دانلود پایان نامه

و تنبیه و اثرات آن بر انگیزش کارکنان می باشد و همسویی آنها پس از تحلیل نهایی مشخص میگردد و همچنین فرضیه اول با پژوهش عباسعلی کدخدایی و محمد فلاح سلوکلایی (1390) با عنوان نظام تشویق و تنبیه کارگزاران حکومتی در اسلام همسویی دارد. همسویی فرضیه ی دوم با عنوان تاثیر انگیزش بر کارایی کارکنان باپژوهش پینار گانگور (2011) ارتباط بین سیستم مدیریت پاداش وعملکرد کارکنان با نقش واسطه انگیزه مورد بررسی قرار میگیرد و همچنین فرضیه دوم با پژوهش سید مهدی الوانی و همکاران(1390) با عنوان تبیین الگوی اثر بخش تشویق کارکنان بخش عمومی با رویکردی کل نگرانه به پاداش و همسویی آن بعد از بررسی های لازم مشخص می گردد.

فصل سوم:
روش پژوهش

3-1مقدمه
امروزه پژوهش علمی تأثیر چشمگیری بر رشد و گسترش علوم و دانش بشری گذاشته است. هرچند که حصول توافق میان دانشمندان و پژوهشگران درباره تعریف پژوهش علمی چندان ساده نیست. اما یک تعریف قابل قبول در مورد آن چنین است: «پژوهش علمی عبارت است از مطالعه نظام‌دار، کنترل‌شده، تجربی و انتقادی یک یا چند قضیه فرضی در مورد روابط احتمالی میان پدیده‌های طبیعی»(هومن، 1374).
کشف واقعیت و نیل به امکان پیش‌بینی، همواره موتور محرکه تحولات علمی بوده است. اینکه واقعیت چیست و چگونه باید آن را کشف کرد قرن‌هاست که مورد مجادله و بحث قرار گرفته است. تحقیق فرآیندی است که از طریق آن میتوان درباره ناشناختهها به جستجو پرداخت و نسبت به آنها شناخت لازم را کسب نمود. در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافتهها تحت عنوان روش شناسی یاد میشود(خاکی، 1384). از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقتیابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب میباشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها و ماهیت موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است(خاکی، 1379).
در این فصل به بررسی روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش پرداخته میشود. این فصل شامل تشریح روش و طرح تحقیق، ابزار اندازه‌گیری، اعتبار و روایی پرسشنامه، تعریف جامعه آماری، تعیین نمونه و روش نمونه‌گیری، آزمون‌های آماری مورد استفاده و نرم‌افزار آماری است که برای تحلیل داده‌ها به کار رفته است. انجام هر تحقیقی در واقع یافتن راه‌حل مشکل یا مسئله خاصی است که محقق با جستجو و جمع‌آوری اطلاعات در ارتباط با مسئله مورد نظر و تجزیه و تحلیل آن در پی حل مشکل است. در این فصل،ابتدا روش اجرای پژوهش که از اهمیت بسیاری برخوردار است، بیان می‌شود، سپس جامعه آماری،روش نمونه گیری، نمونه و حجم نمونه، ابزار گردآوری داده‌ها و روش ارزشیابی آنها و سرانجام روش تحلیل داده‌های گردآوری شده توضیح داده می‌شوند.
3-2 روش تحقیق
از آنجا که در این تحقیق بر اساس اهداف تحقیق، در پی بررسی تاثیر نظام تشویق و تنبیه بر کارائی کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه هستیم، تحقیق بر اساس هدف، کاربردی میباشد. بدین ترتیب محقق به بیش از هر چیز به دنبال دستیابی به یک هدف عملی و توسعه دانش کاربردی در زمینه موضوع مورد نظر است. پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، میدانی و از لحاظ کنترل متغیرها غیر آزمایشی است. با توجه به اینکه میزان و چگونگی تاثیر هر یک از عوامل با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری صورت می گیرد، پژوهش از نوع همبستگی علی است. مدل یابی معادلات ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می دهد، مجموعه ای ازمعادلات رگرسیون را به گونه ای همزمان مورد استفاده آزمون قرار دهد. مدلیابی معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیهها درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و مکنون است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی نامیده می شود.
همچنین با توجه به اینکه در پی شناخت رابطه هستیم، با جمعآوری دادههای مرتبط، به توصیف جامعه آماری پرداخته میشود، بنابراین تحقیق بر اساس روش جمعآوری دادهها در رده توصیفی و پیمایشی طبقهبندی میشود. تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر میکند و به شرایط و روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای درحال گسترش توجه دارد. توجه آن در درجه اول به حال است، هرچند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط میشوند مورد بررسی قرار میدهد(بست، 1371).
تحقیقات توصیفی مشتمل بر چند نوع هستند که یکی از آن‌ها روش پیمایشی است. از نظر دسته‌بندی تحقیقات توصیفی، این پژوهش از نوع پیمایشی به‌شمار می‌رود، به دلیل اینکه وارد میدان فعالیت شده و پرسش‌هایی از کارکنان، پرسیده میشود. این پژوهش از نظر منطق اجرای پژوهش از نوع استقرایی، چون استدلال از جزء به کل است واز نظر نوع دادهها کیفی است.

