دانلود پایان نامه

نظیر گرد و غبار و خاک، استانداردهای مهمی ندارند.
برای یک حفاظت، پایش محیط معمولاً به معنای تعدیل دما، رطوبت و نور است اما بسیاری اثرات مهم بر ساماندهی اشیاء از جانب جنبه‌های محیط زیست است که می‌تواند فقط با قضاوت بصری، ارزیابی شوند. نمونه‌ها دارای فضای کافی در انبارها هستند خواه ساختمان‌ها سالم باشند یا نشتی داشته باشند خواه شرایطی تمیز یا کثیف داشته باشند.کمیسیون موزه‌ها و گالری‌ها جهت مراقبت از مجموعه‌ها، استانداردهای مطلوبی تنظیم می‌کنند.
مانند اطلاعات عددی، اطلاعات کیفیتر باید در فواصل منظم، گرد آوری شوند. به منظور تنظیم اهداف جهت بهبودی و ارزیابی پیشرفت، این ارزیابیهای غیر عددی باید به گونه‌ای رده بندی شوند.
انبار مناسب نیز، پایه‌ی مجموعه‌هایی است که به طور مناسب نگهداری می‌شوند، چندین مدل برای ارزیابی‌های انبارها هست. در ایالات متحده، وزارت کشور، مسئول مجموعه‌های باستان شناسی و مخازن است. دستورالعمل ویژه‌ای 81-80 که سال 1986 صادر شد، جهت ارزیابی مجموعه‌ها طبق استاندارد سالانه‌ی انبار، اعلام بهبودهای لازم و گزارش اقدامات از گزارش سال قبل تا کنون است. همچنین در ایالات متحده، مؤسسه‌ی حفاظت «گتی» و مؤسسه ملی حفاظت با هم رویه‌ای را گسترش دادند و راهنمایی‌هایی را برای ارزیابی حفاظت منتشر کردند. این یک فهرست توضیحی است که یک دیدگاه کل نگرانه در مورد مراقبت از مجموعه‌ها می‌دهد.
سایر دیدگاههای کلیتر مراقبت و مدیریت مجموعه‌ها، باز هم در ایلات متحده به واسطه برنامه ارزیابی موزه، حاصل می‌شوند. این برنامه مشوق ارزیابی و بهبود میان موزه‌ها به شیوه‌ای مشابه است که برای «ارزیابی‌های حفاظت » شرح داده شده است.
استانداردهای کمیسیون موزه‌ها و گالری‌ها در مراقبت موزه از مجموعه‌ها، شامل فهرست‌های ارزیابی نیست بلکه راهکارهایی مفصل برای نحوه‌ی مراقبت از مجموعه‌ها فراهم می‌کند.
3-11-2-تحقیق موردی
3-11-2-1-ارزیابی‌های انبارها در بریتانیا
«اداره‌ی حفاظت » در موزه شهر تاریخی ، افراطی عمل می‌کنند و با افزایش بازدیدها از انبارها، محافظین بیش از پیش آگاه می‌شوند که می‌توانند فقط قسمت ناچیزی از مجموعه‌ها را ترمیم کنند. هر حفاظتگر با گونه‌هایی از انبار آشناست که نوعی خاص از مجموعه‌ها در آن‌ها نگهداری می‌شوند اما عده‌ی کمی از آنها از همه‌ی انبارها بازدید کرده‌اند. آنان می‌دانند (مانند بسیاری موزه‌ها) در حالی که انبار کردن بعضی مجموعه‌ها، نمونه و سر مشق است، انبار کردن برای بعضی دیگر فاجعه است.
اصلاحات انبار هنوز اجرا نشده‌اند چون موزه در مرحله اولیه‌ی تعیین یک انبار جدید با فضای بزرگ است که محتویات بسیاری انبارهای کنونی را در بر گیرد. اداره‌ی حفاظت ، از جانب گروه مدیریت ارشد، موظف شده که راهبردی را برای حفاظت مجموعه‌ها ارائه دهد. سپس تصمیم می‌گیرند که به عنوان قسمتی از کار توسعه این راهبرد، باید کل انبارهای موزه را بررسی کنند، اقدامات لازم را شناسایی کنند و نتایج را در راهبردی، خلاصه کنند که پشتیبان توصیه‌های آنها به مدیریت ارشد موزه باشد.
حفاظتگرها مطمئن نیستند که چگونه اطلاعات را گردآوری و تحلیل می‌کنند. موزه دارای بسیاری انبارهای مختلف (همراه با 30 فضای جدا) است. براساس حضور در کنفرانسها و بازدید موزه‌های خارجی، آنان در مورد پیشرفتهای آمریکا به ویژه برنامه‌ی ارزیابی موزه و حفاظت و دستورالعمل ویژه برنامه‌ی ارزیابی موزه و حفاظت و دستورالعمل ویژه‌ای خدمات پارک ملی آگاهی یافته‌اند. آنان در مورد بررسی مجموعه‌های علم و صنعت در یورکشایر و هامبرساید مشاوره می‌کنند که این نوع اطلاعات را جمع آوری کرده است. بر اساس استانداردهای MGC بعضی خدمات موزه، نمودارهای «وضعیت‌های حیطه» را جهت یاری موزه‌های منطقه‌ای با بررسیهای «بهترین ارزش» ایجاد کرده‌اند که همچنین بسیار مفیدند.
«رئیس حفاظت» کسی خواهد بود که نتایج را گرد آوری خواهد کرد و گزارش می‌کند، بنابراین بسیار به یک فرمت یکنواخت جهت ارزیابی انبارها با ایجاد متنی حداقل، علاقمند است. فرمت‌های آمریکایی اگر چه اطلاعاتی بسیار مفید ثبت می‌کنند، اما به نظر طولانی می آیند و به هر حال، یک ویژگی بسیار مفید دستورالعمل ویژه‌ای خدمات پارک ملی این است که کمبودهای اصلی انبارها باید اعلام شود و پیشرفت در اصلاح شان باید هر سال گزارش شود. بررسی یورکشایر و هامبرساید حاصل توافق عام افراد زیادی بود که موزه‌ها را بررسی کرده بودند. این فرمتی ارائه می‌کند که به سرعت قابل تکمیل و تحلیل است اما اطلاعات مربوط به خود ساختمان انبار را حذف می‌کند که یک فاکتور بی نهایت مهم است و بنابراین یک «فرم ارزیابی انبارهای » جدید تهیه می‌شود که بر اساس توافق محافظین، بهترین ویژگی‌های متغیرهای موجود را ترکیب می‌کند. برای این که بررسی، از حداکثر جامعیت برخوردار شود، عناصر ارزیابی طبق استانداردهای کمیسیون موزه‌ها و گالری‌ها جهت مراقبت از مجموعه‌های موزه، بررسی می‌شوند.
این یک تمرین بنا بر مقایسه سریع جهت ارزیابی انبارهایی است که از این فرمت‌های جدید (جدول 3-4- فرم ارزیابی مخزن) استفاده می‌کنند. یک حفاظتگر و یک یا چند متصدی از هر انبار جهت ارزیابی بازدید می‌کنند. نگاشتن گزارش نتایج و ارائه آن به «رئیس حفاظت» جهت تصمیمگیری برای ادامه روند کار ضروری میباشد.(نمودار3-5-نمودار خلاصه نتایج ارزیابی انبارها)
«رئیس حفاظت» درک می‌کند که اینجا فرصتی برای ایجاد انسجام در اداره هست و همچنین می‌توان دیدگاههای افراد را توسعه داد. بنابراین سمیناری برای کل اداره‌ی حفاظت ترتیب داده می‌شود که در آن، هر بخش به نوبت نتایج و یافته‌هایش را معرفی می‌کند. این یک تجربه‌ی خوب برای دیگران می‌شود و شاید رؤسای بخش‌ها بیش از همه، ارزش آن را بدانند. مطالب زیادی باید عنوان شوند تا توافق عام حاصل شود و بعضی حفاظتگرها درک می‌کنند که کارهای زیادی برای پیشرفتی اندک شده است. به هر حال نتایج فرمهای تکمیل شده با پیشنهادها و مشاهدات زیادی پشتیبانی می‌شود که ضمن بحث، برانگیخته شده‌اند. رئیس حفاظت می‌تواند صحبت کند و بگوید یک راهبرد واقع گرا و منسجم چیست که رد آن برای موزه، دشوار باشد (نمودار 10 C)
نمایشگاه 10C : مقاله استراتژی موزههای شهر تاریخی (خلاصه)
موزه شهر تاریخی
استراتژی برای مراقبت از مجموعهها
خلاصه
این مبحث سندی برای مباحث گذشته میباشد. استراتژی پیشنهادی برای حفاظت از مجموعه هاست، از آن به بعد بازرسی وضعیت مجموعهها کامل شده است. ارزیابی نظرسنجی مخزنها(انبارها) و برنامه انبار جدید مورد تأیید قرار گرفته است و در حال انجام است. گزارش حاضر استراتژی پایهای برای توسعه علمی و جزئیات برنامه سالانه برای بهتر شدن شرایط مجموعههاست، که با طرح موزه ساخته خواهد شد.
توصیه ها
شرط لازم برای مدیریت موزه به تعریف یا انتخاب استانداردها، برای مراقبت پیشگیرانه وضعیت(شرایط) مجموعهها
مدیریت ارشد باید با تعهد علنی به مراقبت مجموعهها بپردازد. این کار به صورت کمیته مراقبت از مجموعهها به ریاست معاون مدیر کل برای تعادل موثر و فعال انتشارات و کمیته نمایشگاهها
طرح پیشنهادات و کار برای ارزیابی مخزن و سازمان باید اجرا شود. این نظر سنجی مکمل ارزیابی وضعیت مجموعه و اقدامات ذکر شده و نظارت بر پیشرفت میباشد.
هر مجموعه که به مخزن بهتری انتقال داده شود، باید اشیاء آن را تمیز و دوباره بسته بندی کنند و تجهیزات بهبود مخزن خریداری شود که مستلزم زمان و تعهد مسئولان و همچنین کارکنان حفاظت است.
فضای مخزنها باید بر روی محل اصلی به طور کامل بررسی شود، و در صورت لزوم مجموعهها به مخزنهای مناسب انتقال داده شود.
نوشتن برنامه برای بایگانی، بسته بندی و… مجموعهها ، و بطور همزمان تهیه طرحهای سه بعدی برای اشیاء
باید پروژههای خاصی برای مرمت ایجاد شود و اولویتهای درمانی(مرمت) آن از طریق میزان اهمیت و ارزیابی شرایط مجموعهها انتخاب شود.
کارکنان متعهد هستند برای استفاده از زمان و منابع بیشتر برای مراقبت از مجموعهها.
ایجاد بودجه قابل توجهی برای تجهیز مخزن و مواد، توجه به برخی از قراردادها در مقیاس بزرگ وظایف (به عنوان مثال ساخت جعبههای بایگانی مخصوص هر شیء، کیسههای مخصوص پارچه و لباس و چوب لباسیهای مخصوص)
گروه حفاظت، 1994
حفاظتگرها به عنوان یک کل به نحوی مناسب، اکنون مطلع ترین گروه در موزه از نظر اطلاعات مربوط به وضع کلی مجموعه‌ها هستند.
فرم ارزیابی مخزن
ارزیابی (سالانه) موزه: نام مخزن: تاریخ:
خوب

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره تهران،

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مناسب و کافی
ضعیف و محدود
غیرقابل قبول
مهمترین کارهایی که باید صورت پذیرد
خلاصه ارزیابی
ایمنی + خطرها
کیفیت بنا
شرایط محیطی
تجهیزات و وسعت مخزن
دسترسی
ارزیابی کلی
خوب
مناسب و کافی
ضعیف و محدود
غیرقابل قبول
توجه: اگر هر جزء از فاکتورهای زیر غیرقابل قبول باشد( امنیت و کیفیت ساختمان)، ارزیابی کلی غیر قابل قبول است.
حفاظت: امنیت/خطرها
امنیت : فیزیکی
تصویب شده توسط مشاور ایمنی Nat
تصویب شده اما اقدامات تکمیلی لازم است
مشاور Nat Sec اقدام اضطراری را توصیه میکند
مشاور Nat Secتوصیه میکند،نامناسب است و درست نمیشود
امنیت: پایش و نظارت
تصویب شده توسط مشاور ایمنی Nat
تصویب شده اما اقدامات تکمیلی لازم است
مشاور Nat Sec اقدام اضطراری را توصیه میکند
مشاور Nat Secتوصیه میکند،نامناسب است و درست نمیشود
اعلام حریق
نصب شده،در حال کار،تأمینBS
نصب شده،در حال کار اما نیاز به معاینه و تعویض دارد
شناخته شده اما نه بقدر کافی
ندارد
اطفاء حریق(در صورت لزوم)
نصب شده،در حال کار،تأمینBS
نصب شده،در حال کار اما نیاز به معاینه و تعویض دارد
در اولویت نیاز به ارتقا دارد
معلوم اما نه بقدر کافی
خطر سیل و شناسایی خطر نشتی
خطری نیست،طراحی ساختمان درست است.
خطر هست، اما آژیرها و اقدامات پیشگیرانه هست
خطر اندک سیل،اما
مجموعه ها تحت حفاظت هستند
اگر سیل شدید رخ دهد،مجموعهها آسیب
میبینند
ایمنی لازم برای دسترسی
خطری برای کارکنان و مردم نیست
ایمنی تأمین شده در بعضی نواحی اجتناب شده است
دسترسی محدود است،خطر برای مردم است
خطر برای مردم،
دسترسی محدود
رتبه بندی:
خوب
مناسب و کافی
ضعیف و محدود
غیرقابل قبول
کیفیت بنا
ساختار بنا

سالم،احتیاج به کمک نیست،تمام قسمتهای ساختمان در شرایط خوب است
ساختمان دیگری بهتر است اما این نیز در شرایط خوبی است
قسمتی از ساختمان نیاز به تعمیر دارد
ساختمان احتیاج به نوسازی کامل دارد
پس از اتمام داخل بنا
گچ در شرایط خوبی است، رنگ در شرایط خوبی است
همه سطوح سالم است ، اما نیاز به تعمیر دارد
رنگ و گچ نیاز به توجه و تعمیر دارد
احتیاج به تعویض کامل ،گچکاری دوباره و تمام کردن
زهکشی+ناودان
کارآمد،هیچ مسیری برای سیل نیست،خطر سیل نیست
میتوان بهبود داد اما اضطراری نیست
نیاز به تعمیر دارد
نشت منظم یا سیل،احتیاج به نوسازی کامل
خدمات:الکتریکی،سیستم گرمایشی،غیره،

بازرسی بطور منظم،کارشناسان BS یا هر استاندارد دیگری
نیازی به بروز کردن نیست، خطری هم وجود ندارد
نیاز به بروز کردن اضطراری
کاملاً ناکارآمد و ناکافی
صرفه جویی در انرژی
همه اقدامات ممکن برای صرفه جویی در مصرف انرژی صورت گرفته است
اقداماتی صورت گرفته اما اقدامات بیشتری لازم است
عایق جریان هوا سالم است اما امکانات کافی نیست
کوران هوا,نبود عایق،دیگهای بخار،خدمات ناکافی
برنامه حفاظت پیشگیرانه
وجود دارد ،باید ادامه داد
کارهای ترمیمی در صورت نیاز انجام شود
برنامه ریزی منظمی نیست،کارترمیمی انجام نشده است
هیچ امیدی نیست
رتبه بندی:
خوب
مناسب و کافی
ضعیف و محدود
غیرقابل قبول
شرایط محیطی
دما+رطوبت
استانداردها را بیشتر از 90%

دسته بندی : پایان نامه حقوق

دیدگاهتان را بنویسید