کنفرانسها) رمز موفقیت یک موزه است.
نیاز گذار موزه های ایران از نظام مدیریت سنتی امری ضروری به نظر میرسد، حفاظت پیشگیرانه و بلاخص مدیریت خطر و مدیریت بحران رویکرد جدی و ضروری برای موزههای ایران در شرایط کنونی است.
3-9- تحلیل خطر در حفاظت از آثار موزهای
اصول تحلیل خطر و مدیریت آن را کراک فورد(1986) به طور خلاصه بیان کرده است. بسیاری متون در مورد مدیریت خطر، بر خطر مالی متمرکز است مثلاً در ارتباط با بیمه و یا پول رایج اما «کراک فورد» در مورد اصول کلی کاهش خطر و نتایج مالی آن بحث می‌کند. این زمینه‌ای است که بسیار برای حفاظت، کاربرد دارد. به منظور کنترل مجموعه ها، خطرات را بشناسیم و ارزیابیشان می‌کنیم و تصمیم بگیریم که چگونه با خطر مواجه شویم و سیستم‌ها فاقد کنترل را شناسایی کنیم و در نهایت، جبران خسارت را در مقیاس بزرگ، طراحی کنیم.
3-9-1- جزییات خطرات برای مجموعه ها
خطر مرکب از 4 جز تلقی می‌شود :
تهدید‌ها : نیروهایی که می‌توانند باعث زیان شوند.
منابع : آنچه در خطر است (در مورد این مبحث، اشیاء و مجموعه های تاریخی)
اصلاح عوامل که احتمال یا شدت عواقب خطر را کاهش می‌دهند.
عواقب تحقق تهدید : تأثیر خسارت بر عملیات سازمان
«اشلی – اسمیت» به طور کامل، مقوله‌های خطر را برای مجموعهها بررسی کرده‌اند، «میکالسکی» همچنین در این زمینه کار کرده است تا یک درک عمومی ‌در مورد خطر برای مجموعه ها تعمیم دهد تهدیدها را او چنین شناسایی می‌کند: نیروهای فیزیکی، مجرمین، آتش، آّب، آفات، آلاینده‌ها، تشعشع (نور)، دمای نادرست و رطوبت نسبی نادرست، اینها را می‌توان چنین خلاصه کرد:
نیروهای فیزیکی
تهدید از جانب مردم

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره حقوق بین‌الملل

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تهدید از جانب شرایط محیطی نامناسب
تهدید از جانب بلایای طبیعی
«میکالسکی» واکنشهای حفاظتی را به طور مفصل به عنوان یک سری مراحل، بار دیگر به عنوان پیشگیری آتش و کنترل آن، پیشگیری، بررسی، حفظ، کنترل و احیا، تحلیل می‌کند.
3-9-2- خطر: شدت و بسامد
خیلی نادر
فاجعه آمیز
بسیار غیرقابل
پیش بینی
رابطه‌ای بین شدت خطر و بسامد، باعث خسارت میشود. (نمودار 3-5) این تحلیل دارای کاربردی روشن برای تخریب اشیاء یا مجموعه هاست (جدول 3-2).
خیلی رایج
تعداد تلفات
اندک
بسیار قابل
پیش بینی

