تحقیق – رژیم بین المللی محیط زیست وسازوکارهای حقوقی_نهادی مقابله با هجوم ریزگردها- قسمت …

 • بررسی قوانین داخلی بهره برداری از زمین ، تغییر درقوانین بهره برداری از زمین وسیستم های مالکیت زمین به منظورتحقق اهداف حفاظت واصلاح خاک.
 • انسجام بخشیدن به اقدامات حفاظت از خاک به صورت قوانین داخلی مربوطه با درنظرگرفتن اسناد بین المللی مربوطه نظیر کنوانسیون مبارزه با بیابان زایی ملل متحد درکشورهای متأثر از بیابان زایی یاخشکسالی به ویژه کشورهای وقع درمنطقه افریقا. خاطر نشان می شود که پیش نویس شرح خدمات کمیسیون مذکور درخصوص پروژه قانون زیست محیطی خاک ها به منظور انطباق با هدف دوازدهم خاک ها، برنامه سوم مونتویدیو تدوین گردیده است.

این برنامه عموماً نه تنها توسعه بین المللی را دربرمی گیرد بلکه دستورالعمل ها، اصول واستانداردهای بین المللی وهمچنین کمک به توسعه ظرفیت ها به منظور ارائه واجرای آنها رانیز شامل می شود. دراین خصوص بسیاری از ابعاد برنامه مذکور ازیک ابتکار عمل کلی جهت اصلاح قانون خاک نظیر انجام اقداماتی از قبیل تقویت اثرات زیست محیطی برخاک ها، بهبود مدیریت وحفاظت خاک ها، تقویت ارتباط میان قانون زیست محیطی خاک ها وسایر موضوعات قانون زیست محیطی، حمایت می کند.
طرح اجرای اهداف اجلاس جهانی توسعه پایدار سال۲۰۰۲
اجلاس جهانی توسعه پایدار(wssd) که در سپتامبر سال۲۰۰۲ درژوهانسبورگ برگزار گردید برتوسعه پایدار به عنوان رکن اصلی دستور کار بین المللی وعامل انگیزشی اقدامات جهانی جهت مبارزه با فقر وحفظ محیط زیست تأکید کرد. دراین اجلاس دولت ها برطیف وسیعی ازتعهدات واهداف موردنظر جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار توافق وتأکید نمودند. یکی از اهداف دستورالعمل مذکور که از اهمییت ویژه ای برخوردار است، پذیرفتن وبه رسمیت شناختن موضوع ضرورت حفاظت از زمین به عنوان یک استراتژی مهم جهت ریشه کردن فقر، کاهش هدر رفت خاک های حاصلخیز وافزایش راندمان مصرف آب می باشد. اجرای اهداف اجلاس جهانی توسعه پایدار ژوهانسبورگ، توسعه طرح های جامع مدیریت زمین، بهبود و ارتقاء بهره وری از زمین وآب را تضمین نموده است وبهبود امنیت مالکیت اراضی را مدنظر قرار می دهد. چارچوب چهارم فصل سوم این دستورالعمل نمونه ای از یک سیستم سازمانی وحقوقی ارائه می دهد که می تواند درمدیریت این نوع رویکردجامع در برنامه ریزی های مربوط به منابع طبیعی مدنظر قرار گیرد[۱۲].
دستور کارخاک های جهانی
در راستای درک وشناخت ضرورت ایجاد تغییر در نگرش های جامعه نسبت به خاک وبهره برداری از آن، اتحادیه بین المللی علوم خاک[۱۳]( از طریق گروه کاری محققین مربوطه در زمینه اقدامات بین المللی درجهت استفاده پایدار ازخاک ها) دستور کارخاک های جهان را باسه وظیفه مهم علم، خط مشی واجرا تدوین نمود. ضروری است تا در بررسی وتدوین قانون خاک، دستورکار اصلی هر وظیفه مدنظر قرار گیرد. این دستورالعمل پیشنهاد می کند تا دولت ها در تدوین نیازهای ویژه حقوقی خود جهت استفاده پایدار از خاک ها، نه مورد دستورکار را درقالب سه وظیفه به شرح ذیل مورد بررسی وپایش قرار دهند:

 • وظیفه اول: علم، پایش وارزیابی
 • دستور کار اول: ارزیابی وضعیت وروند تخریب خاک ها.
 • دستور کار دوم: تعیین معیارها وشاخص های اثر وابزار های پایش وارزیابی.
 • دستور کار سوم: توسعه اصول، تکنولوژی ها، رویکردها وتقویت چارچوب های مدیریت پایدار زمین.
 • وظیفه دوم: سیاست ها وخط مشی ها

  • دستور کار چهارم: تعیین یک شبکه بین المللی چند بعدی برای موضوعات خاک.
  • برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

  • دستور کار پنجم: تشکیل یک هیئت بین المللی درخصوص خاک ها.
  • دستور کار ششم: ارائه راهکارها به منظور توسعه واجرای خط مشی ها وسیاست های ملی خاک ها.

 • وظیفه سوم: اجراء

  • دستور کار هفتم: تقویت انگیزه های لازم برای مدیریت پایدار زمین.
  • دستور کار هشتم: لحاظ کردن موضوعات مربوط به خاک دربرنامه های توسعه وتضمین این موضوع.
  • دستور کار نهم: ارائه راهکارهای لازم جهت اقدامات ملی ومحلی.

استراتژی برنامه محیط زیست ملل متحد[۱۴] درخصوص مدیریت بهره برداری از زمین وحفاظت خاک
این استراتژی دربردارنده موضوعات مهم واساسی است که برنامه محیط زیست ملل متحد به منظور تقویت انسجام ابعاد زیست محیطی زمین وخاک موازی با سایر موضوعات اصلی زیست محیطی وفرایندهای توسعه ای درسطح ملی، منطقه ای وبین المللی به ویژه تحقق اهداف هزاره ملل متحد درارزیابی های زیست محیطی وراهکارهای سیاسی واجرایی مدنظر قرار می دهند.[۱۵]
اهداف هزاره که برنامه محیط زیست سازمان ملل متحدآنها رابه طور مستقیم یاغیر مستقیم با مدیریت پایدار بهره برداری از زمین( کاربری اراضی) وحفاظت خاک مرتبط می داند، ریشه کن کردن فقر وگرسنگی مفرط، برابری جنسیتی، اعطاء اختیارات بیشتر به زنان، تضمین پایداری زیست محیطی ومشارکت جهانی برای توسعه را شامل می شود. علاووه براین استراتژیUNEP ، ترویج رویکرداکوسیستمی جهت مدیریت پایدار بهره برداری از زمین وحفاظت خاک را مدنظر قرار می دهد. درهمین راستا استراتژی مذکور برموارد زیر تأکید دارد:

 • موضوعات زیست محیطی بهره برداری از زمین وخاک مرتبط با مجموعه کارUNEP.
 • ارتباط موضوعات خاک وزمین با سایر موضوعات اصلی زیست محیطی.
 • سیاست تکمیلیUNEP درخصوص آب وزمین.
 • مدیریت بهره برداری از زمین وموضوعات تنوع زیستی وجنگل ها.