مطلب مرتبط :   تستوسترون، اضافه وزن

3-3 متغیرهای پژوهش:
جدول3-1متغیرهای پژوهش

نام متغیر
نقش متغیر در
پژوهش
نوع متغیر در
پژوهش
مقیاسهای سنجش متغیر
در پژوهش

مستقل
وابسته
مداخلهای
زمینهای
کمی
کیفی
اسمی
رتبهای
فاصلهای
نسبتی

پیوسته
گسسته

نظام تشویق و تنبیه
*

*

*
انگیزش

*

< br />*

*
کارائی کارکنان

*

*

*
3-4جامعه آماری:
جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 1377). جامعه پژوهش حاضرآماری کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه می باشد.
3-5 روش نمونه‏گیری و حجم نمونه:
از میان واحدهای جامعه، تعدادی به صورت نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردید. در خصوص تعیین حجم نمونه، میتوان از چند روش استفاده کرد و حجم نمونه متناسب با تحقیق را به دست آورد. این روشها عبارتند از: به کارگیری تحقیقات مقدماتی، استفاده از تحقیقات پیشین و کسب شناخت از مشخصات واحدهای جامعه آماری(سرمد و همکاران،1386). استفاده از این روشها برای آن صورت میپذیرد که بتوان از میزان پراکندگی صفت اصلی تحقیق اطلاع حاصل کرد. نمونه ای را تصادفی گویند که نحوه انتخاب آن به گونه ای باشد که هر یک از عناصر جامعه شانس برابر برای انتخاب شدن داشته باشد. با توجه به ویژگیهای جامعه آماری، روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شده است.
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمام کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) شهر کرمانشاه می باشد که تعداد آنها مطابق با استعلام از کارگزینی اداره کل،برابر 198 نفر می باشند. با توجه به اینکه تعداد جامعه آماری در سطح بالایی است، از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول زیر استفاده شد و تعداد نمونه برابر 131 بدست آمد. با توجه اینکه احتمال عدم بازگشت تعدادی از پرسش نامه وجود داشت، بدین منظور تصمیم بر توزیع تعداد بیشتری پرسش نامه در بین آزمودنی ها گرفته شد. با توجه به تحقیقات گذشته که نرخ بازگشت 70 تا 80 درصد را در سازمانهای مشابه گزارش کرده اند، در تحقیق حاضر نیز نرخ بازگشت80 درصد برای پیش بینی شد و 165 پرسش نامه در بین آزمودنی ها توزیع گشت. در نهایت، تعداد 151 پرسش نامه به محقق بازگردانده شد، با این حال در بررسی اولیه پرسش نامه ها مشخص شد که تعداد 142 نفر به صورت صحیح و کامل به پرسش نامه پاسخ داده اند.

n= (Nt^2 pq)/(Nd^2+t^2 pq)=(198×3.84×0.5×0.5)/(198×0.0025+3.84×0.5×0.5)=131

جدول (3-2) اطلاعات مربوط به محاسبه حجم نمونه
N
حجم جامعه
198
n
حجم نمونه
131
t
سطح اطمینان قابل قبول
96/1
p
نسبتی از جمعیت دارای صفت معین
5/0
q
نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
5/0
d
دقت احتمالی مطلوب یا فاصله اطمینان
05/0

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها:
در فرآیند گردآوری اطلاعات مورد نظر در این پژوهش، با استفاده از روش مشاهده و آزمون و منابع کتابخانهای جمعآوری شده است، همچنین از پرسشنامه، که یکی از روشهای بسیار متداول در گردآوری اطلاعات میدانی میباشد و امر گردآوری اطلاعات را در سطح وسیع امکانپذیر میسازد، استفاده شده است.
3-6-1 مطالعات کتابخانه ای
در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،از منابع کتابخانه ای ،مقاله ها ، کتاب ها ، پایان نامه های معتبر با موضوع پژوهش و پایگاه اطلاعاتی معتبر استفاده شده است.
3-6-2 تحقیقات میدانی
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج پژوهش و روشی مستقیم جهت کسب داده‌های پژوهش است. پرسشنامه، مجموعه‌ای از سؤالات است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می‌دهد(سرمد و همکاران، 1386). سؤالات ممکن است جواب را در میان انتخابهایی که برای پاسخدهنده فراهم می‌کنند، تعیین کرده باشند(پرسشنامه بسته) یا ممکن است پاسخدهنده را در ارائه جواب آزاد بگذارند(پرسشنامه باز). در مجموع پاسخ داده شده توسط واحدهای نمونه، تشکیلدهنده داده مورد نیاز پژوهشگر است. با استفاده از این دادهها، پژوهشگر می‌تواند به فرضیات یا سوالات پژوهشی، پاسخ دهد و برخی از سوالات نیز صرفا جهت شناخت شرایط موجود قابل کاربرد خواهند بود.
پرسشنامه، در تحقیقات حوزه علوم انسانی، محدودیت‌هایی دارد، با این وجود تلاش بر آن بود که با به‌کارگیری روش‌های مناسب، این محدودیت‌ها برطرف شود. اول آن که پرسشنامه، هنگامی که در اختیار پاسخگو قرار می‌گیرد، ممکن است نظر او را بپرسد و واقعیات در عمل، ممکن است متفاوت با اظهار نظر شخص باشند. به عبارت دیگر، کارشناسان شرکت که به سوالات تحقیق پاسخ داده‌اند، ممکن است نظر خود را بگویند در حالی که اگر واقعا در شرایط مشابهی قرار گیرند، به صورت متفاوتی عمل کنند.
محدودیت دیگری که برای کاربرد پرسش‌نامه در تحقیقات علوم انسانی بیان شده آن است که پرسشنامه غالبا به کیفیات موضوع نمی‌پردازد. برای رفع این مشکل، تلاش بر آن بود که با یک بررسی مقدماتی، به تمامی مؤلفه‌هایی که ممکن است در مسئله دخیل باشند، پرداخته شود و سپس از مشتریان خواسته شد که به ‌سوالات مذکوردر قالب طیف لیکرت پاسخ دهند. استفاده از سوالات باز و امکان اظهار نظر شخصی در پرسشنامه، احتمال از دست ‌دادن اطلاعات کیفی را کاهش می‌دهد.
در این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق بهترین ابزار برای جمع آوری داده ها، پرسش نامه بود که به همین منظور، از پرسش نامه به شرح زیر استفاده شده است:
پرسشنامه مذکور، حاوی 15سوال بسته پاسخ است که 3 مولفه اصلی را به شرح ذیل اندازه گیری می کنند.
1- سوالات نظام تشویق و تنبیه 1 تا 5
واگذاری مسئولیت بر اساس توانایی ها
ارزیابی میزان پاداش در جلوگیری از تخلف و ایجاد انگیزه
میزان تشویق و تنبیه بر اساس نوع مسئولیت
تقدم تشویق بر تنبیه در سازم
ان
عدم سلیقه ای بودن تشویق و تنبیه

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه دربارهگروه کنترل

2- سوالات انگیزش 6 تا10
عدم تبعیض بین کارکنان
فراهم سازی تسهیلات رفاهی
ایجاد امنیت شغلی
شور و نشاط در محیط کار
نگرش مثبت مدیر نسبت به کارکنان

3- سوالات کارائی کارکنان 11 تا 15
نظم و انظباط کاری
جلوگیری از اسراف
دقت در انجام کارها
ایجاد خلاقیت و نوآوری
کاهش هزینه ها

3-7 روایی12 وپایایی13 پرسشنامه
3-7-1روایی (اعتبار)
مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد، ویژگی مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از روایی ابزار اندازه‌گیری، نمی‌توان به دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت. روشی که برای تعیین روایی پرسشنامه این پژوهش استفاده شده، روش روایی محتوا14 است. در این پژوهش، آن‌چه که از نظر پژوهشگر اهمیت فراوانی داشت، آن بود که پاسخ‌دهندگان دقیقاً عواملی را که تاثیرگذار هستند بتوانند درک کنند و بنابر ادراک خود از این متغیرها به سوالات پرسشنامه جواب دهند. بنابراین ترجیح داده شد که از میان روش‌های روایی آزمون‌ها، از روایی محتوا استفاده شود. برای اطمینان از روایی محتوا باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سؤالهای تشکیل دهنده ابزار، معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین روایی محتوا ویژگی ساختار ابزار است که ‌هم‌زمان با تدوین‌آزمون در آن تنیده‌ می‌‌شود. روایی محتوای یک آزمون، معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود(کاپر و شیندلر، 2003).
با توجه به اینکه ابزار این تحقیق پرسشنامه بود، مواردی همچون ظاهر مناسب، تایپ خوانا، تعدادسوالات، استفاده از رنگ های متنوع کاغذ و همچنین نحوه نگارش و بهره گیری از کلمات مناسب، ترجمه دقیق، نکات دستوری منطبق با فرهنگ و ساختار گرامری رعایت شد. در نهایت برای روایی صوری پرسشنامه ها را به اساتید مدیریت تقدیم شد و نظرات اساتید فوق در آنها اعمال گردید.
3-7-2 پایایی (قابلیت اعتماد)
مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین‌بار و به گروه‌های واحدی از افراد بدهیم، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم و اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر می‌کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل است (خاکی، 1379).
پژوهشگر می‌تواند در ابتدا با استفاده از یک تحقیق مقدماتی، سوالات پرسشنامه را از افراد معدودی بپرسد. در صورتی که افراد در شرایط یکسان، پاسخ یکسانی به سوالات پرسشنامه بدهند، می‌توان گفت که سوالات پرسشنامه از قابلیت اعتماد خوبی برخوردارند(سرمد و همکاران، 1386). در این مطالعه برای بررسی قابلیت اعتماد ابزار سنجش (طیفها) مورد استفاده از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می‌رود. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌شود.

که در آن:
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
برای اطمینان از قابلیت اعتماد سؤالات و گویههای مورد سنجش برای مفاهیم مورد استفاده تحقیق، پرسشنامه اولیه در جمعیت تحقیق مورد آزمون قرار گرفت تا نواقص احتمالی پرسشنامه که میتوانست از نامفهوم بودن سؤالات، ترتیب نامناسب سؤالات و طولانی بودن پرسشنامه و… باشد، مرتفع


دیدگاهتان را بنویسید