نمودار3-5- رابطه بین خطر و بسامد، شدت و قابلیت پیشبینی
Resource:Managing Conservation in Museums/p65
یک حادثه نظیر آتش سوزی بزرگ، فاجعه آمیز و کمیاب خواهد بود و پیش بینی آن دشوار است در حالی که هر صدمهی ناشی از یک ضربه ضعیف، مکرر و بسیار قابل پیش بینی است. در عین حال، احتمال می‌تواند برای حتی زیان فاجعه آمیز کمیاب محاسبه میشود. برای مثال، سه آتش سوزی فاجعه بار در بناهای تاریخی در بریتانیا در سالهای اخیر وجود داشته است : «اپارک»، «همیتون کورت» و «وایندسور کستل» همچنین آرشیو و کتابخانه‌ی تاریخ محلی «نورویچ».
احتمال وقع حوادث، را در مکان خاصی می‌توان محاسبه کرد. که این محاسبات می‌تواند توسط دستگاههای بررسی گرما و دود، گشتهای مکرر، کنترل مکرر بر کاربرد روشهای کار گرمایشی و دود توسط پیمانکاران و غیره، صورت پذیرد.
جدول3-2- آنالیز بعضی از خطرها در مجموعه ها به وسیله بسامد،شدت و قابلیت پیشبینی
Resource:Managing Conservation in Museums/p67
خطر بسامد شدت قابلیت پیشبینی
محیط نامناسب خیلی زیاد خیلی کم خیلی زیاد
عملکرد نامناسب زیاد کم خوب بیش از یک سال
نشت آب کم متوسط خوب بیش از ده سال
فاجعه بزرگ خیلی کم زیاد اندک
«والر» راهکاری را بر می‌گزیند که خطر برای انواع مختلف اشیاء را متفاوت می‌داند. رده بندی و ارزیابی عددی خطر، اولویت‌های اقدام را تعیین میکند.
3-9-3-کنترل خسارت
کنترل خسارت اکنون در موزه‌ها به عنوان «حفاظت بازدارنده» شناخته شده است : تجزیه و تحلیل جامع و پیشگیری از علل تخریب اشیاء موزهها از کنترل شرایط محیطی تا طرح احیای فاجعه ضروری میباشد.
به نظر میآید حفاظت و کنترل خسارت به تخصصهای انعطاف ناپذیری تجزیه شده است که شامل: امنیت، بهداشت و ایمنی، حفاظت از داده‌ها و غیره، میباشد. به هر حال می‌توانیم بپذیریم که جایی که بحث کنترل خسارت به مجموعه ها مطرح است، جمع آوری و ذخیره، حفاظت و در واقع، امنیت، نکاتی پیوسته به هم هستند نه کارکردهایی مجزا، از هم جدول 3-2 ، یک تحلیل عام در مورد بعضی تهدیدهای مشخص برای مجموعه ها ارائه می‌دهد. به هر حال در یک تحلیل آماری مشکلات پیچیده نظیر مشکلات مجموعهها، می‌تواند مهم باشد. در این مثال، بعضی انواع اشیاء در مقابل بعضی تهدیدها خیلی بیشتر از دیگر تهدیدها، آسیب پذیرند (مثلاً یک محیط نامناسب امکان دارد برای شیشه‌ای ناپایدار، فاجعه آمیز باشد). اشکال منحنی توزیع برای هر ستون(شیء) طبق نوع مجموعه، فرق می‌کند و می‌تواند به طراحی راهبردی کمک کند.
3-9-4- نتایج خسارت
وقتی که نتایج خسارت اصولاً مالی است، یک معامله امکان دارد خودش خسارات کوچک قابل پیشبینی را جبران کند که تهدیدی برای پایداری نیستند. اما در مقابل خسارت غیر قابل پیشبینی اما فاجعه آمیز، بیمهها هستند؛ مانند انتقال خطر به سازمانی دیگر (شرکت بیمه) برای خسارت کوچک (حق بیمه). می‌توان تصور کرد که در مورد مجموعه های موزه، خطر (خسارت جدی مجموعه یا یک شیء ارزشمند است)، بدواً مالی نیست و از اینروست که خطر نمی‌تواند رفع شود مگر این که مالکیت منبع منتقل شود. به هر حال، مقامهای محلی، خطر را مالی تلقی می‌کنند. اگر چه مجموعه‌های موزه قابل جانشین سازی نیستند موزه‌های ملی، مجموعه‌های شان را بیمه نمی‌کنند و در عوض، دولت در مقابل خسارت، به آنها غرامت می‌دهد، اگر چه در عمل، غرامت نسبی را دریافت نمی‌کنند. در هر صورت، مؤسسات باید جهت کاهش خطر، اقداماتی انجام دهند، هزینه‌ها و فواید اقدامات مختلف، به آسانی قابل محاسبه نیستند.
تأثیر خسارت بر عملکرد مؤسسه می‌تواند همچنین مفید باشد. گذشته از تأثیرش بر تواناییش جهت دستیابی به هدف اصلیش به واسطه‌ی نمایشها و در دسترس گذاشتنشان برای پژوهش، موزه نیاز دارد بخاطر بسپارد آسیب ممکن است به اعتبار و حیثیت موزه لطمه زند و اثرات متعاقبش بر بودجه، قابل اجتناب است، خواه ناشی از فاجعه باشد یا خسارتی به علت سهل انگاری باشد.
3-9-5- تصمیمات در مورد خطر
وقتی ماهیت خطر برای مجموعه‌ها بهتر درک شود، اولویت برای اقدامات و کمک مالی باید به خطراتی اختصاص یابد که ترکیبی از شدت و احتمال هستند و این به اتخاذ رویه‌های جدی بیش از سرمایه گذاری‌های هنگفت مربوط میباشد، برای مثال، پیمانکارانی که در محل کار می‌کنند همیشه موجب افزایش شدید خطر می‌شوند (برای مثال، آتش گرفتن «اپارک» در نتیجه‌ی کارگرمایشی با سرب بود که پیمانکاران روی سقف کار می‌کردند). راه افتادن آب به علت زهکشی سقف بوده که کاغذ ساندویچ نهار پیمانکاران باعث مسدود شدنشان شده بود. آتش سوزی ویندسور کستل به علت نصب نادرست یک لامپ بود. صدمه به اشیاء از طریق لمس کردن می‌تواند تقریباً همیشه با اقدامات مؤثر و آموزش پرسنل و رعایت آنها، کاهش یابد.
وقتی که موضوع انتخاب بین معیارهای کنترل فاجعه (بررسی و کنترل آتش، هشدارهای خطر) و بهبودی‌های محیط مطرح باشد، باید تعیین کرد که کدام خطر در مرتبهی اول است، و تقریباً همیشه خطر فاجعه است. به هر حال، احتمال دارد که مؤسسه، عاقبت مجبور شود اکثر اقداماتی که می‌شناسد اجرا کند و تقدم اصولاً موضوع افزایش مخارج طی زمان باشد. در واقع، خطرات شدید ناشی از شرایط محیط، احتمال دارد ناشی از نواقص ساختاری

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید